โปรดเกล้าฯ "ธนะ อัลภาชน์" พ้นจากตำแหน่ง ประกาศลงราชกิจจาฯ

เว็บไซต์ "ราชกิจจานุเบกษา" เผยแพร่ประกาศ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ "ธนะ อัลภาชน์" ข้าราชการพลเรือนสามัญ พ้นจากตำแหน่ง

โปรดเกล้าฯ "ธนะ อัลภาชน์" พ้นจากตำแหน่ง ประกาศลงราชกิจจาฯ

วันที่ 22 เมษายน 2565 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากตำแหน่ง

ด้วยกระทรวงอุตสาหกรรมได้มีคำสั่งอนุญาตให้ นาย ธนะ อัลภาชน์ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากตำแหน่งแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงอุตสาหกรรม ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี

โปรดเกล้าฯ

คุณกำลังดู: โปรดเกล้าฯ "ธนะ อัลภาชน์" พ้นจากตำแหน่ง ประกาศลงราชกิจจาฯ

หมวดหมู่: ข่าว

แหล่งที่มา: https://www.bangkokbiznews.com/news/1000582

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด