YONG เปิดเทรดวันแรก 4.50 บาท เหนือจอง 80%

YONG เปิดเทรดวันแรกที่ 4.50 บาท เพิ่มขึ้น 2.00 บาท หรือ 80% จากราคาไอพีโอที่ 2.50 บาทต่อหุ้น หวังนำเงินระดมทุนขยายกำลังผลิตและพัฒนาระบบที่เกี่ยวข้อง สะท้อนผ่านลงทุนก่อสร้างโรงงานที่ อ.บางเลน จ.นครปฐม และลงทุนในการก่อสร้างโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ ที่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี

YONG เปิดเทรดวันแรก 4.50 บาท เหนือจอง 80%

บริษัท ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน) หรือ YONG ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป คอนกรีตผสมเสร็จ และให้บริการติดตั้งโครงสร้างสำเร็จรูป โดยมีเครื่องหมายการค้า “YONG” ผลิตภัณฑ์และงานบริการของกลุ่มบริษัทแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1. ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปอย่างครบวงจร ประกอบด้วย โครงสร้างคาน เสา ผนังสำเร็จรูป เสาเข็ม และรั้วคอนกรีตสำเร็จรูป เป็นต้น 2. ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ และ 3. ธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้า ดำเนินธุรกิจโดยบริษัท พร้อมขนส่ง จำกัด (บริษัทถือหุ้น 100%)

โดยมีโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป และ/หรือโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จอยู่ 7 แห่งในจังหวัดกาญจนบุรี นครปฐม และชลบุรี สำหรับงวด 3 เดือนแรกของปี 2565 กลุ่มบริษัทมีสัดส่วนรายได้ผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป : คอนกรีตผสมเสร็จ : ธุรกิจขนส่งสินค้าและธุรกิจอื่นๆ ประมาณ 83 : 13 : 4 โดยมีช่องทางการจัดจำหน่ายครบทุกช่องทางทั้งลูกค้าโครงการภาคเอกชนและภาคราชการ

ทั้งนี้ YONG มีทุนชำระแล้ว 340 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 500 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 180 ล้านหุ้น โดยเสนอขายต่อบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์และนักลงทุนสถาบันไม่น้อยกว่า 165 ล้านหุ้น เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัทไม่เกิน 5 ล้านหุ้น และเสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ไม่เกิน 10 ล้านหุ้น เมื่อวันที่ 21-22 และ 25 กรกฎาคม 2565 ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.50 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 450 ล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 1,700 ล้านบาท

ทั้งนี้ การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) ที่ 26.10 เท่า โดยคำนวณจากผลประกอบการของบริษัทในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา (1 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2565) ซึ่งเท่ากับ 65.14 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ (fully diluted) คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.10 บาท โดยมีบริษัท ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญ

นายสรรเพชญ ศลิษฏ์อรรถกร กรรมการผู้จัดการ บมจ. ยงคอนกรีต (YONG) เปิดเผยว่า บริษัทเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตที่มีประสบการณ์มานานกว่า 30 ปี มีทีมงานวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถในการผลิตและควบคุมคุณภาพ โดยสามารถให้ความรู้และคำแนะนำตั้งแต่การออกแบบ ผลิตและติดตั้งครบวงจร ประกอบกับบริษัทผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปที่หลากหลายทำให้สามารถสั่งซื้อวัตถุดิบได้ในปริมาณมากและสามารถเจรจากับผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบได้ ส่งผลให้ได้ประโยชน์จากการประหยัดจากขนาด (Economies of Scale)

ทั้งนี้ บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปใช้ในการลงทุนก่อสร้างโรงงานที่ อ.บางเลน จ.นครปฐม เพื่อขยายกำลังการผลิตและพัฒนาระบบที่เกี่ยวข้อง เป็นเงินลงทุนในการก่อสร้างโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ ที่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี ชำระคืนเงินกู้ยืมแก่สถาบันการเงิน และเป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินธุรกิจ

ทั้งนี้ YONG มีผู้ถือหุ้นใหญ่หลัง IPO ได้แก่ ครอบครัวศลิษฏ์อรรถกร ถือหุ้น 72.76% บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและ ข้อบังคับของบริษัท

คุณกำลังดู: YONG เปิดเทรดวันแรก 4.50 บาท เหนือจอง 80%

หมวดหมู่: หุ้น

แหล่งที่มา: https://www.bangkokbiznews.com/business/Business_Stock/1018550

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด