ในหลวง โปรดเกล้าฯ"เปิดประชุมรัฐสภา"22พ.ค.นี้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า พระราชกฤษฎีกา"เปิดประชุมรัฐสภา" สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง 22พ.ค.นี้

ในหลวง โปรดเกล้าฯ"เปิดประชุมรัฐสภา"22พ.ค.นี้

ผู้สื่อข่าวรายงานงานจากรัฐสภาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ให้ไว้ ณ วันที่ 13 เมษายนพ.ศ. 2565 เป็นปีที่ 7 ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯให้ประกาศว่า

โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติให้ในปีหนึ่ง
ให้มีสมัยประชุมสามัญของรัฐสภาสองสมัย ๆ หนึ่งให้มี กำหนดเวลา หนึ่งร้อยยี่สิบวัน

โดยให้ถือวันที่มี การเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อให้สมาชิกได้มาประชุมเป็นครั้งแรกเป็นวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่งและเนื่องจากได้มีพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาพ.ศ. 2562
กำหนดให้มีการเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อให้สมาชิกได้มาประชุมเป็นครั้งแรกโดยให้ถือเป็นวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง ตั้งแต่วันที่22 พฤษภาคมพ.ศ. 2562

สมควรที่จะให้มีการเรียกประชุมรัฐสภา สมัยประชุมสามัญประจำปี
ครั้งที่หนึ่ง

สำหรับปี พ.ศ. 2565 ตั้งแต่วันที่ 22พฤษภาคมพ.ศ. 2565ตามความในมาตรา121 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา121 มาตรา 122และมาตรา 175
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกา เรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่งตั้งแต่วันที่ 22พฤษภาคม
พ.ศ. 2565

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

คุณกำลังดู: ในหลวง โปรดเกล้าฯ"เปิดประชุมรัฐสภา"22พ.ค.นี้

หมวดหมู่: การเมือง

แหล่งที่มา: https://www.bangkokbiznews.com/politics/1000516

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด