วันพยาบาลแห่งชาติ

พ่อเมืองเพชรบุรี มอบเกียรติบัตรเชิดชู้เกียรติให้แก่พยาบาลวิชาชีพที่มีผลงานดีเด่น เนื่องในงานวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2562
เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 21 ตุลาคม 2562 ที่วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดงานวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยมีนายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี นางมัลลิกา แทนสวัสดิ์ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์จังหวัดเพชรบุรี และผู้มีเกียรติ ร่วมพิธี นางอติญาณ์ ศรเกษตริน ประธานชมรมพยาบาลจังหวัดเพชรบุรี ให้การต้อนรับ
นางอติญาณ์ กล่าวว่า ชมรมพยาบาลจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ได้จัดงานวันพยาบาลแห่งชาติขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงเป็นปูชนียบุคคลของวิชาชีพการพยายบาลและกรผดุงครรภ์ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
โดยภายในงานนายกอบชัย บุญอรณะ ผวจ.เพชรบุรี พร้อม ได้ประกอบพิธีถวายพวงมาลัย วางพานพุ่ม เครื่องทองน้อย ถวายราชสักการะพรบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เสร็จแล้วได้กล่าวอาเศียรวาทราชสดุดีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
จากนั้นนายกอบชัยได้เป็นประธานมอบประกาศเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้แก่พยาบาลวิชาชีพที่มีผลงานได้รับคัดเลือกเป็นพยาบาลดีเด่นในระดับต่างๆ จำนวน 9 ราย ประกอบด้วย สาขาการวิจัยทางการพยาบาล ประเภทอาจารย์พยาบาลได้แก่ ดร.นงณภัทร รุ่งเนย ปฏิบัติงานที่วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้าฯ สาขาการศึกษาพยาบาล ประเภทผู้บริการการศึกษาพยาบาล ได้แก่ ดร.ธัญพร ชื่นกลิ่น ปฏิบัติงานที่วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้าฯ ประเภทอาจารย์พยาบาล ได้แก่ ดร.อัญชนา จุลศิริ ปฏิบัติงานที่วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้าฯ สาขาการบริการพยาบาล ประเภทผู้บริหารการพยาบาล ระดับทุติยภูมิ ได้แก่ นางจันทรัสม์ เหลือวงศ์ ปฏิบัติงานที่ รพ.ชะอำ ประเภทผู้บริหารการพยาบาล ระดับตติยภูมิ นางเพ็ญศรี หว่านล้อม ปฏิบัติงานที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ประเภทหัวหน้าพยาบาล/หัวหน้างาน/หัวหน้าหอผู้ป่วย ได้แก่ น.ส.ปัทมา โมลี ปฏิบัติงานที่ รพ.พระจอมเกล้าฯ ประเภทผู้ปฏิบัติการพยาบาล ระดับปฐมภูมิ ได้แก่ น.ส.สราลี ทองมา ปฏิบัติงานที่ รพ.สต.บ้านหนองปืนแตก อ.แก่งกระจาน ประเภทผู้ปฏิบัติการพยาบาล ระดับทุติยภูมิ ได้แก่ นางสภาณี โมรา ปฏิบัติหน้าที่ รพ.หนองหญ้าปล้อง และประเภทผู้ปฏิบัติการพยาบาลระดับตติยภูมิ ได้แก่ นางพนมกร หิรัญญัติฐิติ ปฏิบัติงานที่ รพ.พระจอมเกล้าฯ
นอกจากนี้ยังมอบรางวัลผู้ที่มีผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการวิชาชีพพยาบาล ประกอบด้วย นางสมพร จงสว่างเสรีชัย ปฏิบัติงานที่ รพ.ท่ายาง นางนฤมล ไพรแก่น ปฏิบัติงานที่ รพ.แก่งกระจาน นางรัตนา ยุ่นเพ็ญ ปฏิบัติงานที่ รพ.แก่งกระจาน และนางวาสนา ครื้นจิต ปฏิบัติงานที่ รพ.สต.ท่าตะคร้อ อ.หนองหญ้าปล้อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: