เผยสเปกอธิการบดี สจล.คนใหม่

เผยสเปกอธิการบดี สจล.คนใหม่

รศ.ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ รักษาการอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เผยว่า ขณะนี้ สจล.ได้เริ่มกระบวนการสรรหาอธิการบดีคนใหม่ โดยอธิการบดี สจล.คนใหม่ จะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับของสถาบัน อาทิ ด้านการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน ผลงานการวิจัยที่ได้รับการยอมรับในวงวิชาการ ฯลฯ และต้องมีคุณสมบัติเฉพาะบุคคลที่มีความโดดเด่น 3 ประการ ได้แก่

1.เป็นนักสร้างแรงบันดาลใจ มีความเป็นผู้นำในการสื่อสาร

2.มีวิสัยทัศน์ระดับสากล

3.มีความคิดสร้างสรรค์ที่โดดเด่น

รศ.ดร.อนุวัฒน์กล่าวต่อว่า นายกสภาสถาบัน สจล. ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มีผลตั้งแต่วันที่ 7 เม.ย. 2565 และที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ได้ประกาศกำหนดการ ดำเนินการ ดังนี้

วันที่ 20 เม.ย.-19 พ.ค.65 รับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาอธิการบดี ผ่านทางอีเมลที่ [email protected] โดยให้ระบุหัวเรื่อง “การสมัครอธิการบดี พร้อมระบุชื่อผู้สมัคร”

วันที่ 28-29 เม.ย.65 รับฟังความคิดเห็นของประชาคม สจล.

วันที่ 25 พ.ค.65 ประชุมตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการสรรหา

วันที่ 27 พ.ค.65 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม

วันที่ 1 มิ.ย.ให้ผู้สมัครรับการสัมภาษณ์ และแสดงวิสัยทัศน์ ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ

จากนั้นคณะกรรมการสรรหาฯจะเสนอรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี เข้าที่ประชุมสภาสถาบันเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งที่ 6/2565 วันที่ 31 มิ.ย.65 ซึ่งสภาสถาบันจะได้คัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี โดยให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ แถลงวิสัยทัศน์ นโยบาย และแผนงานการบริหารสถาบันเพื่อให้คณะกรรมการสภาสถาบันพิจารณา.

คุณกำลังดู: เผยสเปกอธิการบดี สจล.คนใหม่

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แหล่งที่มา: https://www.thairath.co.th/news/local/2374982

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด