ราชกิจจาฯ ประกาศแต่งตั้ง 5 ชื่อคุ้นหูคุ้นตา ในกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ วาระที่ 2

ราชกิจจาฯ ประกาศแต่งตั้ง 5 ชื่อคุ้นหูคุ้นตา ในกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ วาระที่ 2

“พล.อ.ประยุทธ์” ลงนามประกาศแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน ในกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ วาระที่ 2 หลังดำรงตำแหน่งครบ 5 ปี

วันที่ 20 มกราคม 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ลงนามโดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ประกาศ ณ วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2566 มีเนื้อหาว่า

ตามที่มาตรา 65 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 กำหนดให้มีคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และให้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์ในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ครบวาระการดำรงตำแหน่ง 5 ปี ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ในวันที่ 30 สิงหาคม 2565 แล้วนั้น จึงสมควรแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในห้วงวาระที่ 2 ของยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2566-2570) เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติตามพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 (6) แห่งพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 จึงมีมติให้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในวาระที่ 2 ของยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2566-2570) ดังนี้

1. นายวิษณุ เครืองาม
2. พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
3. นายกานต์ ตระกูลฮุน
4. นายชาติศิริ โสภณพนิช
5. นายบัณฑูร ล่ำซำ

หน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป.

(อ่านต้นฉบับ)

คุณกำลังดู: ราชกิจจาฯ ประกาศแต่งตั้ง 5 ชื่อคุ้นหูคุ้นตา ในกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ วาระที่ 2

หมวดหมู่: การเมือง

แหล่งที่มา: https://www.thairath.co.th/news/politic/2608330

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด