นายกฯ ประชุมความพร้อมงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ 96 พรรษา “สมเด็จพระสังฆราช”

นายกฯ ประชุมความพร้อมงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ 96 พรรษา “สมเด็จพระสังฆราช”

นายกรัฐมนตรี นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมความพร้อมจัดงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ 96 พรรษา “สมเด็จพระสังฆราช” วันที่ 26 มิ.ย. 66 พร้อมตั้งคณะกรรมการดำเนินการ เร่งให้เสร็จทันกำหนด

วันนี้ (6 กุมภาพันธ์ 2566) พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ครั้งที่ 1/2566 ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล โดยมี สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ที่ปรึกษาฝ่ายบรรพชิต พร้อมด้วยประธานรัฐสภา ประธานศาลฎีกา ประธานวุฒิสภา ในฐานะที่ปรึกษา รองนายกรัฐมนตรี รองประธานกรรมการ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง กรรมการ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรรมการและเลขานุการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม โดยนายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญว่า

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เนื่องในโอกาส สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเจริญพระชนมายุครบ 8 รอบ 96 พรรษา ในวันที่ 26 มิถุนายน พุทธศักราช 2566 นับเป็นมหามงคลสมัยยิ่ง รัฐบาลเห็นสมควรจัดงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ เพื่อการจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติยศทุกประการ จึงตั้งคณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรม จำนวน 4 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการฝ่ายพิธีการฯ คณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรมฯ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ และคณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือจดหมายเหตุและหนังสือที่ระลึกฯ

พร้อมกันนี้ พลเอกประยุทธ์ ยังได้เน้นย้ำให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ในรูปแบบที่น่าสนใจ บอกเล่าเรื่องราวถึงความเป็นมาและประโยชน์ที่จะได้รับ โดยเฉพาะการนำหลักคำสอนตามหลักพระพุทธศาสนาและกิจกรรมทางศาสนาต่างๆ มาเผยแพร่ในรูปแบบใหม่ๆ สอดคล้องกับสถานการณ์สังคมในปัจจุบัน รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติสมาธิกรรมฐานและการปฏิบัติธรรมมาช่วยพัฒนาจิตใจของประชาชนให้เข้มแข็ง เพื่อให้มีพลังใจและกายที่แข็งแรงในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขท่ามกลางสถานการณ์ของโลกปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งขณะนี้ชาวต่างประเทศต่างให้ความสนใจหันมาศึกษาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาและการปฏิบัติสมาธิกรรมฐานมากขึ้น

นอกจากประเทศไทยมีศาสนาพุทธที่คนนับถือจำนวนมากแล้ว ยังมีศาสนาอื่นๆ ซึ่งเราก็ต้องอยู่ร่วมกันด้วยความรักสามัคคีภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม โดยเชื่อมั่นว่าศาสนารวมถึงหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา จะช่วยกล่อมเกลาพัฒนาจิตใจของคนได้และทำให้เกิดภูมิต้านทานของตนเอง สังคม และประเทศชาติด้วย โดยนายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณคณะกรรมการ ที่ปรึกษาทั้งฝ่ายฆราวาส และที่ปรึกษาฝ่ายบรรพชิต รวมถึงทุกหน่วยงานที่มาร่วมประชุมกันในวันนี้ และขอให้การจัดงานสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

ในเวลาต่อมา พล.อ.ประยุทธ์ ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุม ว่า ที่ประชุมได้หารือกันหลายเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ การกำหนดชื่องาน การจัดพิธีการ และการจัดกิจกรรมต่างๆ ซึ่งขณะนี้ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว โดยจะเร่งดำเนินการให้เป็นไปตามกำหนดเวลาในทุกประเด็น ให้ทันในวันที่ 26 มิ.ย. 2566 ซึ่งสมเด็จพระสังฆราช จะทรงมีพระชนมายุ 96 พรรษา

สำหรับคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ มีดังนี้

(1) คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ งานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ และ นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นรองประธานกรรมการ

(2) คณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรม งานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยมี นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ และ นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นรองประธานกรรมการ

(3) คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ งานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยมี นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ และปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นรองประธานกรรมการ

(4) คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือจดหมายเหตุและหนังสือที่ระลึก งานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานกรรมการ และปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นรองประธานกรรมการ

คุณกำลังดู: นายกฯ ประชุมความพร้อมงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ 96 พรรษา “สมเด็จพระสังฆราช”

หมวดหมู่: การเมือง

แหล่งที่มา: https://www.thairath.co.th/news/politic/2622561

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด