สภา อบจ สมุทรสาคร เปิดประชุมวิสามัญ อนุมัติใช้เงินสะสม ซื้อวัคซีนซิโนฟาร์ม

วันที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. นายพงษ์ศักดิ์ เติมสายทอง ประธานสภา อบจ.สมุทรสาคร เป็นประธานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 โดยมี นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิก อบจ.สค.และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ชั้น 5


โดยมีระเบียบวาระเรื่องการรับรองการประชุม สมัยสามัญ สมัยแรกครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2564 และเรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ ญัตติประกาศใช้แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 5


นอกจากนี้ยังมีเรื่องเพื่อพิจารณาในญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อจัดซื้อวัคซีนซิโนฟาร์ม (Sinopharm) จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สำหรับฉีดให้ประชาชนจังหวัดสมุทรสาคร และ ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งทั้ง 2 ญัตติได้รับการอนุมัติจากสภาฯแบบไม่มีเสียงคัดค้าน


การขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อจัดซื้อวัคซีนซิโนฟาร์ม (Sinopharm) จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สำหรับฉีดให้ประชาชนจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 200,000 โดส นายก อบจ.สค. ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า กำลังรอการตอบรับจากราชวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ ถ้าได้รับการตอบรับ และทราบจำนวนวัคซีนที่ได้รับจัดสรร ก็เปิดให้ลงทะเบียนพร้อมกัน ทั้งระบบออนไลน์ (เว็บไซค์ สาครรวมใจ) และลงทะเบียนผ่าน รพ.สต. เพื่อดำเนินการฉีดให้ประชาชนอย่างเร่งด่วน