สอบ ก.พ. ตอนที่2 8 ขั้นตอน วางแผนอ่านหนังสือให้สอบผ่าน ภาค ก. (ก.พ.) ภายในครั้งเดียว

8 ขั้นตอน วางแผนอ่านหนังสือให้สอบผ่าน ภาค ก. (ก.พ.) ภายในครั้งเดียว
ขั้นตอนที่ 1 หาปฏิทินที่มีตัวเลขชัดเจนและมีช่องให้เขียน
ขั้นตอนที่ 2 หาวันสอบเพื่อกำหนดวันเริ่มต้นวางแผน
ขั้นตอนที่ 3 หาต้นทุนเวลาที่มีอยู่
ขั้นตอนที่ 4 เตรียมเนื้อหาวิชาที่สอบ
ขั้นตอนที่ 5 กระจายเวลาให้กับเนื้อหาที่จะสอบ

ขั้นตอนที่ 6 ออกแบบการอ่านหน้งสือ
ขั้นตอนที่ 7 นำวิชาที่จะสอบมาใส่ลงในปฏิทินตามต้นทุนเวลาที่ใช้
ขั้นตอนที่ 8 ปฏิบัติตามปฏิทินอย่างเคร่งครัด

ส่วนวิธีปฏิบัติให้ดูได้ในคลิปนะครับ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: