ผู้ถือหุ้น EP รับมติจ่ายเงินปันผลปี 64 หุ้นละ 0.25 บาท จ่อรับทรัพย์ 12 พ.ค.นี้

EP จ่ายปันผล อัตรา 0.25 บ./หุ้น พ่วง EP-W4 ฟรี สัดส่วน 4 หุ้นเดิม : 1วอร์แรนท์ หนุนเพิ่มวงเงินหุ้นกู้เป็น 5 พันลบ.รุกขยายลงทุนโรงไฟฟ้า

ผู้ถือหุ้น EP รับมติจ่ายเงินปันผลปี 64 หุ้นละ 0.25 บาท จ่อรับทรัพย์ 12 พ.ค.นี้

นายยุทธชินสุภัคกุลประธานกรรมการบริษัทอีสเทอร์นพาวเวอร์กรุ๊ปจำกัด(มหาชน) EPเปิดเผยว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี2565มีมติอนุมัติจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานปี2564และจากกําไรสะสมโดยจ่ายปันผลในรูปของเงินสดในอัตราหุ้นละ0.25บาทเป็นจํานวนเงินประมาณ233.13ล้านบาทสําหรับจํานวนหุ้น932,507,097หุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยบริษัทกําหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล(Record Date)ในวันที่28เมษายน 2565และกําหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่12พฤษภาคม 2565

รวมถึงมีมติอนุมัติการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯครั้งที่4 (EP-W4)จํานวนไม่เกิน233,126,774หน่วยซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในอัตราส่วน4หุ้นสามัญต่อใบสําคัญแสดงสิทธิ1หน่วยหลังจากบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแล้วโดยไม่คิดมูลค่าซึ่งใบสําคัญแสดงสิทธิ1หน่วยสามารถให้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้1หุ้นในราคาหุ้นละ8.30บาท

ผู้ถือหุ้น EP รับมติจ่ายเงินปันผลปี 64 หุ้นละ 0.25 บาท จ่อรับทรัพย์ 12 พ.ค.นี้

ตลอดจนอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทจํานวน233,126,774บาทโดยการออกหุ้นสามัญจํานวน233,126,774หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ1บาทจากทุนจดทะเบียนจํานวน932,507,097บาทเป็นทุนจดทะเบียนใหม่จํานวน1,165,633,871บาทโดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจํานวน1,165,633,871หุ้นเพื่อรองรับการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯครั้งที่4 ("EP-W4")ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซื้อหุ้นของบริษัทครั้งที่4(EP-W4) (Record Date)ในวันที่28เมษายน2565

นอกจากนี้ยังได้อนุมัติเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯจากเดิมในวงเงินไม่เกิน3,000ล้านบาทเป็นไม่เกิน5,000ล้านบาทโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาเงินทุนสำหรับใช้ในการลงทุนการชําระคืนเงินกู้และ/หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไปและเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลายโดยเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ลงทุนของบริษัท

"การจ่ายเงินปันผลและจัดสรรวอร์แรนท์ในครั้งนี้เพื่อเป็นการตอบแทนผู้ถือหุ้นที่ให้ความไว้วางใจและเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาและมั่นใจว่าบริษัทฯจะยังรักษาการเติบโตได้อย่างมั่นคงในระยะยาว"นายยุทธกล่าว

สำหรับภาพการดำเนินธุรกิจในปี2565บริษัทฯมีแผนขยายการลงทุนในอนาคตอย่างต่อเนื่องซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในการทยอยจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์CODในส่วนของโครงการโรงไฟฟ้าพลังลม(วินด์ฟาร์ม)ขนาดกำลังการผลิตรวม100เมกะวัตต์และอีก60เมกะวัตต์ในเดือนมิถุนายน2565 นอกจากนี้แล้วบริษัทฯได้เข้าไปศึกษาพัฒนาพลังงานไฟฟ้ากังหันลมและพลังงานทางเลือกอื่นๆอยู่ในกลุ่มประเทศอาเซียนคาดว่าจะมีความชัดเจนภายในปีนี้

คุณกำลังดู: ผู้ถือหุ้น EP รับมติจ่ายเงินปันผลปี 64 หุ้นละ 0.25 บาท จ่อรับทรัพย์ 12 พ.ค.นี้

หมวดหมู่: หุ้น

แหล่งที่มา: https://www.bangkokbiznews.com/business/1000310

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด