วันพยาบาลแห่งชาติ 2564 | โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น

#วันพยาบาลแห่งชาติ เป็นวันสำคัญยิ่งสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในประเทศไทย เพื่อให้เหล่าผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ได้ตระหนักในภารกิจของวิชาชีพแห่งตนว่าเป็นงานบริการสุขภาพที่มีความสำคัญ และมีคุณค่าแก่สังคม

#คําขวัญวันพยาบาล
การพยาบาลก้าวไกล เพราะน้ำใจเหล่าพยาบาล เสียสละและบริการ ตามปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนนี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: