สักการะพระเดชพระคุณเจ้าอาวาส วัดผ่องพลอย

คณะครูอาจารย์ทุกรูป/คน นำโดยพระครูวิริยานุวัตรผู้จัดการ/ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดผ่องพลอยนำสามเณรสักการะเจ้าอาวาส
เนื่องในโอกาสวันฉลองอายุวัฒนมงคลครบรอบ ๘๘ ปี พระครูปภัสสราธิคุณ (หลวงพ่อชัย ปภสฺสโร) เจ้าอาวาสวัดผ่องพลอยวิริยาราม วันจันทร์ ที่ ๗ เดือนสิงหาคม ๒๖๕๑

ในโอกาสนี้พระภิกษุและสามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดผ่องพลอยวิริยารามน้อมถวายสักการะพระครูปภัสสราธิคุณ พร้อมทั้งรับฟังโอวาทจากจากหลวงพ่อ

สุดท้ายนี้ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงโปรดอภิบาลคุ้มครอง ให้พระครูปภัสสราธิคุณ (หลวงพ่อชัย ปภสฺสโร) เจ้าอาวาสวัดผ่องพลอยวิริยาราม ให้มีสุขภาพแข็งแรง มีอายุยืนยาวนาน เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้ภิกษุสามเณ และ ญาติโยมสืบไป