ราชกิจจานุเบกษา แต่งตั้ง "แสวง บุญมี" เป็น เลขาธิการ กกต.

ราชกิจจานุเบกษา แต่งตั้ง "แสวง บุญมี" เป็น เลขาธิการ กกต.

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่ง คณะกรรมการ กกต.แต่งตั้ง แสวง บุญมี ให้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีผล 1 เม.ย. 65 -31 มี.ค. 70

เมื่อวันที่ 22 เม.ย. ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คําสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ 368/2565 เรื่อง แต่งตั้งเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 52 มาตรา 54 และมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 ประกอบข้อ 11 และข้อ 13 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการได้มาซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 และสัญญาจ้างเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ลงวันที่ 31 มีนาคม 2565 จึงแต่งตั้ง นายแสวง บุญมี ให้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2570 สั่ง ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

อิทธิพร บุญประคอง

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

คุณกำลังดู: ราชกิจจานุเบกษา แต่งตั้ง "แสวง บุญมี" เป็น เลขาธิการ กกต.

หมวดหมู่: การเมือง

แหล่งที่มา: https://www.thairath.co.th/news/politic/2374930

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด