อว.ผ่านประเมินโปร่งใสจาก ป.ป.ช.ปี 65 ยกกระทรวง

อว.ผ่านประเมินโปร่งใสจาก ป.ป.ช.ปี 65 ยกกระทรวง

ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้แจ้งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Tran sparency Assessment) หรือการประเมิน ITA ตามกรอบแนวทางการประเมินที่กำหนดตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี 2565 ปรากฏว่า อว.ซึ่งมีหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมการประเมิน จำนวน 17 หน่วยงาน สถาบันอุดมศึกษา จำนวน 86 แห่ง ปรากฏว่าทั้ง 17 หน่วยงานมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ทุกหน่วยงานเช่นเดียวกับผลการประเมินสถาบันอุดมศึกษา

ปลัด อว.กล่าวต่อว่า ในส่วนของสำนักงานปลัด (สป.) อว.มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสอยู่ในระดับที่ดี คือได้รับการประเมิน 94.74 คะแนน อยู่ในระดับ A เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานปลัด อว.ได้คะแนนบวกถึง 3.09 คะแนน ถือว่าสูงที่สุด ที่สำคัญได้ถึง 100 คะแนนเต็มถึง 2 ข้อ คือ 1.การป้องกันการทุจริต และ 2.การเปิดเผยข้อมูล รองลงมาคือ การปฏิบัติหน้าที่ ได้ร้อยละ 96.12 คุณภาพการดำเนินงาน ร้อยละ 95.39 การใช้อำนาจ ร้อยละ 93.90 และการแก้ปัญหาการทุจริต ร้อยละ 93.54 ตามลำดับ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส พร้อมรับผิดชอบและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ ขณะที่หน่วยงานในสังกัด อว.อื่นๆได้คะแนนระดับ A และ AA ทุกหน่วยงาน อาทิ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (จิสด้า) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (วว.) สำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) เป็นต้น.

คุณกำลังดู: อว.ผ่านประเมินโปร่งใสจาก ป.ป.ช.ปี 65 ยกกระทรวง

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แหล่งที่มา: https://www.thairath.co.th/news/local/2462876

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด