NewFolders | EP.3 | กร ทัพพะรังสี [8 ต.ค. 61]

-- ผลิตโดย --
NEWFOLDERstudio. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

กำกับรายการ : อัครพล นันทะเสน
กำกับภาพ : วสันต์ เรือนเงิน
กำกับเสียง : พจนีย์ พวงอินทร์

ดำเนินรายการ : ธณเดช โอภาสธัญกร
ลำดับภาพ : อภิรักษ์ อาษาทา , กิตติ์ดนัย เที่ยงธรรมโม
ประสานงาน : สุรางค์รัตน์ คันทะลือ
เทคนิคพิเศษ : พัสกร ภู่พิทักษ์วงศ์

รายการนี้เป็นรายการที่ผลิตขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์การเฉลิมฉลองงาน 80 ปีสวนสุนันทา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และผลิตขึ้นเพื่อศึกษาเรียนรู้การผลิตรายการอย่างมืออาชีพในรายวิชาการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์และรายวิชาโครงการปฏิบัติการสร้างสรรค์งานวิทยุโทรทัศน์ เป็นการผลิตรายการเพื่อการศึกษา มิได้มีเจตนาในการแสวงหาผลกำไรจากการผลิตรายการดังกล่าวนี้ แต่อย่างใด

#NewFolders
#80ปีสวนสุนันทา
#กรทัพพะรังสี

2 ความคิดเห็น:

มัณฑนา ศรีวิชัย
มัณฑนา ศรีวิชัย:
น้องโต้เก่งจัง
Padermsri Chansri
Padermsri Chansri:
โตโต้นาย👍👍👍👍