ผู้ถือหุ้น DITTO ไฟเขียวเพิ่มทุน-จ่ายปันผล-อีสป

“ดิทโต้” เผยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ “เพิ่มทุน-จ่ายเงินปันผล-อีสป” หวังนำเงินทุนมาสร้างการเติบโตอนาคต ด้วยการลงทุนในโครงการใหม่ๆ

ผู้ถือหุ้น DITTO ไฟเขียวเพิ่มทุน-จ่ายปันผล-อีสป

นายฐกร รัตนกมลพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ DITTO แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า วันนี้ (21 เม.ย.) ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัทประจำปี 2565 มีมติ 1.รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 174 ราย มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งสิ้น298,970,306 เสียง

- เห็นด้วย 298,970,306 เสียง เท่ากับร้อยละ 100.00

- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง เท่ากับร้อยละ 0

- งดออกเสียง 0 เสียง เท่ากับร้อยละ 0

- บัตรเสีย 0 เสียง เท่ากับร้อยละ 0

- รวม 298,970,306 เสียง เท่ากับร้อยละ -

2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564

3. อนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้ ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 175 ราย มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งสิ้น 298,985,306 เสียง

- เห็นด้วย 298,985,306 เสียง เท่ากับร้อยละ 100.00

- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง เท่ากับร้อยละ 0

- งดออกเสียง 0 เสียง เท่ากับร้อยละ 0

- บัตรเสีย 0 เสียง เท่ากับร้อยละ 0

- รวม 298,985,306 เสียง เท่ากับร้อยละ

4. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ที่มาประชุม และมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

1) นายวุฒิ มีช่วย ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 177 ราย มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งสิ้น 298,988,906 เสียง

- เห็นด้วย 298,988,906 เสียง เท่ากับร้อยละ 100.00

- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง เท่ากับร้อยละ 0

- งดออกเสียง 0 เสียง เท่ากับร้อยละ 0

- บัตรเสีย 0 เสียง เท่ากับร้อยละ 0

- รวม 298,988,906 เสียง เท่ากับร้อยละ -

2) นายฐกร รัตนกมลพร

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 177 ราย มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งสิ้น 298,988,906 เสียง

- เห็นด้วย 231,488,906 เสียง เท่ากับร้อยละ 100.00

- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง เท่ากับร้อยละ 0

- งดออกเสียง 67,500,000 เสียง เท่ากับร้อยละ -

- บัตรเสีย 0 เสียง เท่ากับร้อยละ 0

- รวม 298,988,906 เสียง เท่ากับร้อยละ -

3) นายชัยทัด กุลโชควณิช

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 177 ราย มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งสิ้น 298,988,906 เสียง

- เห็นด้วย 294,988,906 เสียง เท่ากับร้อยละ 100.00

- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง เท่ากับร้อยละ 0

- งดออกเสียง 4,000,000 เสียง เท่ากับร้อยละ -

- บัตรเสีย 0 เสียง เท่ากับร้อยละ 0

- รวม 298,988,906 เสียง เท่ากับร้อยละ -

5. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ ประจำปี2565 รายละเอียดดังนี้

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริษัท 15,000 บาท / ครั้ง

กรรมการบริษัท 5,000 บาท / ครั้ง

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการตรวจสอบ 10,000 บาท / ครั้ง

กรรมการตรวจสอบ 5,000 บาท / ครั้ง

*กรรมการที่เป็นพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ไม่มีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 177 ราย มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งสิ้น 298,988,906 เสียง

- เห็นด้วย 298,988,906 เสียง เท่ากับร้อยละ 100.00

- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง เท่ากับร้อยละ 0

- งดออกเสียง 0 เสียง เท่ากับร้อยละ 0

- บัตรเสีย 0 เสียง เท่ากับร้อยละ 0

- รวม 298,988,906 เสียง เท่ากับร้อยละ -

6. อนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล ในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสดจากผลการดำเนินงานประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

(ก) จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 4,153,918.11 บาท รวมเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31ธันวาคม 2564 ทั้งสิ้น 22,000,000 บาท

(ข) จ่ายปันผลสำหรับผลประกอบการงวดปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล เป็นจำนวนไม่เกิน 88,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 44,000,000 บาท หรือคิดเทียบเป็นมูลค่าเท่ากับอัตราการจ่ายเงินปันผล 0.10 บาทต่อหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นจากการจัดสรรหุ้นปันผลดังกล่าว บริษัทจะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอัตรา 0.10 บาทต่อหุ้น สำหรับเศษหุ้นดังกล่าว

(ค) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราประมาณหุ้นละ 0.01111111111 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินประมาณไม่เกิน 4,888,888.89 บาท (เพื่อรองรับภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 10 ของเงินได้ตามมาตรา 50 (2)(จ) แห่งประมวลรัษฎากร ให้กับผู้รับปันผล) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 178 ราย มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งสิ้น 299,078,906 เสียง

- เห็นด้วย 298,988,906 เสียง เท่ากับร้อยละ 100.00

- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง เท่ากับร้อยละ 0

- งดออกเสียง 90,000 เสียง เท่ากับร้อยละ -

- บัตรเสีย 0 เสียง เท่ากับร้อยละ 0

- รวม 299,078,906 เสียง เท่ากับร้อยละ -

7. อนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (DITTO-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ก) การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 อายุ 3 ปี โดยไม่คิดมูลค่า จำนวนไม่เกิน 88,000,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วนการการจัดสรรที่หุ้นสามัญเดิม (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท) จำนวน 5 หุ้น ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ DITTO-W1 ทั้งนี้อัตราการใช้สิทธิคือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ DITTO-W1 จำนวน 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท) ได้ 1 หุ้น และราคาใช้สิทธิคือ 40 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่ในกรณีมีการปรับสิทธิ) ในกรณีที่มีเศษของหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ DITTO-W1 จากการคำนวณ ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง

ข) การกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date) ในวันที่ 29 เมษายน 2565

ค) มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือนายฐกร รัตนกมลพร หรือนายชัยทัด กุลโชควณิช เป็นผู้พิจารณาและกำหนด แก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (DITTO-W1)

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 178 ราย มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งสิ้น 299,078,906 เสียง

- เห็นด้วย 299,078,906 เสียง เท่ากับร้อยละ 100.00

- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง เท่ากับร้อยละ 0

- งดออกเสียง 0 เสียง เท่ากับร้อยละ 0

- บัตรเสีย 0 เสียง เท่ากับร้อยละ 0

- รวม 299,078,906 เสียง เท่ากับร้อยละ -

8. อนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการ และ/หรือ พนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (ESOP-W1) จำนวนไม่เกิน 12,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้น ซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงคัดค้าน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 178 ราย มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งสิ้น299,078,906 เสียง

- เห็นด้วย 295,078,906 เสียง เท่ากับร้อยละ 98.66

- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง เท่ากับร้อยละ 0

- งดออกเสียง 4,000,000 เสียง เท่ากับร้อยละ 1.34

- บัตรเสีย 0 เสียง เท่ากับร้อยละ 0

- รวม 299,078,906 เสียง เท่ากับร้อยละ -

9. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 94,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 220,000,000 บาท เป็นจำนวน 314,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 188,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 179 ราย มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งสิ้น299,108,506 เสียง

- เห็นด้วย 299,108,506 เสียง เท่ากับร้อยละ 100.00

- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง เท่ากับร้อยละ 0

- งดออกเสียง 0 เสียง เท่ากับร้อยละ 0

- บัตรเสีย 0 เสียง เท่ากับร้อยละ 0

- รวม 299,108,506 เสียง เท่ากับร้อยละ -

10. อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

เดิม ข้อ4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 220,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 440,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 440,000,000 หุ้น และ หุ้นบุริมสุทธิ - หุ้น (ศูนย์หุ้น)

แก้ไขเป็น

ข้อ4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 314,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 628,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท โดยแบ่งออกเป็น : หุ้นสามัญ 628,000,000 หุ้น และหุ้นบุริมสุทธิ - หุ้น (ศูนย์หุ้น) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 178 ราย มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งสิน 299,107,906 เสียง

- เห็นด้วย 299,107,906 เสียง เท่ากับร้อยละ 100.00

- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง เท่ากับร้อยละ 0

- งดออกเสียง 0 เสียง เท่ากับร้อยละ 0

- บัตรเสีย 0 เสียง เท่ากับร้อยละ 0

- รวม 299,107,906 เสียง เท่ากับร้อยละ –

11. อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จ านวนไม่เกิน 188,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับ

(ก) การจ่ายหุ้นปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล เป็นจำนวนไม่เกิน 88,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท

(ข) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (DITTO-W1) จำนวนไม่เกิน 88,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท และ

(ค) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่ออกให้แก่กรรมการ และ/หรือ พนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (ESOP-W1) จำนวนไม่เกิน 12,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 178 ราย มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งสิ้น299,107,906 เสียง

- เห็นด้วย 299,107,906 เสียง เท่ากับร้อยละ 100.00

- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง เท่ากับร้อยละ 0

- งดออกเสียง 0 เสียง เท่ากับร้อยละ 0

- บัตรเสีย 0 เสียง เท่ากับร้อยละ 0

- รวม 299,107,906 เสียง เท่ากับร้อยละ –

12. อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกัด โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

1) นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 7147 หรือ

2) นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกลุ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่9429 หรือ

3) นางสาวเขมนันท์ ใจชื้น ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8260 หรือ

4) นางสาววราภรณ์ กาญจนรัศมีโชติ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9927 หรือ

5) ผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกัน

และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2565 จำนวน 3,000,000 บาท ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 178 ราย มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งสิน 299,107,906 เสียง

- เห็นด้วย 299,107,906 เสียง เท่ากับร้อยละ 100.00

- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง เท่ากับร้อยละ 0

- งดออกเสียง 0 เสียง เท่ากับร้อยละ 0

- บัตรเสีย 0 เสียง เท่ากับร้อยละ 0

- รวม 299,107,906 เสียง เท่ากับร้อยละ -

คุณกำลังดู: ผู้ถือหุ้น DITTO ไฟเขียวเพิ่มทุน-จ่ายปันผล-อีสป

หมวดหมู่: หุ้น

แหล่งที่มา: https://www.bangkokbiznews.com/business/1000404

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด