แก้มน้องนางนั้นแดงกว่าใคร - เขียนไขและวานิช (cover)

and may the wind lay my heart onto your hands
:- )


/

music. tuayp
support the original : https://youtu.be/ykRGStsDNgQ

/

instagram. tuayp
facebook. Chayata Sripanich
e-mail : [email protected]