สสว.พร้อมแล้ว เจ้าภาพประชุม งาน "APEC SME" สู้วิกฤติเศรษฐกิจโลก

สสว.พร้อมแล้ว เจ้าภาพประชุม งาน "APEC SME" สู้วิกฤติเศรษฐกิจโลก

สสว.ประกาศความพร้อมเป็นเจ้าภาพ จัดประชุม APEC SME ทั้งระดับรัฐมนตรี และระดับคณะทำงาน ด้วยหัวข้อหลักภายใต้ BCG Model มุ่งเสริมความรู้และประสบการณ์ การส่งเสริม SME จากเขตเศรษฐกิจอื่นๆ พร้อมแสดงศักยภาพของไทยหลังวิกฤติโควิด-19 และความพร้อมของจังหวัดภูเก็ต ที่มี Soft Power โดดเด่นพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก เชื่อมั่นการประชุมครั้งนี้ จะมีแนวทางช่วยให้ SME พัฒนาเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกและความพร้อมรับมือความท้าทายใหม่ๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สสว.ประกาศความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเอเปก SME ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 2 ส.ค. นาย วีระพงศ์ มาลัย ผอ.สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยภายหลังเข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม และนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี รายงานความคืบหน้าถึงเรื่องที่ สสว. ได้รับมอบหมายเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเอเปก (APEC SME Ministerial Meeting) ครั้งที่ 28 และการประชุมคณะทำงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเอเปก (APEC SME Working Group Meeting) ครั้งที่ 54 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-10 ก.ย. ที่โรงแรมทราย ลากูนา จังหวัดภูเก็ต

นายวีระพงศ์กล่าวด้วยว่า การประชุมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปก 2565 โดย สสว.ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบกรอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ที่มีเป้าหมายเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการกำหนดท่าทีที่จะรักษาผลประโยชน์ของไทยและธุรกิจ SME ในเวทีความร่วมมือพหุภาคี พร้อมกับเชื่อมโยง SME ไทยกับพันธมิตรธุรกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ส่งเสริมการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจ เสริมสร้างศักยภาพ SME ไทย ให้เชื่อมโยงเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานระดับโลก โดยบทบาทของ สสว.ในฐานะผู้แทนไทยในคณะทำงานเอเปกวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประกอบด้วย

1.การประชุมรัฐมนตรีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเอเปก ครั้งที่ 28 ที่เป็นการประชุมระดับนโยบายด้านการพัฒนา SME ของกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก 2.การประชุมคณะทำงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเอเปก ครั้งที่ 54 ที่เป็นการประชุมระดับปฏิบัติการ รวบรวมผลสรุปจากการประชุมของคณะทำงานฯ ด้านความคืบหน้าของการดำเนินการตามแผนยุทธ ศาสตร์ ประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะ เพื่อรายงานต่อที่ประชุมรัฐมนตรีเอเปกวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อม 3. การประชุมและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น การสัมมนาและการประชุมเชิงปฏิบัติการต่างๆ ภายใต้คณะทำงานเอเปกวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

โดยกำหนดหัวข้อหลักของการประชุมภายใต้โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยังยืน (Bio-Circular-Green Economy Model หรือ BCG Model) คือ “Inclusive Recovery of APEC MSMEs through BCG & High Impact Ecosystem” เพื่อให้สอดรับกับการให้ความสำคัญในระดับสากล ในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความร่วมมือที่จะเร่งบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยการให้เอเปก “เปิด” ต่อทุกโอกาส “เชื่อมต่อ” ในทุกมิติและ “สมดุล” ในทุกด้าน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนา SME จากเขต เศรษฐกิจอื่น โดยเฉพาะแนวทางการส่งเสริมศักยภาพ SME ภายใต้ BCG Model ประกอบด้วย 4 หัวข้อย่อย ได้แก่

1.การพัฒนาตามแนวคิดเศรษฐกิจองค์รวม (Accelerating BCG Adoption) 2.การขับเคลื่อนและพัฒนา SME ให้ก้าวสู่สังคมดิจิทัล (Inclusive Digital Transformation) 3.เครื่องมือทางการเงินและการปรับโครงสร้างหนี้ (The Next Normal MSME Financing and Debt Restructuring) และ 4. การรับมือกับสภาพที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยนโยบายที่มีผลกระทบสูง (Coping with evolving market landscape: high impact policy)

นายวีระพงศ์กล่าวอีก สสว.เตรียมความพร้อมในทุกด้านสำหรับการจัดประชุม APEC SME ด้วยการบูรณาการความร่วมมือกับจังหวัดภูเก็ต ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เครือข่ายภาคประชาสังคม ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดงานครั้งนี้ นอกจากการจัดประชุมแล้วภายในพื้นที่จัดงานจะมีการแสดงสินค้าของผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับการพัฒนาด้วยแนวทาง BCG ขณะเดียวกันจะมีการจัดกิจกรรมคู่ขนาน แสดงศักยภาพความพร้อมของไทยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลังวิกฤติโควิด-19 ความโดดเด่นของจังหวัดภูเก็ตไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยว อาหาร วิถีวัฒนธรรมของชุมชนเมืองเก่าที่เป็น Soft Power สำคัญ เพื่อให้เห็นถึงความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก รวมถึงศักยภาพของผู้ประกอบการ SME ที่เป็นพลังขับเคลื่อนหลักของพื้นที่ เชื่อว่าผลที่ได้จากการประชุมครั้งนี้ จะทำให้ได้ข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนำไปปรับใช้ในการส่งเสริม พัฒนาผู้ประกอบการ SME ให้ฟื้นตัวได้อย่างยั่งยืนและครอบคลุม มีขีดความสามารถในการพัฒนาเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกและเตรียมพร้อมรับมือกับความท้าทายใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

คุณกำลังดู: สสว.พร้อมแล้ว เจ้าภาพประชุม งาน "APEC SME" สู้วิกฤติเศรษฐกิจโลก

หมวดหมู่: การเมือง

แหล่งที่มา: https://www.thairath.co.th/news/politic/2462582

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด