แผน"วอร์รูม"ผลไม้ตะวันออก รับผลผลิตล้านตันเพิ่มขึ้น32%

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร(สศก.) สรุปตัวเลขผลผลิตของไม้ผล 4 ชนิด ได้แก่ ทุเรียน มังคุด เงาะ และลองกอง ในพื้นที่จังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด พบว่า ผลผลิตรวมทั้ง 4 ชนิด มีจำนวน 1,189,522 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 32%

แผน"วอร์รูม"ผลไม้ตะวันออก  รับผลผลิตล้านตันเพิ่มขึ้น32%

ไม้ผลภาคตะวันออก ปี 2565 (ข้อมูล ณ 11 เม.ย. 2565)ตามที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร(สศก.)ร่วมกับคณะทำงานย่อยเพื่อพัฒนาระบบข้อมูลและโลจิสติกส์ ภาคตะวันออกสรุปตัวเลขเอกภาพปริมาณผลผลิตของไม้ผล 4 ชนิด ได้แก่ ทุเรียน มังคุด เงาะ และลองกอง ในพื้นที่ 3 จังหวัด (ระยอง จันทบุรี ตราด) พบว่า ผลผลิตรวมทั้ง 4 ชนิด มีจำนวน 1,189,522 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 32%

แผน

เนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น และมีฝนตกต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปี 2564 ทั้งนี้ ผลผลิตได้ทยอยออกสู่ตลาดตั้งแต่กลางเดือนก.พ. ที่ผ่านมา และจะออกต่อเนื่องจนถึงกลางเดือนก.ย. 2565 โดยผลผลิตจะออกมากที่สุดช่วงเดือนพ.ค. 2565 คิดเป็น 51% ของผลผลิตทั้งหมดการวางแผนเพื่อจัดการผลผลิตที่สูงขึ้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง

ศศิญา ปานตั้น ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 ชลบุรี (สศท.6) สศก.เปิดเผยว่าเมื่อพิจารณาปริมาณผลผลิตรายชนิด พบว่า ทุเรียน มังคุด เงาะ ผลผลิตเพิ่มขึ้น โดยมังคุด เพิ่มขึ้นมากที่สุด 108% รองลงมา ทุเรียน เพิ่มขึ้น 26% และเงาะ เพิ่มขึ้น 9 % ขณะที่ ลองกอง ผลผลิตลดลง 6% เนื่องจากปัญหาราคาตกต่ำในระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมา

สำหรับแนวทางการบริหารจัดการผลไม้ ในปี 2565 ทั้ง 3 จังหวัดได้กำหนดมาตรการควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพ (ทุเรียนอ่อน) ออกสู่ตลาด โดยประกาศกำหนดวันเก็บเกี่ยวทุเรียนไว้ 4 พันธุ์ ดังนี้ พันธุ์กระดุมเก็บเกี่ยวได้วันที่ 20 มี.ค. 2565 พันธุ์ชะนีและพันธุ์พวงมณี เก็บเกี่ยวได้วันที่ 10 เม.ย.2565 พันธุ์หมอนทอง เก็บเกี่ยวได้วันที่ 25 เม.ย. 2565

หากจะเก็บเกี่ยวทุเรียนก่อนวันกำหนด เกษตรกรและคนรับจ้างตัดทุเรียนต้องแจ้งสำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่ โดยนำตัวอย่างผลผลิตมาตรวจเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งในเนื้อทุเรียนอย่างน้อย 2 วันก่อนเก็บเกี่ยว หรือล้งส่งออกต้องแจ้งด่านตรวจพืชจันทบุรี หรือ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 (สวพ.6) จังหวัดจันทบุรี เพื่อสุ่มตรวจเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งในเนื้อทุเรียนก่อนปิดตู้ส่งออก ซึ่ง

กรมวิชาการเกษตร และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)ได้กำหนดค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งในเนื้อทุเรียน สำหรับพันธุ์กระดุม ไม่น้อยกว่า 27 %ของน้ำหนักแห้ง พันธุ์ชะนีและพันธุ์พวงมณี ไม่น้อยกว่า 30 %ของน้ำหนักแห้ง พันธุ์หมอนทอง ไม่น้อยกว่า 32 %ของน้ำหนักแห้ง

หากต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดถือว่าเป็นทุเรียนด้อยคุณภาพ (ทุเรียนอ่อน) ซึ่งผู้ใดจำหน่ายทุเรียนด้อยคุณภาพ เข้าข่ายความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 271 และความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 47 นอกจากนี้ เน้นการควบคุมคุณภาพสินค้าตามมาตรฐาน GAP-Plus การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี และเหมาะสม การป้องกันโรค Covid-19 ในระดับสวนเกษตรกร และมาตรฐาน GMP-Plus การปฏิบัติในโรงคัดบรรจุที่ดีของล้งส่งออกให้เป็นที่ยอมรับและสร้างความมั่นใจ เพื่อรองรับการตรวจสอบตามนโยบาย Zero Covid ของประเทศจีนอย่างเข้มงวดในสินค้านำเข้าจากทุกประเทศ

"ขณะนี้ ทุเรียน ออกดอกแล้ว 100% เริ่มเก็บเกี่ยวได้ตั้งแต่เดือนก.พ.ที่ผ่านมา ทุเรียนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงแรกคือทุเรียนพันธุ์กระดุมและหมอนทองบางส่วนโดยจะทุเรียนทยอยออกสู่ตลาดจนถึงปลายเดือนก.ค. 2565 ผลผลิตจะออกสู่ตลาดมากที่สุดในเดือนพ.ค.ถึงกลางเดือนมิ.ย. 2565"

สำหรับแนวทางการกระจายผลผลิตในประเทศ มีทั้งโครงการสนับสนุนการกระจายผลไม้เพื่อยกระดับราคาไม่ให้ตกต่ำ นอกจากนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนได้ร่วมหารือแนวทางการยกระดับผลผลิตเข้าสู่ช่องทางโมเดิร์นเทรด ตลาดค้าส่งขนาดใหญ่ และบริษัทไปรษณีย์ไทย เพื่อเพิ่มช่องทางการกระจายผลผลิตภายในประเทศ ช่วยส่งเสริมพัฒนาและเชื่อมโยงการตลาดให้แก่เกษตรกร

อีกทั้ง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จะช่วยกระจายผลผลิตในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ในพื้นที่ภาคตะวันออก ให้กับผู้บริโภคโดยตรง และโครงการจับคู่ธุรกิจสินค้าผลไม้สด แปรรูปและผลิตภัณฑ์อื่นๆ

ทั้งนี้สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 (สสก.3) จังหวัดระยอง ได้นำข้อมูลเอกภาพนี้ไปบริหารจัดการในการจัดตั้งวอร์รูมเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ทั้งปริมาณการออกสู่ตลาดและราคาขายรายวันโดยเริ่มรายงานตั้งแต่ 18 เม.ย. 2565 เป็นต้นไป

คุณกำลังดู: แผน"วอร์รูม"ผลไม้ตะวันออก รับผลผลิตล้านตันเพิ่มขึ้น32%

หมวดหมู่: ข่าวเศรษฐกิจ/ธุรกิจ

แหล่งที่มา: https://www.bangkokbiznews.com/business/1000454

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด