ประเพณีแซนโฎนตา จังหวัดบุรีรัมย์ (Official version 2017)

ส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประเพณีแซนโฎนตา จังหวัดบุรีรัมย์
ประจำปีงบประมาณ 2560
จัดและถ่ายทำโดย วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ