"รัฐบาล" เล็งดึงชุมชน23จว. ปลูกป่าชายเลน แลกประโยชน์ คาร์บอนเครดิต

รัฐบาลเล็งดึงชุมชนชายฝั่งร่วมปลูกป่าชายเลน 3 แสนไร่ ใน 23 จังหวัด พร้อมรับประโยชน์ 90% ของคาร์บอนเครดิต มุ่งอนุรักษ์และป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง

"รัฐบาล" เล็งดึงชุมชน23จว. ปลูกป่าชายเลน แลกประโยชน์ คาร์บอนเครดิต

พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติผ่านระบบอิเล็กทรินิกส์ที่มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อฯเพื่อเร่งรัดขับเคลื่อนยกระดับการแก้ปัญหาการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ทั้งนี้ที่ประชุมรับทราบโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิตในประเด็นการแบ่งปันผลประโยชน์จากคาร์บอนเครดิตระหว่างผู้พัฒนาโครงการและกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง(ทช.)ในสัดส่วน90 : 10โดยทช.จะแบ่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครึ่งหนึ่งเพื่อนำไปให้ชุมชนใช้ในกิจกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่โดยมีระยะเวลา10ปี( 66 - 74 )ในพื้นที่23จังหวัดเนื้อที่300,000ไร่มุ่งเป้า6พื้นที่โดยเป็นพื้นที่พร้อมปลูกที่ผ่านการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทำนากุ้งทำสวนปาล์มพื้นที่เลนงอกพื้นที่ปรับปรุงสภาพป่าชายเลนรวมท้ังพื้นที่ป่าที่ชุมชนร่วมดูแล

จากนั้นที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาและให้ความเห็นชอบการออกกฎกระทรวงกำหนดพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์ในพื้นที่จ.ตรังและพังงามีสาระสำคัญเป็นพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์และกำหนดมาตรการคุ้มครองพันธุ์ไม้สัตว์ป่าพันธุ์พืชหายากโดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาการกัดเซาชายฝั่งทะเลรวมทั้งเห็นชอบการจัดทำแผนที่ข้อมูลวิชาการของระบบกลุ่มหาดประเทศไทยปี65-67นำร่องรวม11กลุ่มหาดเพื่อประกอบการตัดสินใจแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

พลเอกประวิตรกำชับให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.)โดยทช.ให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้าใจและดึงชุมชนชายฝั่งทะเลเข้ามามีส่วนร่วมปลูกป่าชายเลนร่วมกันในทุกขั้นตอนและต้องให้ชุมชนได้รับประโยชน์ไปพร้อมกันอย่างแท้จริงทั้งการสร้างงานสร้างรายได้และการจ้างงานในพื้นที่โดยเฉพาะให้ดึงสถาบันการศึกษาในพื้นที่ร่วมให้ความรู้กับเด็กและเยาวชนรวมท้ังชุมชนไปพร้อมกันเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรในพื้นที่แบบมีส่วนร่วมที่มุ่งความยั่งยืน

นอกจากนี้ยังย้ำว่าเมื่อมีการใช้ประโยชน์ทางทะเลก็ต้องมีการคืนประโยชน์ให้ทะเลไปพร้อมกันซึ่งต้องเร่งอนุรักษ์และฟื้นฟูคู่ขนานกันโดยยังมีงานสำคัญที่ต้องช่วยกันเร่งรัดให้บรรลุผลสำเร็จในหลายเรื่องโดยเฉพาะการประกาศพื้นที่คุ้มครองทางทะเลและชายฝั่งการแก้ปัญหาขยะทะเลในฐานะผู้นำกลุ่มอาเซียนและการขับเคลื่อนการดำเนินการภายใต้ทศวรรษแห่งมหาสมุทรที่ประเทศไทยได้รับการคัดเลือกเป็นที่ตั้งสำนักงานประสานทศวรรษแห่งมหาสมุทรซึ่งขอให้ทส.เร่งรัดผลักดันให้มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมโดยเร็ว

คุณกำลังดู: "รัฐบาล" เล็งดึงชุมชน23จว. ปลูกป่าชายเลน แลกประโยชน์ คาร์บอนเครดิต

หมวดหมู่: การเมือง

แหล่งที่มา: https://www.bangkokbiznews.com/politics/1019054

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด