บุคคลเกียรติยศ สวนสุนันทา – นายกร ทัพพะรังสี

https://ssru.ac.th/about/history

ผู้มีคุณูปการ ต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ช่วงที่ ๔ คือ พ.ศ. ๒๕๔๑ – ปัจจุบัน

นายกร ทัพพะรังสี


ประวัติ

นายกร ทัพพะรังสี เกิดเมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๔๘๘ ประวัติการศึกษา B.A. สาขาวิชา Industrial Management สถาบัน Clark University Worcester, Massachusetts, USA ดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๔๘ – ปัจจุบัน ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต ได้แก่ ในปี พ.ศ.๒๕๔๗-๒๕๔๘ ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในปี พ.ศ.๒๕๔๕-๒๕๔๖ ดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี และในปี พ.ศ.๒๕๔๑-๒๕๔๓ ดำรงตำแหน่ง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ คือ ชั้นตรามหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.) เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๒
นายกร ทัพพะรังสี เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคม อุทิศตนในการทำงานที่เป็นประโยชน์แก่ส่งคมและประเทศชาติ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ให้หลักธรรมปฏิบัติในการบริหารงานทุกระดับ และได้มีบทบาทในการจัดให้มีการประชุมเสวนาสี่สภา เพื่อทบทวนนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย เป็นแบบอย่างที่ดีในการครองตน ครองคน ครองเรือน มีจิตใจเมตตา ใช้หลักธรรมาภิบาลในการดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน มีความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับในวงการวิชาชีพ มีความเชี่ยวชาญด้านการประสาน และสร้างความเข้าใจอันดีให้กับหน่วยงาน ที่สำคัญเป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความรอบรู้และเชี่ยวชาญด้านการต่างประเทศ ด้านพลังงาน ด้านอุตสาหกรรม ด้านสาธารณสุข และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความเป็นผู้นำและความสามารถในการบริหารเป็นอย่างมาก มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลในการพัฒนาการศึกษาให้สามารถแข่งขันในระดับอาเซียนและในระดับนานาชาติ ส่งเสริมและผลักดันให้เกิดความร่วมมือกับหน่วยงานทางการศึกษา หน่วยงานภาคเอกชนระดับชาติและนานาชาติ ให้ความสนใจและเห็นความสำคัญของการพัฒนาการศึกษาเพื่อท้องถิ่น มีความรู้ ความสามารถและบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เป็นผู้มีความจริงจังในการปฏิบัติงาน ให้ความสำคัญกับการพัฒนานักศึกษา เปิดโอกาสและให้เวลาในการพบปะพูดคุยรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานภายในและนักศึกษา รวมทั้งร่วมคิด ร่วมแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับมหาวิทยาลัย และมีพรหมวิหาร ๔ เป็นที่พึ่งให้แก่บุคคลและองค์กรได้อย่างยั่งยืน


ผลงานที่สำคัญต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

- ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๘ จนถึงปัจจุบัน กำหนดให้มีการประชุมเสวนา ๔ สภา ซึ่งเป็นการผลักดันให้สภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ สภาคณาจารย์และข้าราชการ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย
- มีวิสัยทัศน์ในด้านการบริหารองค์กรและตลอดระยะเวลาในการเป็นนายกสภามหาวิทยาลัย แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะการนำมหาวิทยาลัยก้าวสู้ความเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำสู่สากล มีความรอบรู้และมีข้อมูลที่ทันสมัย ตั้งอยู่บนพื้นฐานของเหตุผลความถูกต้อง