ผบ.ทสส. เยี่ยมทหารใต้ ขอบคุณ กอ.รมน.ภาค4 เสียสละนำสันติสุขมาสู่พี่น้อง

ผบ.ทสส. เยี่ยมทหารใต้ ขอบคุณ กอ.รมน.ภาค4 เสียสละนำสันติสุขมาสู่พี่น้อง

"ผบ.ทหารสูงสุด" ห่วงใยกำลังพลปฏิบัติหน้าที่ 3 จชต. ลงใต้ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญ พร้อมมอบของขวัญปีใหม่ 2566 ด้าน "มทภ.4" รายงานกรอบแนวทางปฏิบัติงานเร่งด่วน เพื่อสอดคล้องสถานการณ์พื้นที่ เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต

เมื่อเวลา 10.55 น. วันที่ 3 ม.ค. 66 ที่ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า จ.ปัตตานี พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญและให้กำลังใจกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย พล.ท.ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมด้วยแม่ทัพน้อยที่ 4/รองแม่ทัพภาคที่ 4 รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า/ผู้บังคับบัญชาหน่วยขึ้นตรง กองอำนวยการรรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า/กองกำลังตำรวจ จากทั้ง 3 จังหวัด ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ร่วมให้การต้อนรับจากนั้น พล.ท.ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 รายงานผลการปฏิบัติงานในห้วงที่ผ่านมา ได้นำกรอบแนวทางการปฏิบัติในปี 2565 คืองานสำคัญเร่งด่วน 5 งาน มาปรับปรุงให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่ โดยให้ทุกภาคส่วนร่วมบูรณาการในทุกมิติ อีกทั้งในห้วงที่ผ่านมาประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา ทำให้ตรงความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง และประชาชนมีความเชื่อมั่นในการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่เพิ่มมากขึ้น

โอากสนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้มอบของขวัญปีใหม่ 2566 ให้กับหน่วยขึ้นตรง กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ทั้ง 64 หน่วย และอ่านสารอวยพรปีใหม่ทั้งฝ่ายทหาร ตำรวจ ส่วนราชการพลเรือน ซึ่งนับว่า มีผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ ในการรักษาความมั่นคง แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนเป็นที่ยอมรับ และเป็นที่เชื่อมั่นศรัทธา ของพี่น้องประชาชน ขอบคุณที่ฝ่ายที่มุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจ และมีความเสียสละทำงานในพื้นที่ที่มีความหลากหลาย ทั้งด้านความคิด เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี เพื่อที่จะทำให้พี่น้องชาวไทยอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และนำความสงบกลับมาสู่พื้นที่ชายแดนภาคใต้อีกครั้งอย่างไรก็ตาม กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ยังคงปฏิบัติภารกิจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เศรษฐกิจมีการพัฒนาไปตามเทคโนโลยีที่ทันสมัยคือ "มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน" ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี.

คุณกำลังดู: ผบ.ทสส. เยี่ยมทหารใต้ ขอบคุณ กอ.รมน.ภาค4 เสียสละนำสันติสุขมาสู่พี่น้อง

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แหล่งที่มา: https://www.thairath.co.th/news/local/south/2593490

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด