ลงทะเบียน เงินอุดหนุนบุตร ล่าสุด พ.ค. 2562 #เงินอุดหนุนบุตร#เงินอุดหนุนแรกเกิดล่าสุด

ลงทะเบียน เงินอุดหนุนบุตร ล่าสุด พ.ค. 2562 #เงินอุดหนุนบุตร#เงินอุดหนุนแรกเกิดล่าสุด
ลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตร ปี62 เริ่มแล้ว!!
ลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตร ปี62 คาดว่ามีการเปลี่ยนแปลง หาก ครม. เห็นชอบ เนื่องจากเมื่อวันที่ 23 ต.ค. 2561 พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ระบุว่า หลังจากกรมกิจการเด็กและเยาวชนไปศึกษาข้อมูลทั้งในส่วนของอายุและการใช้งบประมาณและได้ทำหนังสือเวียนเสนอคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติแล้ว ได้ข้อสรุปว่า เงินอุดหนุนเด็กแรกเตรียมขยายเพิ่มจากเดิมแค่ 3 ขวบเป็น 6 ขวบ โดยขยายฐานรายได้เป็น 100,000 บาทต่อคนต่อปี ตามโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งจะจ่ายเงินค่าอุดหนุนเด็กแรกเกิดในจำนวนเท่าเดิมคือ 600 บาทต่อเดือน หาก ครม.เห็นชอบก็สามารถดำเนินการได้ทันที

คุณสมบัติผู้ที่มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ปี 62
เด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562

อยู่ในครอบครัวยากจน หรือ เสี่ยงต่อความยากจน คือ ครัวเรือนที่สมาชิกในครอบครัว มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่า 3,000 บาทต่อคนต่อเดือน หรือต่ำกว่า 36,000 บาทต่อคนต่อปี (ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง รอ ครม. เห็นชอบ)
มีสัญชาติไทย (บิดาและมารดา/บิดาหรือมารดา เป็นผู้มีสัญชาติไทย)
กรณีมารดาเด็กเป็นคนต่างด้าว หรือไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร์ หรือเสียชีวิต อนุโลมให้บิดาเด็กสัญชาติไทยตามสูติบัตร ลงทะเบียนแทนมารดาเด็กได้หลังจากเด็กเกิดแล้ว โดยให้นำเอกสารหลักฐานของบิดา-มารดา ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐมายื่นเพื่อแสดงความจำนงขอรับสิทธิ์
ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเงินช่วยเหลือในการเลี้ยงดูบุตรจากหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรืออยู่ในความดูแลของหน่วยงานของรัฐ เช่น บ้านพักเด็กและครอบครัว สถานสงเคราะห์ของรัฐ แต่ถ้าหากได้รับเงินสงเคราะห์บุตรจากกองทุนประกันสังคม หรือได้รับเงินสงเคราะห์เป็นครั้งคราว หรือเบี้ยความพิการ ยังคงมีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (พ่อแม่มีประกันสังคม ก็มีสิทธิ์ลงทะเบียนได้)
ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ปี 62 ได้ที่ไหน
ผู้ที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานคร สามารถลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขตตามภูมิลำเนา
ผู้ที่มีภูมิลำเนาในต่างจังหวัด สามารถลงทะเบียนที่สำนักงานเทศบาล หรือที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตามภูมิลำเนา
ผู้ที่มีภูมิลำเนาในเมืองพัทยา สามารถลงทะเบียนได้ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา
กรณีทำงานหรืออาศัยในต่างภูมิลำเนา อนุโลมให้เดินทางไปลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขตในกรุงเทพ เมืองพัทยา หรือเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล ในพื้นที่ที่อาศัยอยู่จริง
เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ปี 62
แบบลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิฯ (แบบ ดร.01)
แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (แบบ ดร.02)
แบบยืนยันเอกสารการลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (แบบ ดร.04)
สำเนาบัตรประชาชนของบิดา มารดาของเด็ก
สำเนาทะเบียนบ้านของบิดามารดาของเด็ก
สำเนาเอกสารแสดงการฝากครรภ์ หรือสำเนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก หน้าที่ 1
สำเนาสูจิบัตรเด็กแรกเกิด (ยื่นหลังคลอดบุตร) ที่ได้รับการรับรองแล้ว
สำเนาหน้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
หนังสือมอบอำนาจ กรณีที่พ่อแม่ของเด็กไม่สามารถไปลงทะเบียนเองได้ ทั้งนี้ ต้องแนบสำเนาบัตรประชาชนพร้อมกับรับรองสำเนาของผู้รับอำนาจมาด้วย
ขั้นตอนการไปลงลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตร ปี62
คัดกรองคุณสมบัติ
กรอกเอกสารด้วยตนเองในแบบ ดร.1 และ ดร.2 พพร้อมกับแนบเอกสารการลงทะเบียน
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานะครัวเรือน เยี่ยมบ้าน ตรวจสอบข้อเท็จจริง ถ้ามีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ให้ผู้รับรองลงชื่อในแบบรับรองสถานะครัวเรือน (ดร.2)
ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์ภายใน 3 วันทำการ และลงประกาศเป็นเวลา 15 วัน
โอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ปี 62
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.)
กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) โทร. 0-2651-6532
ศูนย์ช่วยเหลือสังคม (OSCC) โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

ขอบคุณข้อมูลจาก https://csg.dcy.go.th/

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

80 ความคิดเห็น:

แม่ พ่อ
แม่ พ่อ:
พ่อแม่มีประกันสังคมเขาบอกไม่มีสิทธิ์เพราะได้จากประกันสังคมแล้ว
สุพลพัฒน์ ลิ่มทองน้อย
สุพลพัฒน์ ลิ่มทองน้อย:
ลูกเกิด31ตค60ลงทะเบียนไปแล้วเงินยังไม่เคยได้สักบาทเลย
รัตนา มงคลหงษ์
รัตนา มงคลหงษ์:
เดือนพฤษภา​คมนี้ยังไม่เข้าเลยจะเปิดลงอีกแล้วรึคนเก่าๆยังไม่ได้เลยเดือนนี้อะ
ช้างพลาย ใจสีขาว
ช้างพลาย ใจสีขาว:
กูจะหาปี้ใครดีวะ. คงไม่ทันแล้วแม่ง
เบญจพร สีสงคราม
เบญจพร สีสงคราม:
โทรถามพมจกะว่าให้รอรอมาหลายเดือนแล้วค่ะยามใด้จะดึ่งมาจ่ายรอเเล้วรอยุค่ะช้วยดึ่งมาจ่ายแน่ค่ะคนเขารอกะมีจะให้แต่คนมีบ่ค่ะ
Ameenah Nene
Ameenah Nene:
ทำยอนหลังได้ม่คัฟ
jo weerapong
jo weerapong:
เงินเดือนมิถุนายังไม่เข้า
Anawin pitakwapi
Anawin pitakwapi:
ชวยตอบกลับด้วยอยากรู้ด่วน
พูลทรัพย์ ไชยศรีษะ
พูลทรัพย์ ไชยศรีษะ:
คือเราจะรุ้ได้ยังงัยค่ะว่าพานหรือไม่พานไปถาม อ บ ต บอกไม่รุ้ส่งเรื่องไปแล้ว
วารุณี สวิล
วารุณี สวิล:
แล้วอยากทราบว่าเดีกปากแหว่เพดานโหว่อ่ะไม่ได้อะรัยกับเขาหรึอคะ
อารือพ๊ะ มะแซ
อารือพ๊ะ มะแซ:
หนูลงทะเบียนแล้ว..ทำไม่เงินยังใมเข้าอีกค่ะ
อรอนงค์ ยาปะโลหิต
อรอนงค์ ยาปะโลหิต:
ขอขอบคุณฐัธบาลทื่ดุแลคนจนผัสุงอายุ
สายชล ครองทรัพย์
สายชล ครองทรัพย์:
น้องเกิดเมษา62ยังไม่ได้เลย
Rdgjj Dcgbn
Rdgjj Dcgbn:
สอบถามได้ที่ไหนคะ
ฝนน้อย น้องโชกุน
ฝนน้อย น้องโชกุน:
ลงทะเบียนไปเดือนพฤษจิกายน 2561 ทุกวันนี้ยังไม่ได้เลยค่ะ
เบญจพร สีสงคราม
เบญจพร สีสงคราม:
เปิดลงเข้าไปค่ะแต่คนที่ลงทะเบียนหล้ง30ก.ย.บ่ใด้จักบาทค่ะบ่ใด้มาตั้งแต่เมษา61จนตอนนี้กะบ่ใด้จะบาทบ่เข้ามา15เดือนแล้วค่ะ
นิภา ฤกษ์สดับ
นิภา ฤกษ์สดับ:
อยากรุ้เงินจะเข้าให้เดือนไหนกันแน่ค่ะ
สรุปวันเดือนมาเลยค่ะ
จะได้รุ้กันค่ะ
นิ นิว คนใหม่
นิ นิว คนใหม่:
ลูกได้2ขอบไปเดินเรื่องแล้วแต่ไม่ได้เงินย้อนหลังเลย
รัชนี นนทลา
รัชนี นนทลา:
ลูกเกิดเดือนพฤจิกายนปี 59แต่พึ่งลงทะเบียนเมื่อเดือนมีนาเงินยังไม่เข้าเลย
สุมิตรตา คําจักร์
สุมิตรตา คําจักร์:
ชื่อเข้าระบบแล้วมีสิทธิ์ได้มั้ยค่ะ
นพดล น้อยทรง
นพดล น้อยทรง:
เด็กที่อายุถึง3ปีแล้วแต่เข้าประกาศว่าจะหัยถึง 6ปีแล้วมันจะได้จริงมัยค่ะเห็นเข้าว่าจะเพิ่มหัยถึง6ปีมันจะจริงมัยใครรุ้ช่วยบอกหน่อยนะค่ะอยากรุ้ค่ะ
Pinid Charoenporn
Pinid Charoenporn:
ในกรณีพ่อเเม่เเยกทางกันเเต่มาอยู่กับอาทำได้ใหม่ค่ะ
Wee Thai
Wee Thai:
จำกัดอาชีพของพ่อ แม่ด้วยไหม
Champ Speed
Champ Speed:
ปีก่อนๆใด้ใหม
Champ Speed
Champ Speed:
ปีก่อนๆใด้ใหม
จรีรัตน์ อ่อนสําลี
จรีรัตน์ อ่อนสําลี:
ถ้าทะเบียนบ้านอยุ่ต่างจังหวัดแต่ตัวเองอยุ่ในกรุงเทพจะต้องทำไงคะ
narong tueankhunthod
narong tueankhunthod:
ลูกผมออกวันนี้.
เอกรินทร์ ทองคลัง
เอกรินทร์ ทองคลัง:
คนเคยลงแล้วต้องไปลงใหม่อีกรอบมั้ย(2ปี7เดือน)ยังได้รับเงินอยู่แต่เขาบอกจะต่อให้ถึง6ขวบเลยอยากทราบว่าต้องไปลงใหม่มั้ย
บุญเพ็ญ ปานาวงศ์
บุญเพ็ญ ปานาวงศ์:
แล้วสมัครตั้งแต่16พฤศภาละจะได้เงินไหมค่ะ
รจนา สวยงาม
รจนา สวยงาม:
ลูกเกิดเดือนมีนาคม61ลงมะเบียนได้ไหมคะ
Ladda Wannasri
Ladda Wannasri:
ไม่เคยไปลงทะเบียนเลยค่ะ ตอนนี้3ขวบเเล้ว ตอนนี้ไปลงทะเบียนจะมทันมั้ยคะ
Good You
Good You:
กำหนดคลอดทันวาค้ะ ทันไหม
สะ แอม
สะ แอม:
แล้วเด็กที่เกิดปี59ที่ลงทะเบียนแล้วจะได้ไหมค่ะ
อารีย์ หิ้นตั้ว
อารีย์ หิ้นตั้ว:
แล้วเด็กที่ได้ทุกเดือนละค่ะ พ.ค นี้จะได้วันไหน
Ting Tong
Ting Tong:
หลานสาว1ปีกว่าแล้วยังไม่ได้ค่ะ
Wandee Wandee
Wandee Wandee:
ต้องคลอดก่อนไช่ไหมค่ะถึงลงทะเบียนได้
อําไพ บุตรตะเคียน
อําไพ บุตรตะเคียน:
เงินเลี้ยงดูบุตรลงทะเบียนตั้งแต่ปี61แล้วแต่ก็ยังม่ได้ สวนบัตรสวัสดิการคนจนก็ม่ได้ทั้งๆจนมากข้าวจะกินยังม่มีเลย
ซาลมี อาเหล่ง
ซาลมี อาเหล่ง:
แล้วเด็ก3ปีที่เคยลงทะเบียนแล้วจะเอาเอกสารอะไรบ้างค่ะ
น้องเกรซ น้องเกรซหัวล้าน
น้องเกรซ น้องเกรซหัวล้าน:
น้องเกิด2558 เดือน ตุลาคม วันที่10 ไม่ได้รับเงินอะไรเลยค่ะพอไปลงทะเบียนก็บอกว่าลงไม่ได้จนน้องอายุจะสี่ควบแล้วค่ะช่วยแก้ปัญหาให้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ
Tu Gh
Tu Gh:
จะได้จริงรึป่าวค่ะ😑
วารุณี สวิล
วารุณี สวิล:
แล้วอยากทราบว่าเดีกปากแหว่เพดานโหว่อ่ะไม่ได้อะรัยกับเขาหรึอคะ
Samsung Samsung
Samsung Samsung:
คนที่ดัยแล้วต้องลงทะเบียนมัยคะ
สุภัสษร โพธิ์ดี
สุภัสษร โพธิ์ดี:
แม่รายเก่าไม่ได้ไปลงทะเบียนอีกจะได้ถึง6ปีหรือเปล่าค่ะ
ไอซ์ กมลวรรณ
ไอซ์ กมลวรรณ:
พึ่งทำกี่เดือนถึงจะได้ค่ะ
F-Four Milk
F-Four Milk:
เคยลงทะเบียนไปแล้วไม่ได้ค่ะลูก2ขวบแล้วข่าวเงียบหายเงินก็ไม่ได้โทรไปถามก็อ้างนั่นอ้างนี่ แล้วสรุปคนเคยลงทะเบียนไว้แล้วแต่ไม่ได้มีสิทธิ์ลงทะเบียนใหม่มั้ยค่ะเนี้ย หรือลงได้เฉพาะเด็กที่เกิดปี62
ชนิดา มิวันเปี้ย
ชนิดา มิวันเปี้ย:
เกิด31ตุลา2561จนป่านนื้ยังไม่ได้เลยค่ะ
ซาลมี อาเหล่ง
ซาลมี อาเหล่ง:
แล้วเด็ก3ปีที่เคยลงทะเบียนแล้วจะเอาเอกสารอะไรบ้างค่ะ
Ananya Chanpromma
Ananya Chanpromma:
แล้วถ้าลูกนุ่เกิด59แต่ไม่เคยลงทะเบียนเลยแต่ต้องการลงทะเบียนมันจะได้ไหมคะ
นางน้อย วงษคํา
นางน้อย วงษคํา:
ค่านมบุตรถึงกี่ปีครับ
น้ําขิง น้ําชา
น้ําขิง น้ําชา:
ลูกสาวเกิดเดือนพ.ค.61 ไปลงทะเบียนเมื่อเดือน ต.ค.61 จนบัดนี้ยังไม่ได้เลยค่ะจะต้องทำยังไงค่ะ
อรอนงค์ คุ้มจันอัด
อรอนงค์ คุ้มจันอัด:
แล้วคนที่ลงแล้วเงินจะเข้าวันๆไหนค่ะ
อารีย์ หิ้นตั้ว
อารีย์ หิ้นตั้ว:
เด็กเกิด ส.ค 61 ลงทะเบียนแล้วค่ะเมื่อธันวาคมปีที่ผ่านมา
เงินจะเข้าเมื่อไรค่ะ
นาย นาย
นาย นาย:
ลูก28ก.พ.62ลงไว้4เดือนแล้วยังไม่ได้ค่ะ
พรพรรณ สําเภาร่อน
พรพรรณ สําเภาร่อน:
เงินอุดหนุดเด็กเข้าวันไนค่ะลงทะเบียนไว้เมือเดือนกุมภาพัน62อ่ะค่ะ
Bet pong
Bet pong:
เดือนกรกฎาคมเงินเข้าหรือยังค่ะ
เสาวลัก ลายแบน
เสาวลัก ลายแบน:
ของหนูลูกเกิด ธ.ค2561
poys kate
poys kate:
เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 61ไม่เห็นได้เลย
อามีนะห์ อับดุลเลาะ
อามีนะห์ อับดุลเลาะ:
สอบถามหน่อยคะแล้วเด็กที่เกิดเดือน พ.ย 62 ลงได้มั้ยคะ
Anawin pitakwapi
Anawin pitakwapi:
เดือนพฤษภาคมนีเงินเข้าวันไหนคะอยากรุ้ว่าวันทีเทารัยคะ
กุหลาบ ศิริลัย
กุหลาบ ศิริลัย:
เงินเคยเข้า3เดื่อนค่ะแล้วก็ไม่เข้าอีกเลยเป็นเพระาอะไรค่ะ
นางน้อย วงษคํา
นางน้อย วงษคํา:
เงินเข้าวันที่เท่าไรครับ
จรัลศักดิ์ แก่นจันทร์
จรัลศักดิ์ แก่นจันทร์:
เงินเข้าวันที่เท่าไรครับ
ZIN MAR SOE ZIN MAR SOE
ZIN MAR SOE ZIN MAR SOE:
พม่าที่มีบุตรเเต่พ่อเด็กเป็นคนไทยทำได้ไหมค่ะ
นพดล น้อยทรง
นพดล น้อยทรง:
ลูกใครอายุถึง3ปีแล้วแต่เข้าบอกวาจะหัยถึง6ปีแล้วก้อม่ต้องไปลงทะเบียนไหม่จริงหรือเปล่าค่ะ
อรอนงค์ แฉล้มในเมือง
อรอนงค์ แฉล้มในเมือง:
ไปลงทะเบียนตั้งแต่มีนาคม62จนตอนนี้เดือนสิงหาคม62ก้อยังไม่ได้เลยคลอดลูกเดือนกุมภา62แบบนี้มันหมายความว่าอะไร
ตุ๊กตา ซักรีด
ตุ๊กตา ซักรีด:
ดิฉันทำเรื่องลงทะเบียนเอาไว้ตั้งแต่ปี61จนมาถึงวันนี้เงินยังไม่เข้าเลยค่ะ
peeraya saenung
peeraya saenung:
ช่วยตอบหน่อยนะคะในกรณีที่แม่เด็กยังอาศัยอยู่กับพ่อแม่เวลาลงทะเบียนต้องคิดรายได้ของพ่อแม่ด้วยหรือเปล่าคะ
อรอนงค์ แฉล้มในเมือง
อรอนงค์ แฉล้มในเมือง:
แต่เด็กที่อายุถึง3ขวบกับได้เงินต่อจน6ขวบแบบนี้คนที่ลงทะเบียนใหม่กับไม่ได้เลยหรอ
รัชนีวรรณ น้อยคง
รัชนีวรรณ น้อยคง:
แล้วเด็กที่เกิดปี60ล่ะค่ะที่เคยได้เงินอุดหนุนยังได้ถึง6ปีไมค่ะ
Tay Chonlada
Tay Chonlada:
ลูกคนโต เกิด 12 ก.ย 58 ยังไม่เคยลงทะเบียน สามารถลงได้ไหมค่ะ เห็นบอกว่า สิทธิที่ลงได้คือ เด็กเกิดเดือนตุลา ปี58
2. ลูกคนเล็กเกิด 5 ต.ค. 60 ลงทะเบียนแล้ว แต่เงินยังไม่เข้า ต้องไปลงอีกไหมค่ะ
เคยไปถามที่ อ.บ.ต เจ้าหน้าที่พูดไม่เพราะมากค่ะ แถมไม่รู้เรื่องอะไรเลย
Rdgjj Dcgbn
Rdgjj Dcgbn:
สอบถามหน่อยคะเงินเด็กได้ไม่ครบเดีอนที่เด็กเกิดตอนนี้เด็ก1ควบ4เดือนแล้วคะ
สุรีย์พร สายหล้า
สุรีย์พร สายหล้า:
ลูกหนูลงทะเบียนตั้งแต่ตั้งครรภ์ จนลูกหนูตอนนี้ 1ขวบ6เดือน ยังไม่เคลื่อนไหวเลย ตอนนี้ไปลงซ้ำ เป็นครั้งที่5แล้วก็ยังไม่เคลื่อนไหวเหมือนเดิม ต้องทำไงอะคะ
สุภัสษร โพธิ์ดี
สุภัสษร โพธิ์ดี:
เด็กเกิด2กันยายน2559ลงทะเบียนตั้งแต่กันยายน2559เงินยังไม่เข้าสิงกาและกันยายนยังไม่เข้าค่ะจะได้ไม่ค่ะ
ปราถนาพุทธภูมิ ศรัทธาธิกะ
ปราถนาพุทธภูมิ ศรัทธาธิกะ:
ข้าพเจ้าลงทะเบียนไว้ตั้งแต่เดือนลูกเกิดสิงหาคมปี61จนถึงปัจจุบันยังไม่เคยได้รับเงินเลยค่ะ
ออ ออ
ออ ออ:
ลูกเกิดวัน19ธันวา61 ลงทะเบียนไว้แล้ว เงินยังไม่เข้าเลยคะ ลงทะเบียน ตอนกำลำงท้องคะ ยืนเอกสารครบวันที่1มกราคมแล้ว ได้เงินวันไหนคะ
พเยาว์ กล้าหาญ
พเยาว์ กล้าหาญ:
ลงทะเบียนแล้วค่ะลูก1ขวบ3เดือนแล้ว
แต่ไม่เห็นได้เลยค่ะ
อากิ เน้ะ
อากิ เน้ะ:
เงินเดือนหมื่นสองพันบาทแต่เช่าบ้านเดือนละ 2,500บาทค่าน้ำ ไฟ ค่าโรงเรียนลูกสองฅน เลี้ยงลูฅนเดียวเลิกกับสามี ทำไมไม่ใก้คะ
อารีย์ หิ้นตั้ว
อารีย์ หิ้นตั้ว:
แล้วเด็กเกิด เดือน ส.ค 61
จะได้เมื่อไรค่ะ
Jeena Bren
Jeena Bren:
ลูกเกิด5ธันวา61ลงทะเบียนมีนาจะได้เงืนวันไหนคะ
Kt Kt
Kt Kt:
ลูกเกิด10ตุลา59ไปลงตอนนี้ได้ไหมแล้วถ้าตอนนี้ได้รับเงินสงเคราะบุตรจะไปลงได้หรือป่าว