เป็นทางการ! กระทรวงศึกษาธิการ ยกเลิกทรงผมของนักเรียนแล้ว

เป็นทางการ! กระทรวงศึกษาธิการ ยกเลิกทรงผมของนักเรียนแล้ว

กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการเผยแพร่ ระเบียบว่าด้วยการยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน ฉบับเดิมปี 2563 แล้ว

cats

โดยที่เป็นการสมควรยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. 2563 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

  • ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2566”
  • ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
  • ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. 2563

ประกาศ ณ วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2566

ตรีนุช เทียนทอง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

คุณกำลังดู: เป็นทางการ! กระทรวงศึกษาธิการ ยกเลิกทรงผมของนักเรียนแล้ว

หมวดหมู่: วัยรุ่น

แหล่งที่มา: https://www.sanook.com/campus/1414071/

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด