✅ โปรดเกล้าฯ เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อดีตผู้พิพากษา กระทำผิดวินัยร้ายแรง

? Please Subscribe: https://www.youtube.com/channel/UCti-Kq0d59zNUaP7kBpwOOQ?sub_confirmation=1
✍ โปรดเกล้าฯ เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อดีตผู้พิพากษา กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง  เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ / เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องข้าราชการตุลาการพ้นจากตำแหน่งและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ตามที่ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายฐานันดรกิตติวงศากูล ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 8 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 นั้น  กดติดตามไลน์ ข่าวสด official account ได้ที่นี่  บัดนี้สำนักงานศาลยุติธรรมแจ้งว่า ประธานศาลฎีกาได้มีคำสั่งไล่นายฐานันดร กิตติวงศากูล ข้าราชการตุลาการ ตำแหน่งผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 8 ออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2562 เนื่องจากกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และต้องพ้นจากตำแหน่ง ตามมาตรา 32 (7) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ.2543  จึงขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท และขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทาน ซึ่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ขอให้สำนักง ...
?