MORE หุ้นร่วงต่อเนื่อง 4 ฟลอร์ บริษัทตอบ ก.ล.ต.ราคาเพิ่มทุนเหมาะสม

MORE หุ้นร่วงต่อเนื่อง 4 ฟลอร์ บริษัทตอบ ก.ล.ต.ราคาเพิ่มทุนเหมาะสม

MORE ตอบคำถาม ก.ล.ต.ถึงหลักเกณฑ์เพิ่มทุน PP ให้อมฤทธิ์ หากกำหนดราคาตายตัวอาจไม่เหมาะสม พร้อมยึดประโยชน์บริษัทเป็นสำคัญ ด้านปปง. เดินหน้าอายัดทรัพย์ 5.3 พันล้านบาท กลุ่มพรประภาโดนด้วย


นางสาวกนกวรรณ บุญประกอบ เลขานุการบริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) หรือ MORE ได้ชี้แจงต่อคำถามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. ในประเด็นเกี่ยวกับการซื้อขายและการชำระราคาของผู้ซื้อขายหุ้นของบริษัทรวมทั้งความสมเหตุสมผลของการทำรายการออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (“เพิ่มทุน PP”) กับนายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท จำนวน 300 ล้านหุ้น ในราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก และวาระการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด ของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมของผู้ถือหุ้น (“whitewash”) ด้วยความรอบคอบรัดกุมแล้วหรือไม่ และได้นำประเด็น ข้อสังเกตของ IFA ไปร่วมประกอบการพิจารณาแล้วหรือไม่

โดย MORE ชี้แจงว่า ในการกำหนดราคาขาย เนื่องจากช่วงที่คณะกรรมการมีมติทำรายการ ราคาหุ้นของบริษัทมีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่อง หลังมีข่าวบริษัท ป็นผู้ถือลิขสิทธิ์และจัดงาน Rolling Loud โดยราคาเฉลี่ย 7 วันย้อนหลังก่อนวันที่คณะกรรมการมีมตินั้น อยู่ที่ราคา 2.28 บาทต่อหุ้น
คณะกรรมการจึงเห็นว่าการออกเสนอหุ้นเพิ่มทุนให้กับ นายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในช่วงเวลาที่มีการเสนอข่าวจัดงาน Rolling Loud และราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ กำลังสูงขึ้นด้วยวิธีกำหนดราคาเสนอขายชัดเจนจึง “ไม่เหมาะสม”

ดังนั้นคณะกรรมการจึงเลือก วิธีการกำหนดราคาเสนอขายด้วยราคาตลาด โดยกำหนดราคาเสนอขายให้เป็นไปตามราคาตลาดในช่วงเสนอขาย ทั้งนี้จากเหตุการณ์วันที่ 10-11 พ.ย. 2565 มีความผันผวนของราคาหุ้น คณะกรรมการได้พิจารณาและมีความเห็นว่า ในการกำหนดราคาที่จะเสนอขายให้นายอมฤทธิ์ ในแต่ละครั้ง ต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจาก คณะกรรมการและต้องเผยแพร่ผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์เรื่องการกำหนดราคาดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นรับทราบอยู่แล้ว

โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณากำหนดราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดย คำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ


ทั้งนี้ คณะกรรมการได้สอบถามและพิจารณาถึงประเด็นข่าวที่เผยแพร่ว่า เพราะบริษัทฯ กำหนดราคาเสนอ ขายหุ้นให้นายอมฤทธิ์ ด้วยราคาตลาด จึงมีเหตุการณ์ในวันที่ 10-11 พ.ย. 2565 เพื่อทำราคาหุ้น ให้ต่ำลงเพื่อที่นายอมฤทธิ์ จะได้ใช้สิทธิเพิ่มทุนในราคาต่ำ และประเด็นต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับเหตุการณ์ในครั้งนี้

นายอมฤทธิ์ ได้ยืนยันว่าตนเองยังถือหุ้นครบและไม่มีการขายหุ้นออกมา แม้แต่หุ้นเดียวในช่วงที่ผ่านมา สำหรับการทำรายการซื้อ-ขายในวันดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งตนเองได้เข้าชี้แจงกับทางหน่วยงานภาครัฐเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ส่วนประเด็นเรื่องกำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้ตนด้วยราคาตลาดจึงเป็นที่มาของเหตุการณ์ในวันที่ 10-11 พ.ย. 65 นายอมฤทธิ์ ได้กล่าวว่าวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนในครั้งนี้ เพื่อนำเงินที่ได้ไปทำโครงการ จัดงาน Rolling Loud ตามแผนการดำเนินโครงการที่วางไว้ ซึ่งเป็นการออกหุ้นเพิ่มทุนเพียงจำนวน 300 ล้านหุ้น แต่ ณ ปัจจุบันตนเองถือหุ้นของบริษัทฯ มากเป็นอันดับหนึ่งมีจำนวนมากกว่า 1,500 ล้านหุ้น หากราคาหุ้นลดลง 1 บาท จะใช้สิทธิซื้อหุ้นใหม่ได้ถูกลง 300 ล้านบาท


ในขณะที่มูลค่าของหุ้นที่ตนถืออยู่ลดลง มากกว่า 1,500 ล้านบาท มีความสมเหตุสมผลอย่างไร อีกทั้งในวันเกิดเหตุสารสนเทศของบริษัทที่ต้องส่งให้ผู้ถือหุ้นเพื่อ พิจารณาการทำรายการ ยังมีปรับแก้จากทาง IFA และสำนักงาน ก.ล.ต. ยังไม่ได้มีการประชุมผู้ถือหุ้น ยังไม่ได้รับอนุมัติเลยด้วยซ้ำ และระยะเวลาการใช้สิทธิเพิ่มทุนครั้งนี้หลังผ่านการอนุมัติยังมีระยะเวลาอีก 6 เดือน ตนจะทำให้เกิดเหตุการณ์ในเวลานี้ ทำไม เพื่ออะไร เหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้ส่งผลดีกับตนเลยทั้งในฐานะผู้บริหารและในฐานะผู้ถือหุ้น


ปปง.อายัดทรัพย์ 5.3 พันล้านบาท


อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้มีรายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เปิดเผยว่า การออกคำสั่งอายัดทรัพย์เกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับการกระทำผิดฉ้อโกงจากการซื้อขายหุ้น บมจ.มอร์ รีเทิร์น (MORE) วงเงินกว่า 5.3 พันล้านบาท เป็นเวลาไม่เกิน 90 วัน


ทรัพย์สินที่อายัดไว้อยู่ภายใต้การดูแลของ บล. 15 บริษัท โดยเฉพาะเงินหรือหุ้นของนายอภิมุข บำรุงวงศ์ ที่ซื้อต่อเนื่องจากการขายหุ้น MORE และ MORE-R ใน บล. 2 แห่ง มูลค่าราว 444 ล้านบาท รวมถึงบัญชีของผู้เกี่ยวข้อง รวม 34 รายการ มูลค่ารวมทั้งสิ้นกว่า 5,376 ล้านบาท
โดยในจำนวนดังกล่าว มีพอร์ตการลงทุนของครอบครัว พรประภา ทั้งนายเอกภัทร พรประภา นายอธิภัทร พรประภา และ นางอรพินธุ์ พรประภา มูลค่ารวมกันกว่า 2.6 พันล้านบาท รวมถึงมีพอร์ตการลงทุนของ บริษัท ตงฮั้ว มีเดีย แล็บ จำกัด มูลค่ากว่า 27.7 ล้านบาท รวมอยู่ด้วย.

คุณกำลังดู: MORE หุ้นร่วงต่อเนื่อง 4 ฟลอร์ บริษัทตอบ ก.ล.ต.ราคาเพิ่มทุนเหมาะสม

หมวดหมู่: การลงทุน

แหล่งที่มา: https://www.thairath.co.th/business/investment/stockexchange/2559586

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด