พระบรมราโชวาท วันข้าราชการพลเรือน ข่าวเที่ยง วันที่ 1 เมษายน 2564 #NBT2HD

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท แก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช 2564 วันที่ 1 เมษายน 2564 ความว่า..

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: