ธ.ก.ส. เคลื่อนทุน Green Bond เพิ่มพื้นที่สีเขียวอาหารปลอดภัย-พลังงานสะอาด

ธ.ก.ส. ขับเคลื่อนนโยบายสิ่งแวดล้อม สนับสนุน Green Bond ทั้งโครงการรักษ์ป่าไม้ ไทยยั่งยืน และโครงการสินเชื่อสีเขียว วงเงินรวมกว่า 2 หมื่นล้านบาท มุ่งเป้าหมายการยกระดับการปลูกไม้เศรษฐกิจ การทำเกษตรอินทรีย์และการผลิตอาหารปลอดภัย เพื่อสร้างความยั่งยืนให้ภาคเกษตรไทย

ธ.ก.ส. เคลื่อนทุน Green Bond เพิ่มพื้นที่สีเขียวอาหารปลอดภัย-พลังงานสะอาด

นายธนารัตน์งามวลัยรัตน์ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.)เปิดเผยว่าสถานการณ์ภาวะโลกร้อนในปัจจุบันส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติมลพิษทางอากาศตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศอย่างฉับพลันซึ่งธ.ก.ส.ได้ตระหนักถึงผลกระทบดังกล่าวจึงมีการวางนโยบายตามยุทธศาสตร์ชาติที่คำนึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการสร้างการเติบโตในภาคเกษตรกรรมเพื่อหนุนระบบเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างยั่งยืน

จึงได้จัดตั้งโครงการสินเชื่อผ่านแหล่งเงินทุนพันธบัตรเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม(Green Bond)ซึ่งเป็นการระดมทุนจากภาคธุรกิจที่มีแนวคิดในการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนภายใต้หลักESG : Environment Social and Governanceให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาภาคเกษตรกรรมของประเทศให้เดินไปในทิศทางที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์เช่นการทำเกษตรอินทรีย์เกษตรผสมผสานและวนเกษตรรวมถึงกิจกรรมที่มุ่งเน้นในการดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านโครงการรักษ์ป่าไม้ไทยยั่งยืน(Go Green : Forest Credit)

โดยสนับสนุนเกษตรกรนิติบุคคลกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์การเกษตรในการปลูกไม้เศรษฐกิจทั้งการปลูกสวนป่าเชิงเดี่ยวสวนป่าแบบผสมและแบบวนเกษตรการเพาะพันธุ์ไม้หรือเมล็ดพันธุ์เพื่อจัดจำหน่ายเงื่อนไขสินเชื่อกรณีกู้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนเช่นค่าพันธุ์ไม้ค่าเมล็ดพันธุ์ค่าอุปกรณ์ต่างๆอัตราดอกเบี้ยMRR-2ระยะเวลาชำระคืนไม่เกิน12เดือนพิเศษไม่เกิน18เดือน

กรณีกู้เพื่อการลงทุนในการปลูกไม้เศรษฐกิจระยะเวลาไม่เกิน15ปีพิเศษสูงสุดไม่เกิน20ปีอัตราดอกเบี้ยปีที่1 - 5ร้อยละ4ปีที่6 - 10 MRR - 2 (ปัจจุบันMRRเท่ากับร้อยละ6.50ต่อปี)และปีที่11เป็นต้นไปอัตราMRR-1และกรณีกู้เพื่อการลงทุนในการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจอัตราดอกเบี้ยMRR-2.25

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสินเชื่อสีเขียว(Green Credit)เพื่อสนับสนุนการทำเกษตรอินทรีย์หรือการผลิตอาหารปลอดภัย(Food Safety)ส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกหรือพลังงานสะอาดรวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำหรับเกษตรกรรายบุคคลคิดอัตราดอกเบี้ยMRR - 1ต่อปี(ปัจจุบันMRRเท่ากับร้อยละ6.50ต่อปี)และนิติบุคคลกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์การเกษตรคิดอัตราดอกเบี้ยMLR - 0.5ต่อปี(ปัจจุบันMLRเท่ากับร้อยละ4.875ต่อปี)กรณีกู้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนกำหนดชำระคืนไม่เกิน12เดือนพิเศษไม่เกิน18เดือนและกรณีกู้เพื่อลงทุนภายใน15ปี

นายธนารัตน์กล่าวเพิ่มเติมว่าธ.ก.ส.ยังคงมุ่งมั่นสนับสนุนเกษตรกรและชุมชนควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมซึ่งธ.ก.ส.ได้อำนวยสินเชื่อผ่านแหล่งเงินทุนพันธบัตรเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม(Green Bond)ไปแล้วกว่า5,456ล้านบาทสามารถสร้างแนวร่วมในการผลิตอาหารปลอดภัยไปแล้วกว่า1,600ตันและเพิ่มปริมาณต้นไม้ในประเทศอีกกว่า567,000ต้นสำหรับผู้ที่ประสงค์ขอสินเชื่อสามารถติดต่อได้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาทั่วประเทศหรือCall Center 02 555 0555ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง31มีนาคม2568

คุณกำลังดู: ธ.ก.ส. เคลื่อนทุน Green Bond เพิ่มพื้นที่สีเขียวอาหารปลอดภัย-พลังงานสะอาด

หมวดหมู่: การเงิน การธนาคาร

แหล่งที่มา: https://www.bangkokbiznews.com/business/business_finance/1019255

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด