ว่าที่ส.ก.เพื่อไทย-ก้าวไกลจับมือบริหารสภากทม.-จ่อตั้งกก.ตรวจสอบทุจริต

ว่าที่ส.ก.เพื่อไทย-ก้าวไกลจับมือบริหารสภากทม.-จ่อตั้งกก.ตรวจสอบทุจริต การบริหารงานกทม.ของ “ฝ่ายบริหาร” เล็งออกมติร่วมกันเลือกประธานสภากทม.-รองประธานสภากทม. เล็งถ่ายทอดสดการประชุมสภากทม.ให้ประชาชนรับชม

ว่าที่ส.ก.เพื่อไทย-ก้าวไกลจับมือบริหารสภากทม.-จ่อตั้งกก.ตรวจสอบทุจริต

ที่โรงแรม แลงคาสเตอร์ นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรค นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง ส.ก. นายวิชาญ มีนชัยนันท์ ประธานภาคกทม. พรรคเพื่อไทย นายชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรคก้าวไกล นายวิโรจน์ ลักษขณาอดิศร และ ส.ก.พรรคก้าวไกล แถลงความร่วมมือระหว่างพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลในการทำงานร่วมกันในสภากทม.

โดยหลังจากที่ได้มีการหารือกันระหว่างพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกล แล้ว จึงได้ตกลงในการทำงานร่วมกัน ในประเด็น ดังต่อไปนี้ 1.สมาชิกสภากรุงเทพฯ จากพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกล จะร่วมกันทำงานเพื่อยกระดับประสิทธิภาพ และความโปร่งใส ของสภากรุงเทพฯ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพฯ

2.หลังจากที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ให้การรับรองผลการเลือกตั้ง ในการร่วมกันทำงานตามข้อหนึ่ง สมาชิกสภากทม.ทั้งสองพรรค จะร่วมกันเห็นชอบในการลงมติเพื่อเลือกประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เพื่อให้การทำงานมีเอกภาพ โดยการแบ่งหน้าที่ต่างๆ ต้องเป็นไปอย่างความเหมาะสม โดยคำนึงถึง สมาชิกสภา กทม.ทุกคน ในการทำงาน เพื่อควบคุม ตรวจสอบ และ ดูแลการบริหารราชการ กทม. ของฝ่ายบริหาร ที่มี ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้บริหาร

3.สมาชิกสภา กรุงเทพฯ จากทั้งสองพรรค จะร่วมกันเห็นชอบให้มีการแก้ไขข้อบังคับการประชุมสภาฯ เพื่อให้มีการตั้ง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อทำให้การบริหารของ กทม.เป็นไปด้วยความสุจริต โปร่งใส ตอบสนองประโยชน์ของชาว กทม.อย่างแท้จริง

4.สมาชิกสภา กรุงเทพฯ จากทั้งสองพรรค จะร่วมกันเห็นชอบให้มีการถ่ายทอดสดการประชุมสภา กทม. ทั้งนี้เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อความโปร่งใสในการทำงาน ทั้งนี้เพื่อให้ภาคประชาชน สามารถตรวจสอบการทำงานของสมาชิกสภาฯได้

ทั้งนี้สมาชิกสภากรุงเทพฯ จากทั้งสองพรรค มุ่งหวังที่จะทุ่มเทการทำงานให้กับประชาชนชาว กทม. อย่างเต็มที่ และเพื่อยกระดับการทำงานของสภากรุงเทพฯ ให้เป็นที่พึ่งของประชาชนชาวกทม ทุกคน

คุณกำลังดู: ว่าที่ส.ก.เพื่อไทย-ก้าวไกลจับมือบริหารสภากทม.-จ่อตั้งกก.ตรวจสอบทุจริต

หมวดหมู่: การเมือง

แหล่งที่มา: https://www.bangkokbiznews.com/politics/1006812

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด