สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานสัมภาษณ์ถึงกรมหลวงวชิรญาณสังวร ชุดเต็ม

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาพระอัฐิ เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เนื่องในโอกาส การสมโภชพระสุพรรณบัฏ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานสัมภาษณ์ความทรงจำเกี่ยวกับ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: