ราชกิจจาฯ ประกาศต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 2 เดือน โควิดทั่วโลกยังรุนแรง

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินต่อ 2 เดือน มีผล 1 มิ.ย.-31 ก.ค. 65 ชี้โควิดทั่วโลกยังรุนแรง มีสายพันธุ์ใหม่เกิดขึ้นและระบาดแพร่หลายเป็นระยะ

ราชกิจจาฯ ประกาศต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 2 เดือน โควิดทั่วโลกยังรุนแรง

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 18) มีเนื้อหาว่า

ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 และได้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินคราวที่ 17 ออกไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 นั้น

ที่ผ่านมารัฐบาลได้ดำเนินมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องเพื่อควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019มาตั้งแต่เริ่มมีการระบาดมีการฉีดวัคซีนเพื่อลดความรุนแรงของโรคในหมู่ประชาชนทุกช่วงวัยส่งผลให้จำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากโรคดังกล่าวลดลงเป็นลำดับจนสามารถผ่อนปรนให้ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถดำรงชีวิตและดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมได้ใกล้เคียงกับปกติมากยิ่งขึ้นรวมถึงการเปิดการเรียนการสอนในสถานศึกษาทั่วประเทศ

แต่เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคดังกล่าวทั่วโลกยังคงรุนแรงมีสายพันธุ์ใหม่เกิดขึ้นและระบาดแพร่หลายเป็นระยะและต้องใช้เวลาในการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้ครอบคลุมมากกว่าที่เป็นอยู่อีกทั้งองค์การอนามัยโลกยังคงระดับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เป็นโรคระบาดใหญ่(Pandemic)กรณีจึงยังคงมีสถานการณ์ฉุกเฉินอันกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำรงไว้ซึ่งมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ต่อไปอีกระยะเวลาหนึ่ง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา5แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ. 2548นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีตามมติเมื่อวันที่24พฤษภาคมพ.ศ. 2565จึงให้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปอีกคราวหนึ่งสำหรับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปควบคู่กัน

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนพ.ศ. 2565จนถึงวันที่31กรกฎาคมพ.ศ. 2565

ประกาศณวันที่25พฤษภาคมพ.ศ. 2565
พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

คุณกำลังดู: ราชกิจจาฯ ประกาศต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 2 เดือน โควิดทั่วโลกยังรุนแรง

หมวดหมู่: ข่าว

แหล่งที่มา: https://www.bangkokbiznews.com/news/1006692

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด