ราชกิจจาฯประกาศ แต่งตั้ง "แสวง บุญมี" เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง

"ราชกิจจานุเบกษา" ประกาศคำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง แต่งตั้ง "แสวง บุญมี" ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ราชกิจจาฯประกาศ แต่งตั้ง "แสวง บุญมี" เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง

วันที่ 22 เมษายน 2565 เว็บไซต์ "ราชกิจจานุเบกษา" เผยแพร่ประกาศ คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ 368/2565 เรื่อง แต่งตั้งเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 52 มาตรา 54 และมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 ประกอบข้อ 11 และข้อ 13 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการได้มาซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 และสัญญาจ้างเลขาธิการคณะกรรมการเลือกตั้ง ลงวันที่ 31 มีนาคม 2565

จึงแต่งตั้ง นาย แสวง บุญมี ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2570

สั่ง ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

อิทธิพร บุญประคอง

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

ราชกิจจาฯประกาศ แต่งตั้ง

คุณกำลังดู: ราชกิจจาฯประกาศ แต่งตั้ง "แสวง บุญมี" เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง

หมวดหมู่: ข่าว

แหล่งที่มา: https://www.bangkokbiznews.com/news/1000585

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด