ตรวจราชการขอนแก่น-ชัยภูมิ “ประวิตร” ย้ำ 10 มาตรการ ต้องแก้แล้งให้ได้มากขึ้น

ตรวจราชการขอนแก่น-ชัยภูมิ “ประวิตร” ย้ำ 10 มาตรการ ต้องแก้แล้งให้ได้มากขึ้น

“พล.อ.ประวิตร” ลงพื้นที่ตรวจราชการขอนแก่น-ชัยภูมิ เน้นย้ำ 10 มาตรการรับมือภัยแล้ง ต้องเก็บกักน้ำและแก้ปัญหาให้ได้มากขึ้น

วันนี้ (6 ก.พ. 2566) พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) พร้อมด้วย ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น และชัยภูมิ โดยจุดแรกตรวจเยี่ยมโครงการแก้มลิงแก่งน้ำต้อน ตำบลดอนช้าง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จากนั้นประชุมมอบนโยบายการบริหารจัดการน้ำให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ขณะที่ช่วงบ่ายลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำสระดอนตูม เพื่อการเกษตรด้วยเทคโนโลยีวัสดุปูบ่อกักเก็บน้ำด้วยยางพารา และแก้ปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งตรวจติดตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำบ้านเพชร ตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

ทั้งนี้ พลเอกประวิตร กล่าวมอบโนบายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งมาร่วมให้ข้อมูลและชี้แจงผลดำเนินการพัฒนาทรัพยากรน้ำตามนโยบายรัฐบาลในพื้นที่ พร้อมพบปะประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลประโยชน์จากโครงการทั้ง จังหวัดขอนแก่น และชัยภูมิ ว่า ในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมาทั้ง 2 จังหวัดได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย รวมถึงปัญหาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตรในหลายพื้นที่ แต่ด้วยความร่วมมือและความเอาใจใส่ของทุกหน่วยงานในการบริหารจัดการน้ำ ทำให้สามารถแก้ไขสถานการณ์ให้คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีได้อย่างรวดเร็ว ควบคู่กับการวางแผนเก็บกักน้ำส่วนเกินไว้ใช้ในฤดูแล้ง ซึ่งช่วยลดผลกระทบและปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี

ขณะเดียวกัน รองนายกรัฐมนตรียังได้เน้นย้ำให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการตาม 10 มาตรการรับมือฤดูแล้งอย่างเคร่งครัด โดยมอบหมายให้ สทนช. กำกับ ติดตาม และควบคุมอย่างใกล้ชิด ให้กรมชลประทานเร่งดำเนินโครงการแก้มลิงแก่งน้ำต้อน จังหวัดขอนแก่น พร้อมอาคารประกอบ ให้แล้วเสร็จตามแผนงาน เพื่อป้องกันน้ำท่วมในเขตเศรษฐกิจเมืองขอนแก่น และบรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตรได้ รวมถึงเร่งขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านเพชร จังหวัดชัยภูมิ เพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บกัก สามารถนำน้ำไปใช้แก้ปัญหาการขาดแคลนในฤดูแล้งได้มากขึ้น

นอกจากนี้ ยังต้องเร่งศึกษาการเพิ่มประสิทธิอ่างเก็บน้ำอื่นๆ ที่มีศักยภาพด้วยการใช้เทคโนโลยี วิชาการใหม่ๆ เข้ามาเสริมประสิทธิภาพเพื่อเป็นแหล่งน้ำสำรองให้มีความมั่นคงด้านน้ำในพื้นที่ รองรับปริมาณความต้องการใช้น้ำทั้งการอุปโภค บริโภค การเกษตร รวมถึงการเติบโตทั้งชุมชนเมือง และเศรษฐกิจด้วย เช่น กรณีโครงการก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรด้วยเทคโนโลยีวัสดุปูบ่อกักเก็บน้ำด้วยยางพารา บ้านกุดโง้ง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งที่ผ่านมาประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง น้ำไม่เพียงพอในการทำเกษตร แต่การปรับปรุงพัฒนาอ่างเก็บน้ำ สามารถเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักสนับสนุนน้ำเพื่อทำการเกษตรให้กับประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี

ทางด้าน เลขาธิการ สทนช. กล่าวเพิ่มเติมถึงผลดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำที่สำคัญที่ผ่านมา (ปี 2561-2565) ว่า รัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านน้ำเชิงโครงสร้างในพื้นที่ทั้งสองจังหวัดอย่างต่อเนื่อง เช่น ก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองขอนแก่น ระยะที่ 1 ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาน้ำพอง (อำเภออุบลรัตน์) ขณะที่ จังหวัดชัยภูมิ ได้มีการเร่งรัดการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองชัยภูมิ ระยะที่ 2 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบท่อส่งน้ำ ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง.

คุณกำลังดู: ตรวจราชการขอนแก่น-ชัยภูมิ “ประวิตร” ย้ำ 10 มาตรการ ต้องแก้แล้งให้ได้มากขึ้น

หมวดหมู่: การเมือง

แหล่งที่มา: https://www.thairath.co.th/news/politic/2622466

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด