ไทยช่วยไทย

โครงการรวมพลังหาร 2
โดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน