วันเด็ก 2566 วันที่เท่าไร พร้อมประวัติคำขวัญวันเด็ก

วันเด็ก 2566 วันที่เท่าไร พร้อมประวัติคำขวัญวันเด็ก

วันเด็ก 2566 ตรงกับวันเสาร์ที่ 14 มกราคม อันเป็นวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม โดยวันเด็กเกิดจากความร่วมมือของหลายประเทศที่ร่วมมือกันปกป้องเด็ก เยาวชน ประเทศต่างๆ จึงจัดงานวันเด็กเพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก

วันเด็ก วันที่เท่าไร

วันเด็ก ตรงกับวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม ในปี 2566 นี้ตรงกับวันที่ 14 มกราคม

ประวัติวันเด็กแห่งชาติ

ประเทศไทยจัดงานวันเด็กแห่งชาติครั้งแรกในปี พ.ศ. 2498 ตามคำเชิญของนายวี. เอ็ม. กุลกานี ผู้แทนองค์กรสมาพันธ์เพื่อสวัสดิภาพเด็กระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ การจัดงานวันเด็กมีจุดมุ่งหมายเพื่อกระตุ้นให้เด็กเห็นบทบาทของตน และปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมกับสังคม เพื่อพร้อมเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นกำลังของชาติ

จากแต่เดิมที่ประเทศไทยจัดงานวันเด็กแห่งชาติในวันที่ 3 ตุลาคม ซึ่งตรงกับฤดูฝน ไม่สะดวกจะจัดงานกลางแจ้ง ทางคณะกรรมการจัดงานวันเด็กได้เปลี่ยนวันเด็กมาเป็นเดือนมกราคม เพื่อให้ผู้ปกครองสะดวกพาเด็กมาร่วมงานมากขึ้น จึงได้ลงมติว่าควรจัดงานวันเด็กเป็นทุกวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม

ดังนั้นงานวันเด็กแห่งชาติที่ตรงกับวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม จึงจัดครั้งแรกในปี พ.ศ. 2507

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ

ประวัติของคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ เป็นประโยค หรือวลี ที่นายกรัฐมนตรีเป็นผู้มอบให้เด็กและเยาวชน เกิดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2502 โดยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เพื่อเป็นข้อคิดให้กับเด็กๆ คำขวัญวันเด็กแห่งชาติปีแรกที่จัดในวันเสาร์ที่สองของเดือนมกรา คือ “ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่ รักความก้าวหน้า"

2503 - ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่รักความสะอาด (สฤษดิ์ ธนะรัชต์)
2504 - ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่อยู่ในระเบียบวินัย (สฤษดิ์ ธนะรัชต์)
2505 - ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่ประหยัด (สฤษดิ์ ธนะรัชต์)
2506 - ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่มีความขยันหมั่นเพียรมากที่สุด (สฤษดิ์ ธนะรัชต์)
2508 - เด็กจะเจริญต้องรักเรียนเพียรทำดี (ถนอม กิตติขจร)
2509 - เด็กที่ดีต้องมีสัมมาคารวะ มานะ บากบั่น สมานสามัคคี (ถนอม กิตติขจร)
2510 - อนาคตของชาติจะสุกใส หากเด็กไทยแข็งแรง เรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย (ถนอม กิตติขจร)
2511 - ความเจริญและความมั่นคงของชาติไทยในอนาคต ขึ้นอยู่กับเด็กที่มีวินัย มีความเฉลียวฉลาด รักชาติยิ่ง (ถนอม กิตติขจร)
2512 - รู้เรียน รู้เล่น รู้สามัคคี เป็นความดีที่เด็กพึงจำ (ถนอม กิตติขจร)
2513 - เด็กประพฤติดีและศึกษาดี ทำให้มีอนาคตแจ่มใส (ถนอม กิตติขจร)
2514 - ยามเด็กจงหมั่นเรียนเพียรกระทำดี เติบใหญ่จะได้มีความสุขความเจริญ (ถนอม กิตติขจร)
2515 - เยาวชนฝึกตนดี มีความสามารถ (ถนอม กิตติขจร)
2516 - เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติเจริญ (ถนอม กิตติขจร)
2517 - สามัคคีคือพลัง (สัญญา ธรรมศักดิ์)
2518 - เด็กดีคือทายาทของชาติไทย ต้องร่วมใจร่วมพลังสร้างความสามัคคี (สัญญา ธรรมศักดิ์)
2519 - เด็กที่ต้องการเห็นอนาคตของชาติรุ่งเรือง จะต้องทำตัวให้ดีมีวินัยเสียแต่บัดนี้ (คึกฤทธิ์ ปราโมช)
2520 - รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นคุณสมบัติของเยาวชนไทย (ธานินทร์ กรัยวิเชียร)
2521 - เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติมั่นคง (เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์)
2522 - เด็กไทยคือหัวใจของชาติ (เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์)
2523 - อดทน ขยัน ประหยัด เป็นคุณสมบัติของเด็กไทย (เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์)
2524 - เด็กไทยมีวินัย ใจสัตย์ซื่อ รู้ประหยัด เคร่งครัดคุณธรรม (เปรม ติณสูลานนท์)
2525 - ขยันศึกษา ใฝ่หาความรู้ เชิดชูชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นคุณสมบัติของเด็กไทย (เปรม ติณสูลานนท์)
2526 - รู้หน้าที่ ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด มีวินัย คุณธรรม (เปรม ติณสูลานนท์)
2527 - รักวัฒนธรรมไทย (เปรม ติณสูลานนท์)
2528 - สามัคคี นิยมไทย มีวินัย ใฝ่คุณธรรม (เปรม ติณสูลานนท์)
2529 - นิยมไทย มีวินัย ใช้ประหยัด ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม (เปรม ติณสูลานนท์)
2530 - นิยมไทย มีวินัย ใช้ประหยัด ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม (เปรม ติณสูลานนท์)
2531 - นิยมไทย มีวินัย ใช้ประหยัด ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม (เปรม ติณสูลานนท์)
2532 - รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม (ชาติชาย ชุณหะวัณ)
2533 - รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม (ชาติชาย ชุณหะวัณ)
2534 - รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำชาติพัฒนา (ชาติชาย ชุณหะวัณ)
2535 - สามัคคี มีวินัย ใฝ่ศึกษา จรรยางาม (อานันท์ ปันยารชุน)
2536 - ยึดมั่นประชาธิปไตย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม (ชวน หลีกภัย)
2537 - ยึดมั่นประชาธิปไตย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม (ชวน หลีกภัย)
2538 - สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม (ชวน หลีกภัย)
2539 - มุ่งหาความรู้ เชิดชูความเป็นไทย หลีกไกลยาเสพติด (บรรหาร ศิลปอาชา)
2540 - รู้คุณค่าวัฒนธรรมไทย ตั้งใจใฝ่ศึกษา ไม่พึ่งพายาเสพติด (ชวลิต ยงใจยุทธ)
2541 - ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย (ชวน หลีกภัย)
2542 - ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย (ชวน หลีกภัย)
2543 - มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำประชาธิปไตย (ชวน หลีกภัย)
2544 - มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำประชาธิปไตย (ชวน หลีกภัย)
2545 - เรียนให้สนุก เล่นให้มีความรู้ สู่อนาคตที่สดใส (ทักษิณ ชินวัตร)
2546 - เรียนรู้ตลอดชีวิต คิดอย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี (ทักษิณ ชินวัตร)
2547 - รักชาติ รักพ่อแม่ รักเรียน รักสิ่งดีๆ อนาคตดีแน่นอน (ทักษิณ ชินวัตร)
2548 - เด็กรุ่นใหม่ ต้องขยันอ่าน ขยันเรียน กล้าคิด กล้าพูด (ทักษิณ ชินวัตร)
2549 - อยากฉลาด ต้องขยันอ่าน ขยันคิด (ทักษิณ ชินวัตร)
2550 - มีคุณธรรมนำใจ ใช้ชีวิตพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข (สุรยุทธ์ จุลานนท์)
2551 - สามัคคี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม (สุรยุทธ์ จุลานนท์)
2552 - ฉลาดคิด จิตบริสุทธิ์ จุดประกายฝัน ผูกพันรักสามัคคี (อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)
2553 - คิดสร้างสรรค์ ขยันใฝ่รู้ เชิดชูคุณธรรม (อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)
2554 - รอบคอบ รู้คิด มีจิตสาธารณะ (อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)
2555 - สามัคคี มีความรู้ คู่ปัญญา คงรักษาความเป็นไทย ใส่ใจเทคโนโลยี (ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)
2556 - รักษาวินัย ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา นำพาไทยสู่อาเซียน (ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)
2557 - กตัญญู รู้หน้าที่ เป็นเด็กดี มีวินัย สร้างไทย ให้มั่นคง (ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)
2558 - ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต (ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
2559 - เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต (ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
2560 - เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง (ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
2561 - รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี (ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
2562 - เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ (ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
2563 - เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย (ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
2564 - เด็กไทยวิถีใหม่ รวมไทยสร้างชาติ ด้วยภักดีมีคุณธรรม (ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
2565 - รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม (ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
2566 - รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี (ประยุทธ์ จันทร์โอชา)

เว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการได้เผยแพร่คำขวัญวันเด็กปี พ.ศ. 2566 โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี


ที่มา : เว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการ

คุณกำลังดู: วันเด็ก 2566 วันที่เท่าไร พร้อมประวัติคำขวัญวันเด็ก

หมวดหมู่: วัฒนธรรม

แหล่งที่มา: https://www.thairath.co.th/lifestyle/culture/2593548

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด