พ.ร.บ.กำหนดเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม มีผลบังคับใช้แล้ว วันนี้

พ.ร.บ.กำหนดเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม มีผลบังคับใช้แล้ว วันนี้

โฆษกรัฐบาล เผย พ.ร.บ.กำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. 2565 มีผลบังคับใช้แล้ว วันนี้ ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิต ได้รับความยุติธรรมไม่ล่าช้า ตรวจสอบความคืบหน้าได้

วันที่ 23 ม.ค. 66 นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พระราชบัญญัติกำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. 2565 มีผลบังคับใช้แล้ววันนี้ (23 มกราคม 2566) ให้กำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรมทุกขั้นตอนให้ชัดเจน ประชาชนได้รับความยุติธรรมโดยไม่ล่าช้า สามารถตรวจสอบความคืบหน้าการทำงานของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมได้

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พระราชบัญญัติดังกล่าว สอดคล้องกับ 1 ใน 6 ด้านของยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ และแผนการปฏิรูปประเทศ ซึ่งพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ให้แนวทางไว้

โดยการดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม มีขั้นตอนการดำเนินการตามแผนปฏิรูปเพื่อกำหนดระยะเวลาการดำเนินงานในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมที่ชัดเจน 1. มีกฎหมายที่กำหนดให้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมกำหนดระยะเวลาดำเนินงานในทุกขั้นตอน และ 2. กำหนดให้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมสร้างระบบการตรวจสอบหรือแจ้งความคืบหน้าให้ประชาชนตรวจสอบว่า เรื่องที่ใช้บริการหรือเกี่ยวข้องดำเนินงานไปถึงขั้นตอนใด (Tracking / Notification System)

นอกจากนี้ การตราพระราชบัญญัติดังกล่าว ยังเป็นไปเพื่อช่วยลดขั้นตอนและความยุ่งยากซับซ้อน และเป็นกลไกให้ประชาชนสามารถติดตามความคืบหน้าของคดีได้โดยสะดวกและรวดเร็ว รวมทั้งยังมีกลไกช่วยเหลือประชาชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ ซึ่งจะเป็นการลดภาระ และอุปสรรคต่อประชาชน พร้อมทั้งนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดระบบติดตาม ตรวจสอบ และแจ้งความคืบหน้าเพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ ซึ่งหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ที่มีหน้าที่และอำนาจดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม ได้แก่ กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ คณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ศาล (ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลทหาร ศาลรัฐธรรมนูญ) องค์กรอัยการ และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมอื่นตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา

“รัฐบาลยึดมั่นให้เกิดสังคมที่สงบสุข เป็นธรรม ขจัดความเหลื่อมล้ำ ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี จึงเดินหน้าผลักดันกฎหมายเพื่อการปฏิรูปประเทศ สร้างความเป็นธรรมในสังคม โดยพระราชบัญญัติกำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. 2565 เป็น 1 ในกฎหมาย 5 ฉบับที่รัฐบาลผลักดันจนเป็นผลสำเร็จ เพื่อให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรมโดยไม่ล่าช้า สร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกระบวนการยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และยกระดับมาตรฐานกฎหมายไทยตามมาตรฐานสากล” นายอนุชาฯ กล่าว.

คุณกำลังดู: พ.ร.บ.กำหนดเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม มีผลบังคับใช้แล้ว วันนี้

หมวดหมู่: การเมือง

แหล่งที่มา: https://www.thairath.co.th/news/politic/2610218

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด