ตลท. เปิดเฮียริ่ง ปรับเกณฑ์ 'ชอร์ตเซล' ของ Market Maker ถึง 6 ก.ค. 65

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดรับฟังความคิดเห็น การปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขายชอร์ตของ Market Maker และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบัญชีเงินสดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ลงทุนสถาบัน ถึง 6 ก.ค. 65

ตลท. เปิดเฮียริ่ง ปรับเกณฑ์ 'ชอร์ตเซล' ของ Market Maker ถึง 6 ก.ค. 65

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดรับฟังความคิดเห็น "การปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขายชอร์ตของผู้ดูแลสภาพคล่องและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบัญชีเงินสดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ลงทุนสถาบัน" ถึง6ก.ค.65

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้มีการทบทวนและพัฒนากฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯอย่างต่อเนื่องตามแผนกลยุทธ์Regulatory Revisionเพื่อสนับสนุนธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนเพื่อเป็นทางเลือกแก่ผู้ลงทุน รวมถึงเพิ่มความสะดวกและลดภาระให้แก่ผู้ปฏิบัติ(Ease of Doing Business)

โดยในครั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทบทวนหลักเกณฑ์2เรื่อง พร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีหลักการสำคัญดังนี้

1.การสนับสนุนการทำหน้าที่ของผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker)สำหรับหน่วยลงทุนอีทีเอฟ ("ETF")และตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Depositary Receiptหรือ "DR")ซึ่งรวมถึงตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ไม่ต้องซื้อขายเป็นจำนวนเต็มของหน่วย (Fractional DRหรือ"DRx")

โดยเสนอปรับปรุงหลักเกณฑ์การขายชอร์ตเพื่อให้การทำหน้าที่ของMarket Makerมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยการยกเว้นเกณฑ์ราคาขายชอร์ต (Tick Rule)ให้แก่Market MakerของDR,DRxและETFซึ่งจะทำให้Market Makerสามารถเสนอซื้อขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์อ้างอิง หรือประมาณการมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (iNAV)

อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุนให้สามารถซื้อขายผลิตภัณฑ์นั้นได้ในราคาที่เหมาะสมยิ่งขึ้น รวมถึงการปรับปรุงหรือยกเลิกการรายงานข้อมูลการขายชอร์ตสำหรับMarket Makerเพื่อให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และระบบงานที่เกี่ยวข้อง

2. การทบทวนนิยาม "ผู้ลงทุนสถาบัน" สำหรับหลักเกณฑ์การซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด ("บัญชีเงินสด") ซึ่งอ้างอิงตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่มีการปรับปรุงเพื่อให้เป็นไปตามหลักการของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่จะยกเว้นการวางหลักประกันตามเกณฑ์บัญชีเงินสดให้แก่บุคคลที่มีความเสี่ยงด้านการซื้อขายและชำระราคาต่ำ

รวมถึงผู้ลงทุนสถาบันโดยเสนอปรับปรุงนิยาม "ผู้ลงทุนสถาบัน"ให้หมายถึง ผู้ลงทุนสถาบันที่อยู่ภายใต้หน่วยงานกำกับดูแล อาทิ ธนาคารพาณิชย์ กองทุนรวม รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแล เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นต้น

ในการนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าว

โดยได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นพร้อมรายละเอียดบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯhttps://www.set.or.th/th/rules-regulations/market-consultationหัวข้อ"การปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ดูแลสภาพคล่อง และนิยาม "ผู้ลงทุนสถาบัน" สำหรับหลักเกณฑ์บัญชีเงินสด"เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่https://forms.gle/qyWnTPdqP9niHfQ66จนถึง6กรกฎาคม2565

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่[email protected]

คุณกำลังดู: ตลท. เปิดเฮียริ่ง ปรับเกณฑ์ 'ชอร์ตเซล' ของ Market Maker ถึง 6 ก.ค. 65

หมวดหมู่: หุ้น

แหล่งที่มา: https://www.bangkokbiznews.com/business/1011729

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด