เพลงพระราชนิพนธ์ พรปีใหม่ [กองทัพเรือ]

เพลงพระราชนิพนธ์ พรปีใหม่
โดย กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ
.
ทำนอง : พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
คำร้อง : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ
.

อำนวยการผลิต :
พลเรือตรี นเรศ วงศ์ตระกูล
ผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ
.
ควบคุมการผลิต :
นาวาเอก พฤทธิธร สุมิตร
ผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ
.
.
ประสานงาน :
ว่าที่เรือตรีหญิง นฤมล โพธิเวส
.
ควบคุมการแสดง :
พันจ่าเอก คุณัชญ์โชติ วัฒนาสิทธิ์กิตติ
พันจ่าเอกหญิง เนตรดาว คลังสิน
พันจ่าโท ยศพล คุ้มจั่น
.
นักดนตรี :
พันจ่าเอก ชรินทร์ นพคุณรังสฤษดิ์
จ่าเอก พรนรินทร์ สุดสงวน
จ่าเอก กิตติคุณ เทศขำ
จ่าเอก สิริมงคล ชาวบ้านเกาะ
จ่าเอก พงศกร สุทธิพราหมณ์
จ่าเอก ธีรกานต์ ศรีรุ่งเรือง
จ่าเอก ภัทรวริทธิ์ คงธนาไชยโรจน์
จ่าเอก นพดล อรุณสวัสดิ์
จ่าโท ขัตติยะ ทองน้อย
จ่าโท อรรถพล สมงาม
จ่าตรีหญิง วรปณัฏฎา มาปากลัด
.
ขับร้อง :
จ่าเอก ศุภฤกษ์ อ่องเอี่ยม
จ่าเอก ธีรวัฒน์ แก้วศิริ
จ่าโทหญิง ไตรสิกขา พึงชุ่มชื่น
จ่าโทหญิง ณัฐรดา ทองสงกุลภัทร
จ่าตรีหญิง ณัฐณิชา ปลื้มถนอม
จ่าตรีหญิง ฐิติมา ลาสาย
นางสาววิชยา ธุระนนท์
.
นักแสดง :
จ่าเอก นพรัตน์ นารานิทัศน์
จ่าเอก ณัฐวุฒิ อยู่แท้กูล
จ่าเอกหญิง กัณฑิตา เชียงแขก
จ่าเอกหญิง สิริเรียม สุขอิ่ม
จ่าเอกหญิง เบญจพร เติมประโคน
จ่าเอกหญิง ไอรดา โพธิ์เงิน
จ่าเอกหญิง ชมพูเนกข์ ทองแท่ง
จ่าโทหญิง สกาวรัศมิ์ ดวงสิงห์
.
บันทึกเสียง/ผสมเสียง :
จ่าเอก อรรณพ พิศาลพันธุ์
.
เครื่องเสียง :
พันจ่าเอก อดิศักดิ์ เสร็จกิจ
จ่าเอก อภิรักษ์ อดุลยรักษ์
.
ลำดับภาพ :
พันจ่าเอก เตชทัต ผลอาจ
จ่าโท ณัฐวุฒิ สินปัญญาสิริ
.
ถ่ายภาพ :
เรือโทหญิง นภาพร พยนต์เลิศ
พันจ่าเอก เตชทัต ผลอาจ
จ่าเอก มนตรี สมงาม
จ่าเอก ภานุพงศ์ ทองคำ
จ่าเอก ปรัษฐพงษ์ เพชรเล็ก
จ่าโท ณัฐวุฒิ สินปัญญาสิริ
.
ขอขอบพระคุณ
หอประชุมกองทัพเรือ เอื้อเฟื้อสถานที่
กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ สนับสนุนเรือแตงโม
+++++++
สวัสดีวันปีใหม่พา
ให้บรรดาเราท่านรื่นรมย์
ฤกษ์ยามดีเปรมปรีดิ์ชื่นชม
ต่างสุขสมนิยมยินดี
ข้าวิงวอนขอพรจากฟ้า
ให้บรรดาปวงท่านสุขศรี
โปรดประทานพรโดยปรานี
ให้ชาวไทยล้วนมีโชคชัย
ให้บรรดาปวงท่านสุขสันต์ ทุกวัน
ทุกคืนชื่นชมให้สมฤทัย
ให้รุ่งเรืองในวันปีใหม่
ผองชาวไทยจงสวัสดี
ตลอดปีจงมีสุขใจ
ตลอดไปนับแต่บัดนี้
ให้สิ้นทุกข์สุขเกษมเปรมปรีดิ์
สวัสดีวันปีใหม่เทอญ
+++++++
#กองทัพเรือ
#ฐานทัพเรือกรุงเทพ
#กองดุริยางค์ทหารเรือ
#สวัสดีปีใหม่2565
#HappyNewYear2022

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: