"อยู่เป็น" เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างครบวรจร (นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล)

"อยู่เป็น" รู้จริง รู้ลึก เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างครบวรจร (นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล)

กระทรวงพาณิชย์ มีเป้าหมายที่จะส่งเสริมธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับผู้สูงอายุทั้งด้านการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถบริหารจัดการธุรกิจและมีมาตรฐานตามหลักสากล การพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักในวงกว้างเกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างกัน และสร้างโอกาสทางการตลาดโดยผลักดันให้ธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องกับผู้สูงอายุเข้าสู่ตลาดออนไลน์มากขึ้นซึ่งจะเป็นช่องทางสำคัญที่ทำให้ธุรกิจเติบโต
สำหรับแนวทางการส่งเสริมนั้น ได้มอบหมายกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดทำโรดแมพเพื่อผลักดันภาคธุรกิจ ที่เกี่ยวเนื่องกับผู้สูงอายุมีความเข้มแข็งและยั่งยืน โดยได้จัดทำโครงการ “อยู่เป็น” ขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดด และรองรับสังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์แบบในปี 2573 ซึ่งกำหนดแนวทางการดำเนินงานออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้
1.การสร้างการรับรู้ (Awareness) ด้วยการเสริมโอกาสทางธุรกิจให้กับธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ทักษะการบริการจัดการ กฎระเบียบที่จำเป็น การสร้างมาตรฐานสากล
2.การสร้างโอกาสทางธุรกิจ ผ่านการใช้ Knowledge Experience, การสร้าง Networking, การเป็น Good Governance Standardization

3.การสร้าง Supply Chain โดยสร้างกลุ่มธุรกิจที่สนองความต้องการของผู้สูงอายุ เช่น การส่งเสริมให้ใช้อุปกรณ์มาตรฐานสากลสูงในการดูแลผู้สูงอายุ และ
4.การสร้าง Ecosystem อาทิ การผลักดันมาตรฐานธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ การส่งเสริมการลงทุน จาก BOI การสนับสนุนผลิตภัณฑ์/บริการ ที่สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ
และเพื่อให้การดำเนินโครงการ “อยู่เป็น” สามารถสร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการที่ต้องการเข้าสู่ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับผู้สูงอายุ จึงใช้โอกาสวันที่ 14 กุมภาพันธ์เป็นวันเปิดตัวโครงการฯ เนื่องจากต้องการให้ทุกคนเตรียมพร้อมก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุด้วยความรัก และตัวโครงการ “อยู่เป็น” ก็เป็นความรักที่ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งความรักระหว่างผู้สูงอายุด้วยกันเอง/ความรักระหว่างบุตรหลานกับผู้สูงอายุ/รวมถึงความรักและความปรารถนาดีระหว่างผู้ประกอบการกับครอบครัวผู้สูงอายุที่จะต้องเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างจริงใจ ดังนั้นวันแห่งความรักจึงเป็นวันที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเปิดตัวโครงการ “อยู่เป็น”

ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุมีความน่าสนใจและยังมีโอกาสเติบโตได้อีกมากในระยะยาว ผู้ที่สนใจจะเริ่มลงทุนทำธุรกิจจึงควรศึกษามาตรฐานของธุรกิจดูแลผู้สูงอายุให้ดี เพื่อที่จะได้ตัดสินใจเลือกทำธุรกิจที่ตนเองมีความสนใจ รวมถึงการมีไอเดียสร้างสรรค์และหาหนทางนำธุรกิจตัวเองเข้าไปจับลูกค้ากลุ่มนี้ได้ ก็จะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งและประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนพัฒนาธุรกิจบริการ กองธุรกิจบริการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร 02547 5963, สายด่วนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 1570 และ www.dbd.go.th