ประกาศพรก.ฉุกเฉิน ที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด 28 จังหวัด เริ่มใช้เวลา 6.00 น. วันที่ 4 มกราคม 2564

ประกาศพรก.ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เริ่มใช้เวลา 6.00 น. วันที่ 4 มกราคม 2564
.
*ใช้กับจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด 28 จังหวัด (ฉบับแปลง่ายๆ)
ข้อ 1
ห้ามใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภทเพื่อการจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือการทํากิจกรรมใด ๆ ที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก
สิ่งที่ทำได้คือ

- เรียนทางไกล ออนไลน์
- ใช้สถานที่เป็นที่ความช่วยเหลือ อุปการะแก่บุคคล
- ใช้สถานที่จัดกิจกรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยได้รับอนุญาต จากผู้ว่าฯ
- โรงเรียนขนาดเล็กที่มีจํานวนนักเรียนรวมทั้งโรงเรียนไม่เกิน 120 คน เปิดทำการสอนได้
ข้อ 2
ห้ามจัดการประชุม การสัมมนา การจัดเลี้ยง การแจกจ่ายอาหารหรือ สิ่งของต่างๆ
โดยให้ผู้ว่าฯ กําหนดหลักเกณฑ์ การพิจารณาอนุญาตของพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่
ข้อ 3
ปิดสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด
ข้อ 4
- การขายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้จัดระเบียบการเข้าใช้บริการ จํานวนผู้นั่งกินในร้าน การจัดสถานที่ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติและมาตรการป้องกันโรค หรืออาจให้เป็นลักษณะของการนํากลับไปกินที่บ้าน
- ห้ามการดื่มสุรา และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน
- ร้านที่เปิดได้ตามเวลาปกติ คือ ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม หรือสถานที่จัดนิทรรศการ ร้านสะดวกซื้อ ซุปเปอร์มาร์เก็ต หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน แต่ให้ทำตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด
ข้อ 5
ผู้ว่าฯมีอำนาจในการสั่งปิด จํากัด หรือห้ามการดําเนินการของพื้นที่ สถานที่ หรือพาหนะหรือสั่งให้งดการทํากิจกรรมอื่นในเขต พื้นที่รับผิดชอบ
ข้อ 6
มีการตรวจคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัด โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ และต้องไม่เป็นการ ก่อความเดือดร้อนแก่ประชาชนเกินสมควรแก่เหตุ
- ให้ประชาชนงดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดเว้นแต่กรณีมีเหตุจําเป็น ต้องแสดงเหตุผลและหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ข้อ 7
ขอความร่วมมือภาคเอกชนพิจารณารูปแบบการปฏิบัติงาน ทำงานเหลื่อมเวลา work from home
ข้อ 8
ให้คณะกรรมการเฉพาะกิจ มีอำนาจพิจารณาผ่อนคลายมาตรการป้องกัน และเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุญาตให้ผ่อนคลายหรือกระชับมาตรการที่ตามที่เห็นสมควร
................................................................

พรกฉุกเฉิน
พรกฉุกเฉิน 2563
พรกฉุกเฉินฉบับที่ 16
พรก ฉุกเฉิน คือ
พรกฉุกเฉิน 2564
พรก ฉุกเฉิน โควิด
พรก ฉุกเฉิน ภาษาอังกฤษ
พรก ฉุกเฉิน ล่าสุด
พรก ฉุกเฉิน กฤษฎีกา
พรก ฉุกเฉิน กทม
พรก ฉุกเฉิน การชุมนุม
พรก ฉุกเฉิน กรุงเทพ
พรก ฉุกเฉิน กันยายน
พรก ฉุกเฉิน กับ กฎอัยการศึก
พรก ฉุกเฉิน กี่โมง
พรก ฉุกเฉิน กฎหมาย
พ.ร.ก.ฉุกเฉิน
พรก.ฉุกเฉิน
พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 2548
พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ย่อมาจาก
พรก ฉุกเฉิน ข้อห้าม
พรก ฉุกเฉิน ข้อกําหนด
พรก ฉุกเฉิน ขยาย
พรก ฉุกเฉิน ขั้นร้ายแรง
พรก ฉุกเฉิน ข้อเสีย
พรก ฉุกเฉิน ข่าว
พร ก ฉุกเฉิน ข่าว ภาษา อังกฤษ
ขยาย พร ก ฉุกเฉิน
พรก.ฉุกเฉิน คือ
พรกฉุกเฉิน คือ
พรก ฉุกเฉิน ควบคุมโรค
พรก ฉุกเฉิน คราวที่ 7
พรก ฉุกเฉิน ครั้งที่ 8
พรก ฉุกเฉิน ครั้งแรก
พร ก ฉุกเฉิน ห้ามชุมนุม เกิน กี๊ คน
คําพิพากษา พร ก ฉุกเฉิน
พร ก ฉุกเฉิน ห้าม ชุมนุม เกิน กี่ คน
พรกฉุกเฉิน 2548
พรก ฉุกเฉิน 2548
พร ก ฉุกเฉิน 2548
พรก.ฉุกเฉิน 2557
พรก ฉุกเฉิน จัดงานแต่งได้ไหม
ขยาย พร ก ฉุกเฉิน 3 จังหวัด
บันทึก จับกุม พร ก ฉุกเฉิน
พรกฉุกเฉินฉบับล่าสุด
พรกฉุกเฉินฉบับ 16
พรก ฉุกเฉิน ฉบับที่ 1
พรก ฉุกเฉิน ฉบับที่ 14
พรก ฉุกเฉิน ฉบับที่ 13
พรก ฉุกเฉิน ฉบับที่ 7
พรก ฉุกเฉิน ฉบับที่ 4
พรก ฉุกเฉิน ชุมนุม
พรก ฉุกเฉิน ชื่อเต็ม
พรก ฉุกเฉิน ชุมนุมได้
พร ก ฉุกเฉิน ชื่อ เต็ม ว่า
กฎ พรก ฉุกเฉิน
ดาวน์โหลด พร ก ฉุกเฉิน โค วิด 19
พรก ฉุกเฉิน ตุลาคม
พรก ฉุกเฉิน ต่อ
พรก ฉุกเฉิน ต่ออายุ
พรก ฉุกเฉิน ตอนนี้
พรก ฉุกเฉิน ตัวบท
พรก ฉุกเฉิน ถึงวันไหน
พรก ฉุกเฉิน ถึงเมื่อไหร่
พรก ฉุกเฉิน ทําอะไรได้บ้าง
พรก ฉุกเฉิน ที่มีความร้ายแรง
พรก ฉุกเฉิน ทั้งหมด
พร ก ฉุกเฉิน ฉบับ ที่ 1
พร ก ฉุกเฉิน ฉบับ ที่ 2
พร ก ฉุกเฉิน วัน ทวีคูณ
พร ก ฉุกเฉิน ฉบับ ที่ 3
พร ก ฉุกเฉิน ได้ ทวีคูณ ไหม
พรก ฉุกเฉิน ธันวาคม
พร ก ฉุกเฉิน ห้าม ออก นอก เคหสถาน
พรก ฉุกเฉิน บีทีเอส
พร ก ฉุกเฉิน ใช้ในกรณีใด บาง
พรก ฉุกเฉิน ประกาศ
พรก ฉุกเฉิน ปัจจุบัน
พรก ฉุกเฉิน ประท้วง
พรก ฉุกเฉิน ประกาศใช้เมื่อใด
ประกาศ พร ก ฉุกเฉิน ฉบับที่ 3
ประกาศ พร ก ฉุกเฉิน ล่าสุด ภาษา อังกฤษ
พรก ฉุกเฉิน ผลกระทบ
ฝ่าฝืน พร ก ฉุกเฉิน เล่นการพนัน
ฝ่าฝืน พร ก ฉุกเฉิน
แจ้ง ฝ่าฝืน พร ก ฉุกเฉิน
พรก ฉุกเฉิน พฤศจิกายน
พรก ฉุกเฉิน พย
พรก ฉุกเฉิน พ.ศ.2548
พรก ฉุกเฉิน ภาษาญี่ปุ่น
พรก ฉุกเฉิน ภาษาจีน
พรก ฉุกเฉิน ภาคใต้
พร ก ฉุกเฉิน ภาษาอังกฤษ เรียก ว่า อะไร
พร ก ฉุกเฉิน ฉบับ ภาษา อังกฤษ
พร ก ฉุกเฉิน 2548 ฉบับ ภาษา อังกฤษ
พร ก. ฉุกเฉิน ฉบับที่ 4
พรก ฉุกเฉิน มีอะไรบ้าง
พรก ฉุกเฉิน มาตรา
พรก ฉุกเฉิน มาตรา 9
พรก ฉุกเฉิน ม็อบ
พรก ฉุกเฉิน มาตรา 11
พรก ฉุกเฉิน มาตรา 5
พรก ฉุกเฉิน มาตรา 18
พรก ฉุกเฉิน มีนาคม 2563
พรก ฉุกเฉิน ยกเลิก
พรก ฉุกเฉิน ย่อมาจาก
พรก ฉุกเฉิน ยกเลิกหรือยัง
ยกเลิก พร ก ฉุกเฉิน
พรก ฉุกเฉิน ร้ายแรง
พรก ฉุกเฉิน ราชกิจจา
พรก ฉุกเฉิน รายละเอียด
พรก ฉุกเฉิน ราชกิจจานุเบกษา
พรก ฉุกเฉิน ร้ายแรง คือ
พรก ฉุกเฉิน ร้านเหล้า
พรก ฉุกเฉิน รุนแรง
ราชกิจจานุเบกษา พร ก ฉุกเฉิน
พรกฉุกเฉินล่าสุด
พรก ฉุกเฉิน ล่าสุดวันนี้
พรก ฉุกเฉิน ล่าสุด pdf
พรก ฉุกเฉิน ล่าสุด มีอะไรบ้าง
พร ก ฉุกเฉิน ล่าสุด ห้าม อะไรบ้าง
พร ก. ฉุกเฉิน 2563 ล่าสุด
พรก ฉุกเฉิน วันนี้
พรก ฉุกเฉิน วิกิ
พร ก ฉุกเฉิน แปล ว่า
พร ก ฉุกเฉิน โค วิด pdf
พร ก ฉุกเฉิน โค วิด
พร ก ฉุกเฉิน โค วิด ภาษาอังกฤษ
พรก ฉุกเฉิน ศบค
พรก ฉุกเฉิน ศาลปกครอง
พรก ฉุกเฉิน ศาลแพ่ง
พร ก ฉุกเฉิน ภาค ใต้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

100+ ความคิดเห็น:

BaBu BaBu
BaBu BaBu:
อย่าไปซีเรียสอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิด อย่างกังวนจนเลยเถิดเพราะสิ่งที่เกิดมีหนทางแก้ไข อย่าหวังเพียงแต่อยากได้จะท้อแท้ใจต่อเมื่อไม่สมหวัง
T3 Edp
T3 Edp:
ประกาศปิด เรียนไปถึงสิ้นเดือน ตายแน่เราขายของอยู่หน้าโรงเรียนฯซะด้วย เวณกรรมๆ
ดีแทค ดีแทค
ดีแทค ดีแทค:
ไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่งลําบาก...โดนเหมอืนกันหมด
.....
ป้าติ๋มข้าวเกรียบโบราณ ป้าติ๋มข้าวเกรียบโบราณ
ป้าติ๋มข้าวเกรียบโบราณ ป้าติ๋มข้าวเกรียบโบราณ:
ก็ต้องช่วยกันป้องกันสิ เริ่มจากบ้านของเราก่อน
Montida Pohsipoh
Montida Pohsipoh:
ขอเยียวยาตามคำพูดด้วยคะพูดได้ก็ต้องทำได้เหมือนกัน
mena manda
mena manda:
ตายๆๆๆจะทำอะไรได้ละทีนี้อดๆๆๆ
รุ่งทิวา วงศ์เทพ
รุ่งทิวา วงศ์เทพ:
ไม่ต้องเตรียดไม่ต้องชีเรียด เราต้องป้องกันตัวของเราเอง สถานที่ใหนมันเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคเราก็หลีกเลี่ยงสถานที่ใหนควรเข้าไปเราก็ไปสถานที่ใหนมันเสี่ยงหลีกเลี่ยงจบ
โนนพันชาติ เด็กอีสาน chanel
โนนพันชาติ เด็กอีสาน chanel:
น่าจะล้อคก่อนปีใหม่
ลูกอีสาน พลัดถิ่น
ลูกอีสาน พลัดถิ่น:
รัฐบาลกลังเล่นขายของกับประชาชนอยู่คะสนุกไหมละ
suwit pantan
suwit pantan:
แล้วคนจนกินอะไรขายของก็ไม่ได้ลูกน้องก็ต้องดูแล
สัญญา นาควิลัย
สัญญา นาควิลัย:
ไห้ลุงตู่แก้ปัญหาปากท้องปชชควบคู่ไปด้วย เพราะปชชมีผลกระทบทุกหย่อมหญ้าครับหนี้ครัวเรือนก็สูงเพิ่มขึ้น
ชัยชนะ นาเคน
ชัยชนะ นาเคน:
สุดยอดเลย..
Vivo Vivo
Vivo Vivo:
วิธีป้องกันเนียมีแต่อดกินอดใช้อย่างเดียวอะไรก็ปิดหมดตายก่อนติดโคววิดแน่
Vivo Vivo
Vivo Vivo:
ถึงจะมีโรคยังไงปะกอบอาชีพทำมาหากินก็ต้องปกตินะคะ
อรปวีย์ สุขเกษมชัยวัฒน์
อรปวีย์ สุขเกษมชัยวัฒน์:
ใช่เราต้องช่วยกันน้อ
Vivo Vivo
Vivo Vivo:
อะไรก็ปะกาสๆช่วยคนหากินด้วยนะคะ
Thongkum Prateep
Thongkum Prateep:
ใช้ โควิค รักษาอำนาจ และเงินในกระเป๋าเจ้าสัว เชี่ยสุดๆๆๆ
วิสิทธิ อุณหวิริยะ
วิสิทธิ อุณหวิริยะ:
มึงจะยึดอำนาจเป็นนายยกให้ครบ20ปีเลยหรึอไง
Isme Isme
Isme Isme:
ตายแน่ๆตะเอาอะไรกินไหนจะลูกอีกค่าเช่าบ้านหนี้ธนาคารโอ้ย
ตายๆๆๆ
Janpen Kullapong
Janpen Kullapong:
ลำดับทีี่ 24 แต่เป็นจังหวัดแรก จะครบเดือนแล้ว ยอดยังพุ่งอยุ่เลย
Wi Ko
Wi Ko:
ประเทศไทยมาถืงจุดต่ำสุดแล้ว
Necha ft.n
Necha ft.n:
ค่าเทอมเหี้ยมากไม่ลดเลยรัฐก็ไม่เห็นข่ายเหี้ยไรเลยดีแต่พุดยุนั้นกุจะตายยุแล้ว
Montida Pohsipoh
Montida Pohsipoh:
456ต้องมาแล้วคะ
Badboy Buayai
Badboy Buayai:
เจอแผน นำเข้าพม่า มาปราบม้อบ👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻
K La
K La:
จะมาประกาสกักแต่คนในประเทศที่เขาหาเช้ากินค่ำ แล้วจะให้เขาแดกอะไรหึ ทีคนอยู่เมืองนอกก็เปิดประเทศขนเข้ามาเยอะๆๆ
อภิชาติ แซ่ม้า
อภิชาติ แซ่ม้า:
เอาอะไรมาพูดครับ
สุจิตรา สุขเรือง
สุจิตรา สุขเรือง:
สุราดไปกทมตอ้งกักตัวรึป่าว
ดีแทค ดีแทค
ดีแทค ดีแทค:
ข่าวจริงจ้า
Wiko Sunny5
Wiko Sunny5:
วัดด้วยห้ามจัดประชุม
ช่างไทย ซ่อมบํารุง
ช่างไทย ซ่อมบํารุง:
ติดตามครับ
Vivo Vivo
Vivo Vivo:
ทำไมรัฐต้องทำให้คนไทยตื่นกลัวด้วยแมสซื้อเองแล้วเจลไม่มีแจกดีแต่ออกก็ดหมาย
Oppo Oppo
Oppo Oppo:
ขอให้อ้ายตู่ ติดโควิช นะจ๊ะ
Boy Phone
Boy Phone:
หาเช้าแดกคำทำใงทืนิ
สุ พรรณ
สุ พรรณ:
มีเกิดก็ต้องมีดับอย่าซีเรียส
Kanyaphat Pongsuwan
Kanyaphat Pongsuwan:
ที่โคนโดที่บางพึงไม่เห็นมีอะไรน้งกันสบายเลยร้านขายก้นมาก
วรรณดี ฉัตรทอง
วรรณดี ฉัตรทอง:
คนที่ทำงานกวาดถนนจะทำยังไงคะตองออกทำงานตั้งแต่ตีสามตี่สี่ค่ะช่วยบอกด้วยค่ะ
บอม
บอม:
กิ่รอบเเลัววะไม่เห๊นเเจกเลย
เดียวดาย รอใคร
เดียวดาย รอใคร:
อาชีพ ร ป ภ รับเต็มวันละ 600 ไม่ตกงาน พวกคุนอายใหมอาชีพอื่นตายหมด 555
Oatthaphon Phoaiam
Oatthaphon Phoaiam:
ตอนนี้ก็เดือดกันหมดล่ะทุกอาชีพเยียวยาอ่ามีป่าวตอนนี้เดือดร้อนกันหมดล่ะตอนนี้ทุกอาชีพ
Onfd Sarb
Onfd Sarb:
อาชีพนวดแผนโบราณหรือแผนไทยก็ไปไม่รอดเหมือนกันค่ะอยู่จังหวัดระยองตายอย่างเดียว
ปณิทกร คชประเสริฐ
ปณิทกร คชประเสริฐ:
อย่าออกสือมั่ว
Cut Tawanna
Cut Tawanna:
ตีมตามทำพ้อมืงทำคไรข่าวคค
ศิริรัตน์ บุญเกื้อ
ศิริรัตน์ บุญเกื้อ:
ขายขนมหน้าโรงเรียนอดตายและลูกอีกสองคนเรียนทางมือถืออีกไม่มีรายได้ขอเงินเดือน5000บาทได้ไม่อดตายที่ชุมพร
Tug Kl
Tug Kl:
ผลกระทบกันทุกจังหวัดทำไมไม่จ่ายเยียวยาให้ทุกคนคะเราก้อเดือดร้อนช่วยทุกคนเถอะค่ะ
แม่มด คาวาอี้
แม่มด คาวาอี้:
อย่าปิดจมูกโดยไม่มีอาหารป้อนเพราะปชช.จะตายยกเข่ง
สงบ ชัยชนะ
สงบ ชัยชนะ:
ไม่มีใครเขาสนแล้วเจสเข้
Wi Ko
Wi Ko:
มีเงินช่วยเหลือแม่ค้ารายย่อยไหม
Nook Nook
Nook Nook:
เสียกจริงๆ
นายกยังไม่ประการเลย
Pimdao Utamapech
Pimdao Utamapech:
ตายหมดอดอยาก
Chananchida Mep
Chananchida Mep:
ล็อคแล้วครับ#เจ้าของบ้านเช่าล็อคห้องไม่ให้ผมเข้าแล้วสบายละทีนี้
ภัทรมน สวยวิเศษ
ภัทรมน สวยวิเศษ:
ไหนค่ะเงินช่วยเหลือ
Archayasit 4717
Archayasit 4717:
นายกชอบอยู่แล้วแบบนี้ไม่มีใครขัดขว้างได้
มิตร แสงซอน
มิตร แสงซอน:
ทำตัวตามสบายทำงานต่อไปเพื่อปากท้องเราเอง มันไม่ช่วยไรเราได้ ช่วยตัวเองเดียวบ่มีไรกิน แน่นอน
พีเดเตอร์ มาแล้ว
พีเดเตอร์ มาแล้ว:
ข่าวปลอมไหมนี้
Tata Kafa
Tata Kafa:
กูจะเอาอะไรกินถ้าห้ามออกนอกพื้นที่
ณัฐพงษ์ สุนันตะ๊
ณัฐพงษ์ สุนันตะ๊:
นั่นไง !!!
Kitsana Mshoptalad
Kitsana Mshoptalad:
เสียใจ🤫😊😌
สุลพร กลั่นเรืองแสง
สุลพร กลั่นเรืองแสง:
เราอยู่อ่างทองคนติดอยู่-ม4เราอยู่-ม3สังปิดกลางคืนแต่กลางวันไม่ปิดโควิดมันมาตอนกลางคืนหรือไงละชาวบ้านเขาเข้านอนกันหมดแล้วค่ะไมเข้าใจจริงๆๆ
Manop Sudsawad
Manop Sudsawad:
เยี่ยวยาได้แล้วตู่
พรม พิมสาร
พรม พิมสาร:
โควิตมีมานานก็แค่โควิตกระจอกแมวตัวไหนมันพูด
BANNASAK VARNADEJA
BANNASAK VARNADEJA:
เมื่อเกิดการระบาดของโควิดขนาดนี้ถ้าจำเป็นก็ต้องทำแต่ต้องดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนด้วยครับ
Sukchai 21111
Sukchai 21111:
ได้แต่ประกาศแต่แม่งไม่คิดจะช่วยอะไรคนเค้าไม่มีจะแดกแล้วเก่ายังไม่ฟื้นแม่งประกาศอีกแล้วมึงออกไปเถอะพวกประชาชนเบื่อแล้วโว้ย
Dtac Dtac
Dtac Dtac:
ตายให้หมด
เรืองวิทยา ชุกะวัฒน์
เรืองวิทยา ชุกะวัฒน์:
จะบ้าหรือไง
Suchat Khlongkhlaew
Suchat Khlongkhlaew:
จะหากินยังไง
พลอยนภัส ติญาดา
พลอยนภัส ติญาดา:
เหรอ
Holmes Latoya
Holmes Latoya:
Omg.
เอ๋ ทิพวรรณ สวัสดิโสภา
เอ๋ ทิพวรรณ สวัสดิโสภา:
ถ้าประกาศ พ ร ก ฉุกเฉิน ก้ต้องจ่ายเงินเยียวยาด้วยไม่ไงจะเอาอะไรกินละ จ่ายเงินเยียวยาได้แล้วหน้าตะเริ่มจ่ายได้แล้วนะเนี่ย
Tata Kafa
Tata Kafa:
ถ้ากูออกต่างจังหวัดไม่ได้คืออดตายนะ
Am Mo
Am Mo:
เพิ่งจะตื่น ความรู้สึกช้า ตอนเขาเตือนว่าจะมีโรคระบาด รอบสอง ทำเป็นอวดเก่ง ไม่ฟังใคร คิดว่าตัวเองฉลาดเหนือใคร เพิ่งคิดใด้ตอนนี้ก็สายเกินแก้แล้ว
เอมมี้ ตัวน้อย
เอมมี้ ตัวน้อย:
เเถไปเรื่อย
Ni Nut
Ni Nut:
สมุทรปราการโรงเรียนสั่งปิด.ต่ออีก1เดือน...ทำงานรับจ้างรายวัน..แย่เลยชีวิต.ต้องกินต้องใช้.ค่าเช่าห้อง..กินเงินเก่า.มีไรก็จำนำจนหมด...แย่เลย.บอกจะช่วย.งั้นงี้..ลำบาก.จัง..
ท้อมาก.ตอนนี้.😢😢😢
Chob Share
Chob Share:
#รู้จักปวินชัชวาลพงศ์พันธ์ เจ้าพ่อ (เจ้าแม่) #รอยัลลิสต์มาร์เก็ตเพลสกับบทบาทนักปั่นผู้เบิกเนตรแห่งปี #และผู้ปล่อยภาพเจ้าคุณพระ
https://youtu.be/Qbe6Fr9fHHQ 👑
ชาย นิรนาม
ชาย นิรนาม:
เงินเยียวยามันเอาไปเเดกหมดเเล้
เลยไม่เหลือจะไปเยียวยาประชาชน
ป้าติ๋มข้าวเกรียบโบราณ ป้าติ๋มข้าวเกรียบโบราณ
ป้าติ๋มข้าวเกรียบโบราณ ป้าติ๋มข้าวเกรียบโบราณ:
แค่เราทำมาหากินในครอบครัวของเราเองเรายังเหนื่อยขนาดใจกันขนาดนี้ แล้วคนที่ทำหน้าที่ดูแลครอบครัวของทุกคนในประเทศอีกเล่า เค้าจะเหนื่อยใจขนาดไหน ใจเขาใจเรา บางคนเฝ้าแต่เรียกร้อง แต่ไม่สามารถบริหารได้อย่างเค้าเลยนะนั่น
ป้าติ๋มข้าวเกรียบโบราณ ป้าติ๋มข้าวเกรียบโบราณ
ป้าติ๋มข้าวเกรียบโบราณ ป้าติ๋มข้าวเกรียบโบราณ:
อย่ามัวแต่คิดเรื่องเงินเลยคิดป้องกันก่อนเถอะนะ ไม่กี่วันเองท่าเราตั้งใจทำ เราก็ไม่มีเหมือนกันแหละเงินอ่ะ แต่ก็ต้อง ช่วยกันกำจัดเชื้อไวรัสซ่ะก่อนที่จะสายไปในฐานะที่เราเป็นมนุษย์ชาวโลกเหมือนๆกัน
สุมาลี วงศ์ขุนเณร
สุมาลี วงศ์ขุนเณร:
มันมาถึงขั้นนี้แล้วทุกคนก็เดือดร้อนเหมือนกันหมดจะมัวมานั่งด่าคนนั้นคนนี้กันทำไมใครก็ไม่อยากให้มันเกิดช่วยกันแก้ใขใช้สติอย่าใช้แต่อารมด่านายกแล้วโควิดมันหายมั้ยรัฐบาลก็ต้องช่วยหรือจะนั่งดูประชาชนอดตาย
Manop CiCi
Manop CiCi:
ปิด7-11บ้างก็ดีนะครับจังหวดที่เสี่ยง555
ปิดร้านค้าย่อยเพื่อให้เข้าห้างใหญ่ๆได้เเละก็เข้า7-11ได้ปกติ
สุทธนา อ้อยบํารุง
สุทธนา อ้อยบํารุง:
ข่าวปลอมแน่เลยถ้าข่าวจริง
นายกต้องประกาศเอง
Oppo Oppo
Oppo Oppo:
,กรรมตกที่คนจนๆและธุระกิจรายย่อย😭😭
Necha ft.n
Necha ft.n:
เงินเยียวยาก็ไม่มีขายของตนไม่มีภาระเยอะค่าหอลุกสองคนค่าเทอมมหาลัยสองตายแน่กุ
Oil sweet
Oil sweet:
เยียวยาต้องตามมาด้วยนะค่ะอาชีพอิสระไม่เห็นเอ่ยถึงสักคริป ดิฉันอยู่หนึ่งในจังหวัดที่กล่าวมาจะทำไงดีค่ะท่านต้องแก้ไขให้ตรงจุดด้วย
ดิฉันเป็นแค่ประชาชนจนๆหาเช้ากินคำ่บ้านก็ต้องเช่า ไม่มีทุนสำรองไว้กินยามฉุกเฉิน
เลย ขอบคุณค่ะ
กนกวรรณ มุกดา
กนกวรรณ มุกดา:
ข่าวจริงใช่มั้ยคะ
ป้าติ๋มข้าวเกรียบโบราณ ป้าติ๋มข้าวเกรียบโบราณ
ป้าติ๋มข้าวเกรียบโบราณ ป้าติ๋มข้าวเกรียบโบราณ:
หวังว่าคงจะไม่มีใครทำรายชีวิตของตัวเองเพื่อรอเงินเยียวยานะรอบนี้ เพราะว่าชีวิตของทุกคนมีค่ามากกว่าเงินเยียวยานะ
เราเองก็ไม่มีเหมือนกันเงินน่ะ แต่ก็ขอภาวนาให้ไวรัสหมดไปเร็วๆ จะได้ตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินกันต่อไปนะทุกท่าน
orawan arayasongsak
orawan arayasongsak:
ควรให้งดขายเหล้าด้วยค่ะ..เพราะคนนั่งตั้งงงวงที่บ้านเยอะค่ะ
Wichai U
Wichai U:
เมื่อไหร่นายกห่วยแตกจะออกเบื่อนายกๆๆๆๆ
Saranlas Kaikaew
Saranlas Kaikaew:
จะพรก.ฉุกเฉินอะไร ก็กรุณาช่วยเยียวยาประชาชนด้วย ทุกวันนี้ทำมาหากินก็ยากลำบากอยู่แล้ว งานมีจำกัดคนตกงานเป็นล้าน ยังจะจำกัดเวบาทำมาหากินของเขาอีก เข้าใจ..ว่ามันเป็นมาตราการควบคุมโรค..แต่กรุณาเข้าใจหัวอกคนที่เขามีภาระ ต้องกินต้องใช้ ต้องจ่าย ต้องออกไปหากิน แต่โดนจำกัดเวลา และจำกัดสิทธิ์ ฉะนั้นรัฐบาลช่วยเยียวยาด้วย อย่าเพิกเฉยทอดทิ้งประชาชนแบบนี้ ไม่งั้นพวกเขาจะลุกมาต่อต้านคุณอีก
สิริวัณ ชัยแสวง
สิริวัณ ชัยแสวง:
จะอดตายหรือจะเป็นโรคตายจะเอาอันไหนไม่ทราบ
สมยศ จักรบุตร
สมยศ จักรบุตร:
มันไม่ใช่ความผิดของประชาชนมันเป็นความผิดของรัฐบาลเต็มๆคนไทยทุกคนเขารู้กันทุกคนว่ามันต้องระบาดใหญ่โตมากแน่นอน เพราะอะไร ก็เพราะรัฐบาลไม่คิดจะล๊อคดาวตั้งแต่แรกผมคงไม่ต้องพูดอะไรอืกผมเชึ่อว่าต่อแต่นื้ไปถ้าระบาดครบทุกจังหวัดผมก็เชึ่ออืกนั่นแหละไม่มืใครหน้าไหนเห็นหัวของรัฐบาลอืกต่อไป
ไร' แว้
ไร' แว้:
ตอนนี้ปีใหม่คนกระจายไปทั่วประเทศแล้ว ยังมีคนจากสมุทรปราการมาเชียงรายเลย ปกปิดด้วย มารู้ทีหลัง รร.หลานสั่งปิดเงียบๆ เพราะ ผู้ปกครองเด็กมาจากพื้นที่เสี่ยง ก็ไม่ได้อยากว่าให้ใครนะ คนไทยเหมือนกัน ลำบากเหมือนกัน แต่อยากให้ช่วยกันรับผิดชอบหน่อย รู้ว่ามาจากพื้นที่เสี่ยง ก็กักตัวหรืออะไรซะ ไม่ต้องเป็นภาระคนอื่นๆเขา จะหาทางออกท่าไหน งง ช่างเกิดอะไรจะเกิดก็คงต้องปล่อยไปตามกรรม

ข่าวปลอมเปล่าไม่รู้แต่มันเป็นแบบนี้จริงๆ
Sukchai 21111
Sukchai 21111:
ถ้าเค้าจะของมาแจกแต่ไม่ให้เค้าเอามาแจกถ้าคนไม่มีแล้วเค้าจะเอาอะไรแดกมึงช่วยมึงก็ไม่ช่วยไอ้ทุเรจเอ๋ย
Lyla Nutt
Lyla Nutt:
ไอ้นายกมึงเอาเงินประชาชนไปทำอะไรหมดมึงไม่รู้เลยหรือว่าคนไทยเขาจะอดตายกันอยู่แล้วอีกหน่อยคนไทยเขาจะไม่กลัวแล้ว
มาลี ทองสุข
มาลี ทองสุข:
apichattabud intentions
apichattabud intentions:
น่าจะห้ามประยุทรกินข้าวด้วยยิ่งดี
Montre Tongsuk
Montre Tongsuk:
เหยีวยาไห้ประชาชลสค่ะจะเอาอะไรกินกันจะอดตายแล้วรูบ้างสิคุนรวยพวกเราจน
เก่ง โมบาย
เก่ง โมบาย:
ถ้าบริหารประเทษมัยใด้ดูแลประชาชนมัยใด้ออกไปเถอะอยู่ก็เปลืองงบ
ภาษีประชาชะ
Manop Sudsawad
Manop Sudsawad:
ไม่เห็นพูดถึงการเยี่ยวยาตู่ประชาชนเบื่อแล้วไว้ยตู่
Cc Cc
Cc Cc:
ใช่ข่าวปอมชอบพูดมั่วๆ
สุภิญญา ปังอุทา
สุภิญญา ปังอุทา:
ประกาศเข้าไป...ประชาชนไม่มืจะแดกแล้ว...
ประเสริฐ หารจันทร์
ประเสริฐ หารจันทร์:
ข่าวจริงหรึอปลอมครับ