" วัคซีนแต่ละประเภทมีอะไรบ้าง ? "📍 ศ.นพ. ยง ภู่วรวรรณ

ส่วนหนึ่งของการบรรยายทางวิชาการ
📍ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ
หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

📚หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต นวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัล

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: