นิด้าโพล เผย คนต่างจังหวัด อยากเลือกตั้งผู้ว่าฯ ของตนเอง มาก

นิด้าโพล เผย คนต่างจังหวัด อยากเลือกตั้งผู้ว่าฯ ของตนเอง มาก ชี้ แตกต่างกับผู้ว่าฯแต่งตั้ง มีผลต่อการพัฒนาจังหวัด

นิด้าโพล เผย คนต่างจังหวัด อยากเลือกตั้งผู้ว่าฯ ของตนเอง มาก

วันที่ 24 เม.ย. ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “คนต่างจังหวัด อยากเลือกตั้งผู้ว่าฯ ของตนเองหรือไม่”

จากการสำรวจเมื่อถามถึงความต้องการของประชาชนในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด พบว่า

 1. ร้อยละ 66.14 ระบุว่า อยากได้มาก
 2. รองลงมา ร้อยละ 18.64 ระบุว่า ค่อนข้างอยากได้
 3. ร้อยละ 10.07 ระบุว่า ไม่อยากได้เลย
 4. ร้อยละ 3.79 ระบุว่า ไม่ค่อยอยากได้
 5. ร้อยละ 1.36 ระบุว่า เฉย ๆ อย่างไรก็ได้

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อการมีผู้ว่าราชการจังหวัดที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนในจังหวัด กับการมีผู้ว่าราชการจังหวัดที่มาจากการแต่งตั้งจากส่วนกลางจะทำให้ผลของการพัฒนาจังหวัดมีความแตกต่างกัน พบว่า

 1. ร้อยละ 57.80 ระบุว่า มีความแตกต่างอย่างมาก
 2. รองลงมา ร้อยละ 27.05 ระบุว่า ค่อนข้างมีความแตกต่าง ในผลของการพัฒนาจังหวัด
 3. ร้อยละ 8.71 ระบุว่า ไม่มีความแตกต่างเลย ในผลของการพัฒนาจังหวัด
 4. ร้อยละ 5.91 ระบุว่า ไม่ค่อยมีความแตกต่าง ในผลของการพัฒนาจังหวัด
 5. ร้อยละ 0.53 ระบุว่า ไม่แน่ใจ

เมื่อพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง พบว่า

 1. ร้อยละ 28.41 มีภูมิลำเนาอยู่ปริมณฑลและภาคกลาง
 2. ร้อยละ 19.62 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคเหนือ
 3. ร้อยละ 37.05 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 4. ร้อยละ 14.92 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคใต้

ตัวอย่าง ร้อยละ 48.11 เป็นเพศชาย และร้อยละ 51.89 เป็นเพศหญิง

ตัวอย่าง ร้อยละ 13.18 อายุ 18-25 ปี ร้อยละ 17.88 อายุ 26-35 ปี ร้อยละ 19.32 อายุ 36-45 ปี ร้อยละ 26.51 อายุ 46-59 ปี และร้อยละ 23.11 อายุ 60 ปีขึ้นไป

ตัวอย่าง ร้อยละ 95.91 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 2.42 นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 1.06 นับถือศาสนาคริสต์ และอื่น ๆ และร้อยละ 0.61 ไม่ระบุศาสนา

ตัวอย่าง ร้อยละ 30.53 สถานภาพโสด ร้อยละ 66.90 สมรสแล้ว ร้อยละ 2.27 หม้าย หย่าร้าง แยกกันอยู่ และร้อยละ 0.30 ไม่ระบุสถานภาพการสมรส

ตัวอย่าง ร้อยละ 28.03 จบการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ำกว่า ร้อยละ 35.45 จบการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 8.03 จบการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 24.02 จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 4.09 จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และร้อยละ 0.38 ไม่ระบุการศึกษา

ตัวอย่าง ร้อยละ 9.39 ประกอบอาชีพข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 14.47 ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน ร้อยละ 19.70ประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ ร้อยละ 14.09 ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 14.32 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป/ผู้ใช้แรงงาน ร้อยละ 22.35 เป็นพ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน ร้อยละ 5.23 เป็นนักเรียน/นักศึกษา และร้อยละ 0.45 ไม่ระบุอาชีพ

ตัวอย่าง ร้อยละ 24.17 ไม่มีรายได้ ร้อยละ 21.82 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท ร้อยละ 26.29 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท ร้อยละ 10.83 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท ร้อยละ 4.70 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-40,000 บาท ร้อยละ 3.48 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป และร้อยละ 8.71 ไม่ระบุรายได้

นิด้าโพล เผย คนต่างจังหวัด อยากเลือกตั้งผู้ว่าฯ ของตนเอง มาก

คุณกำลังดู: นิด้าโพล เผย คนต่างจังหวัด อยากเลือกตั้งผู้ว่าฯ ของตนเอง มาก

หมวดหมู่: การเมือง

แหล่งที่มา: https://www.bangkokbiznews.com/politics/1000701

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด