ผบ.ทร. ตรวจการฝึกยิงอาวุธด้วยกระสุนจริง ของหน่วย สอ.รฝ. ประจำปี 65

ผบ.ทร. ตรวจการฝึกยิงอาวุธด้วยกระสุนจริง ของหน่วย สอ.รฝ. ประจำปี 65

ผบ.ทร. ตรวจเยี่ยมการฝึกยิงอาวุธทางยุทธวิธี และกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง ในการฝึกกองทัพเรือ 2565 ของหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง พร้อมทดลองยิงปืนกล M60E4 ด้วยตัวเอง

เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 65 พล.ร.อ.สมประสงค์ นิลสมัย ผบ.ทร. เดินทางไปตรวจเยี่ยมการฝึกยิงอาวุธทางยุทธวิธีของหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (สอ.รฝ.) และการฝึกสนธิกำลังดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง ในการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี 2565 ณ สนามฝึกยิงอาวุธหาดยาวทุ่งโปรง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี และสนามฝึกกองทัพเรือหมายเลข 16 บ้านจันทเขลม อ.เขาคิชกูฏ จ.จันทบุรี

โดยมี พล.ร.อ.ธีรกุล กาญจนะ รองผบ.ทร. ในฐานะผู้อำนวยการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี 2565 พล.ร.ท.รณรงค์ สิทธินันท์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พล.ร.ต.สรวุท ชวนะ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (สอ.รฝ.) ตลอดจนข้าราชการระดับสูงในพื้นที่ให้การต้อนรับการตรวจเยี่ยมการฝึกของผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะ มีจุดประสงค์สำคัญเพื่อการรับทราบรายละเอียดการปฏิบัติในการฝึก ขีดความสามารถและความพร้อมในการปฏิบัติการของหน่วยต่างๆ ที่เข้ารับการฝึก เพื่อนำสู่การพัฒนาความพร้อมของหน่วยต่างๆ ในการป้องกันประเทศตามภารกิจของกองทัพเรือ รวมถึงเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่กำลังพลที่เข้ารับการฝึกอีกด้วย

สำหรับการฝึกยิงอาวุธทางยุทธวิธีของหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (สอ.รฝ.) เป็นการฝึกยิงอาวุธต่อเป้าหมายในทะเล ซึ่งในปีนี้ได้จัดให้มีการสนธิกำลังระหว่างยุทโธปกรณ์ของหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (สอ.รฝ.) และหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (นย.) มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบความพร้อมรบและขีดความสามารถขององค์วัตถุและองค์ยุทธวิธีในการใช้อาวุธประจำหน่วย เพื่อเพิ่มความชำนาญให้กับกำลังพลในการใช้อาวุธ และสามารถแก้ไขข้อขัดข้องต่างๆ ในขณะปฏิบัติภารกิจได้ อีกทั้งเพื่อทดสอบการปฏิบัติการร่วมระหว่าง สอ.รฝ.และ นย. ในการใช้อาวุธต่อเป้าหมายในทะเล โดยจัดกำลังเข้ารับการฝึก

ประกอบด้วย กองพันต่อสู้อากาศยานที่ 1 กองพันต่อสู้อากาศยานที่ 2 กองพันรักษาฝั่ง ศูนย์ต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งประจำพื้นที่ ยุทโธปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกครั้งนี้ ได้แก่ ปืนต่อสู้อากาศยานขนาด 37 มม. ปืนต่อสู้อากาศยานขนาด 40/70 มม. ปืนใหญ่กระสุนวิถีโค้งขนาด 155 มม. ปืนใหญ่กระสุนวิถีราบขนาด 130 มม. ในส่วนของการสนธิกำลังดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของกำลังพลส่วนต่างๆ ทางยุทธวิธีในสงครามตามแบบ และเพื่อเป็นการทดสอบความพร้อมรบของหน่วยระดับกรม กองพัน หน่วยขึ้นตรงกองพลนาวิกโยธิน ให้เกิดความคุ้นเคย รวมทั้งเพิ่มประสบการณ์ในการจัดทำแผนการฝึกปัญหาที่บังคับการ การดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง การควบคุมบังคับบัญชา การประสานการยิงสนับสนุนอากาศ-พื้นดิน การติดต่อสื่อสาร การต่อต้านข่าวกรองของข้าศึก และการประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วย ในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือได้ชมการตีโต้ตอบและการส่งกลับสายแพทย์

ก่อนทำการยิงอาวุธด้วยกระสุนจริง (ปืนต่อสู้อากาศยานขนาด 40/60, เครื่องยิงลูกระเบิดอัตโนมัติ 40 มม., MK 19, ปืนกลหนักขนาด .50 นิ้ว, และปืนกล เอ็ม 60) ร่วมกับผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพเรือ รวมถึงการฝึกการยิงฉากป้องกันที่มั่นขั้นสุดท้าย โดยกำลังที่เข้าร่วมการฝึกในครั้งนี้จัดจากหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อาทิ ยานเกราะล้อยางแบบ BTR – 3E1 รถฮัมวี่ติดจรวดต่อสู้รถถัง แบบ TOW 2A RF ปืนต่อสู้อากาศยานขนาด 40/60 มม. ปืนใหญ่เบากระสุนวิถีโค้ง ขนาด 105 มม. ปืนใหญ่กลางกระสุนวิถีโค้ง ขนาด 155 มม. และปืนใหญ่สนาม ขนาด 155 มม.

กองทัพเรือได้กำหนดให้หน่วยกำลังรบในทุกระดับ ดำเนินการเตรียมความพร้อมในระดับหน่วยตามความเชี่ยวชาญเฉพาะของกิจที่ได้รับ จนถึงการบูรณาการกำลังขนาดใหญ่เข้าด้วยกัน เพื่อฝึกการปฏิบัติการภายใต้สถานการณ์การฝึกตามแผนป้องกันประเทศในแต่ละด้าน โดยกำหนดแนวคิดหลักอ้างอิงจากสถานการณ์ ที่มีโอกาสเกิดขึ้นมากที่สุดไว้ในการฝึกกองทัพเรือประจำปี ซึ่งนอกจากจะเป็นการเตรียมความพร้อมของกำลังรบในการป้องกันประเทศตามภารกิจของกองทัพเรือแล้วยังเป็นการทดสอบแผนการปฏิบัติ ระบบการควบคุมการบังคับบัญชา ระบบการสื่อสารและระบบการส่งกำลังบำรุงในภาพรวม ตลอดจนเป็นการทดสอบการปฏิบัติการร่วมระหว่างเหล่าทัพ ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติการในสถานการณ์จริงอีกด้วย

สำหรับการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี 2565 (การฝึก ทร.65) ในปีนี้ ทำการฝึกในขั้นสถานการณ์ปกติ – ความขัดแย้งระดับต่ำ ดำเนินการฝึกในกระบวนการวางแผนทางทหารเพื่อการจัดทำคำสั่งยุทธการ รวมถึงการฝึกด้านการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล การฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือและบรรเทาภัยพิบัติ ตลอดจนการฝึกภาคสนาม/ภาคทะเล (FTX) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบแผนป้องกันประเทศ

ตลอดจนทดสอบกระบวนการวางแผนทางทหารและแนวทางการใช้กำลัง การอำนวยการยุทธ์ตามแผนที่ใช้ในการฝึก รวมถึงเพื่อทดสอบขีดความสามารถปฏิบัติการทางเรือสาขาต่างๆ โดยใช้โครงสร้างจริงของหน่วยทุกระดับ ของกองทัพเรือเพื่อให้สอดคล้องกับแนวความคิดการจัดฝึก “รบอย่างไร ฝึกอย่างนั้น” การฝึกภาคสนาม/ภาคทะเล ของหน่วยกำลังรบและหน่วยที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุน การปฏิบัติการ ซึ่งการฝึกในส่วนของหน่วยกำลังรบทางบกของกองทัพเรือ ประกอบไปด้วย การฝึกสนธิกำลังดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง ของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (นย.) และการฝึกยิงอาวุธทางยุทธวิธีต่อเรือผิวน้ำของหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (สอ.รฝ.) ในปีนี้ เน้นรูปแบบการฝึกปฏิบัติการร่วมของกองกำลัง นย.และ สอ.รฝ. ในการสนับสนุนระหว่างหน่วยทั้งในเชิงข้อมูลและทรัพยากร โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติการจริงกรณีเกิดสถานการณ์พิพาทโดยใช้อาวุธ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการตรวจการฝึกครั้งนี้ พล.ร.อ.สมประสงค์ได้ทดสอบด้วยการยิงปืนกล M60E4 ด้วยตนเอง

คุณกำลังดู: ผบ.ทร. ตรวจการฝึกยิงอาวุธด้วยกระสุนจริง ของหน่วย สอ.รฝ. ประจำปี 65

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แหล่งที่มา: https://www.thairath.co.th/news/local/east/2374071

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด