ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนการปฏิรูปประเทศ

ทำความรู้จักกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนการปฏิรูปประเทศในระยะ 5 ปี ของประเทศไทย ได้เพิ่มเติมจาก http://www.nesdb.go.th/

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ให้คำแนะนำ และทักทายเราได้ทาง [email protected]

แล้วมาร่วมสร้างประเทศไทยไปด้วยกันนะครับ!

Getting to know more about Thailand's National Strategy for 20 years and the national Reform plans for 5 years from http://www.nesdb.go.th/

For more information feel free to ask, give any comments and say hi via [email protected]

Let's build Thailand together!

Related Link : https://www.youtube.com/watch?v=Vb71ipzDWnM&t=2s