มหาดไทย จัดอบรมนายอำเภอ สั่งเร่งสางงาน ความทุกข์ประชาชนรอไม่ได้

มหาดไทย จัดอบรมนายอำเภอ สั่งเร่งสางงาน ความทุกข์ประชาชนรอไม่ได้

ปลัดกระทรวงมหาดไทย อบรมนายอำเภอ 432 อำเภอ ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอำเภอ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” วอนทุกฝ่ายเร่งสางงานในพื้นที่อย่างจริงจัง เพราะความทุกข์ของพี่น้องประชาชนรอไม่ได้

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เมื่อเวลา 13.00 น. ที่ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอำเภอ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 4 ที่เข้ารับการฝึกอบรมในระหว่างวันที่6-10 กุมภาพันธ์ 2566 และบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ทำไมต้อง CAST” โดยได้รับความเมตตาพระครูสุภัทรธรรมโฆษิต (พระครูต้น) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม เข้าร่วมพิธีเปิดและรับฟังการบรรยาย โดยการบรรยายในครั้งนี้ได้มีการบรรยายผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกลไปยังศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน จำนวน 11 ศูนย์ทั่วประเทศ จำนวน 1,080 คน จาก 108 อำเภอ เข้าร่วมพิธีเปิดและรับฟังการบรรยายพิเศษ

ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระปฐมบรมราชโองการที่ว่า “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” และพระบรมราโชบายที่ทรงมุ่งหวังทำให้ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข แก้ไขในสิ่งผิด สืบสานในพระราชปณิธาน ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” นัยที่สำคัญ คือ ในฐานะข้าราชการที่ดีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะต้องสนองด้วยการทำให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน เกิดความชัดเจนที่เป็นรูปธรรม ภายใต้การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy: SEP) มาใช้ ซึ่งเป็นฐานคิดที่สำคัญของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 17 ข้อ (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ เป้าหมายของโครงการอำเภอ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืนที่แท้จริง คือ การปิดจุดอ่อนของการทำงานแบบเดิมที่พอถึงฤดูกาลโยกย้ายข้าราชการ “คนใหม่มารับตำแหน่งไม่สามารถสานงานของคนเก่าได้” กระทรวงมหาดไทย จึงพยายามหาแนวทางในการทำให้รอยต่อของภารกิจเกิดขึ้นน้อยที่สุด โดยให้นึกถึงพี่น้องประชาชนที่ยังมีความทุกข์ยาก มีความลำบาก และไม่ได้รับโอกาสที่เหมาะสม ซึ่งความทุกข์เหล่านี้รอไม่ได้ จึงเกิดเป็นแนวคิดให้นายอำเภอในฐานะผู้นำในระดับพื้นที่ต้องเร่งสร้างทีม (Team) เพื่อบูรณาการภารกิจบำบัดทุกข์ บำรุงสุขในพื้นที่ พร้อมกับสร้างภาคีเครือข่ายเข้มแข็งในการขับเคลื่อนภารกิจให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมุ่ง Change for Good ด้วยแนวคิด 76 จังหวัด 76 คำมั่นสัญญา เพื่อการพัฒนา เพื่อความเท่าเทียม เพื่อความยั่งยืน


“ผมอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงแบบทันที (Disruptive) ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ ก็เพราะความร่วมมือจากทุกท่านผู้เสียสละ คุณสมบัติของผู้ที่จะขับเคลื่อนงาน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สิ่งสำคัญ คือ ต้องมีใจ และมีอุดมการณ์ (Passion) ส่วนความรู้ (Knowledge) และความสามารถ (Ability) สามารถหาได้ในพื้นที่อำเภอ เพราะผู้นำไม่จำเป็นต้องเก่งที่สุด แต่ผู้นำมีหน้าที่บูรณาการและใช้ทรัพยากรในพื้นที่ ขับเคลื่อนให้ไปสู่เป้าหมายให้ได้เป็นการ Change for Good สร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้เกิดขึ้น และหากพวกเราทุกอำเภอลุกขึ้นมาช่วยกันทำก็จะทำให้เกิดเป็น Momentum for Change ให้กับสังคมไทยระดับจังหวัด และระดับประเทศต่อๆ ไป”

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ กล่าวเพิ่มเติมว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ได้ประทานแนวคิด Sustainable Village ผ่านหนังสือ Sustainable City และกระทรวงมหาดไทยได้รับประทานพระอนุญาตให้ขยายผลให้เป็นรูปธรรม จึงขอเป็นกำลังใจให้กับท่านนายอำเภอและผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมที่เป็นทีมของนายอำเภอในวันนี้ ขอขอบคุณที่เสียสละและตั้งใจที่จะร่วมขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข อย่างยั่งยืน เพื่อขับเคลื่อนสนองแนวพระราชปณิธานการทำให้ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข.

คุณกำลังดู: มหาดไทย จัดอบรมนายอำเภอ สั่งเร่งสางงาน ความทุกข์ประชาชนรอไม่ได้

หมวดหมู่: การเมือง

แหล่งที่มา: https://www.thairath.co.th/news/politic/2622795

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด