มัดรวม "3 หุ้นกู้ชั่วนิรันดร์" เตรียมเสนอขาย เสริมพอร์ตลงทุนสู้เงินเฟ้อ

ThaiBMA เผยช่วง 2 ปีมานี้ เอกชนนิยมออก "หุ้นกู้ชั่วนิรันดร์" คึกคีก และล่าสุด คาดมี 3 บริษัท "DUSIT -SPW -MINT" เตรียมเสนอขายช่วงนี้ ชี้เป็นอีกทางเลือกลงทุนให้ผลตอบแทนชนะเงินเฟ้อพุ่งได้ แนะนักลงทุน วิเคราะห์ความเสี่ยงแต่ละตัวอย่างละเอียด

มัดรวม "3 หุ้นกู้ชั่วนิรันดร์" เตรียมเสนอขาย เสริมพอร์ตลงทุนสู้เงินเฟ้อ

ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมานี้ "หุ้นกู้" ที่เอกชนนิยมใช้เป็นเครื่องมือระดมทุนมากขึ้น ประเภทหนึ่ง คือ "หุ้นกู้ชั่วนิรันดร์" (Perpetual Bond) และกำลังทยอยออกมาเรื่อยๆในช่วงนี้ ล่าสุด สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) คาดว่ามี "หุ้นกู้ชั่วนิรันดร์" เตรียมเสนอขาย 3 รุ่น ดังนี้

1.บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) Dusit INTERNATIONAL ( DUSIT ) :เสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ชำระคืนเงินต้นเพียงครั้งเดียว เมื่อเลิกบริษัท หรือเมื่อผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกุ้ ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิเลื่อนการชำระดอกเบี้ยพร้อมกับสะสมดอกเบี้ยจ่ายไปชำระในวันใดๆ ได้

TRIS RATING Rating องค์กร : BBB- Rating หุ้นกู้ : BB

จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน โดยปีที่ 1-5 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 8.00%ต่อปี, ปีที่ 6-10 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี + Initial Credit Spread 5.80% ต่อปี + 0.10% ต่อปี , ปีที่ 11-30 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล อายุ 5 ปี + Initial Credit Spread 5.80% ต่อปี + 0.40% ต่อปี ,ปีที่31- 50 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรัฐบาลอายุ 5 ปี + Initial Credit Spread 5.80% ต่อปี + 1.00% ต่อปีและปีที่ 51 เป็นต้นไป อัตราผลตอบแทนพันธบัตรัฐบาล อายุ5 ปี +
Initial Credit Spread 5.80% ต่อปี + 2.20% ต่อปี

ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยจะปรับ ทุกๆ 5 ปี โดยอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนพ้นธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี ณ สิ้นสุดวันทำการของสองวันทำการก่อนวันปรับอัตราดอกเบี้ย

เสนอขาย : ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
เปิดให้จองซื้อระหว่าง วันที่ 1 - 10 สิงหาคม 2565
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ :Maybank , KTBSTSEC ,FINANSIA ,TRINITY, AIRA
ธนาคาร กรงเทพ จำกัด (มหาชน) : เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

มัดรวม

2.บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด
SIAMPIWAT (SPW) : เสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัทซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด และมีสิทธิเลื่อนชำระดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ

TRIS RATING
Rating องค์กร : A- Rating หุ้นกู้ : BBB

จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนโดยปีที่ 1-5 อัตราดอกเบี้ยคงที่
5.50% ต่อปี
,ปีที่6-25 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี + Initial Credit Spread 3.10% ต่อปี + 0.25% ต่อปี , ปีที่ 26 - 50 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี + Initial Credit Spread 3.10% ต่อปี + 1.00% ต่อปี
และ ปีที่ 51 เป็นต้นไป อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี + Initial Credit Spread 3.10% ต่อปี + 2.00% ต่อปี

เสนอขาย : ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
เปิดให้จองซื้อระหว่าง วันที่ 4 - 5 และ 8 - 9 สิงหาคม 2565
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ : KGI ,ASIA PLUS,TNS, SCBC
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) : เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

มัดรวม

3.บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
MINOR INTERNATIONAL (MINT ) : เสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ที่มีสักษณะคล้ายทุน ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด และมีสิทธิเลื่อนชำระดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ

TRIS RATING
Rating องค์กร : A
Rating หุ้นกู้ : BBB+

จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน โดยปีที่ 1-5อัตราดอกเบี้ยคงที่ [ ]% ต่อปี,ปีที่ 6-25 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี +Initial Credit Spread [ ]% ต่อปี + [0.25]% ต่อปี,ปีที่ 26 - 50 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี + Initial Credit Spread [ ]% ต่อปี + [1.00]% ต่อปี และปีที่51 เป็นต้นไป อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี +Initial Credit Spread [ ]% ต่อปี + [2.00]% ต่อปี

เสนอขาย ประชาชนเป็นการทั่วไป (ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน)
[รอประกาศวันจองซื้อ]
ผู้จัดการการจัดจำหน่าย : ธนาคารกรุงเทพ ,ธนาคารกรุงไทย ,ธนาคารกรุงศรี,ธนาคารกสิกรไทย ,ธนาคารไทยพาณิชย์,ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย,ธนาคารเกียรตินาคินภัทร

มัดรวม

แน่นอนว่า ปัจจุบันนักลงทุนที่กำลังมองหาผลตอบแทนที่สูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร อาจเริ่มหันมาสนใจในหุ้นกู้ โดยเฉพาะหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ (Perpetual Bond) ที่กำลังได้รับความนิยมมากขึ้น เช่นกัน

นายสมจินต์ ศรไพศาลกรรมการผู้จัดการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA)กล่าวว่า หุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ จำเป็นต้องมีเครดิตเรตติ้ง เพราะตามแนวทางกำกับดูแลของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่มองว่า หุ้นกู้ประเภทนี้ มีความเสี่ยงเป็นพิเศษ เพราะมีลักษณะใกล้เคียงกับ "หุ้น" มากขึ้น เพราะว่า หุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ ไม่ได้มีการกำหนดว่าจะคืนเงินต้นเท่าไหร่ แต่จะกำหนดสิทธิของผู้ออก

อย่างไรก็ตามเพื่อเพิ่มความน่าสนใจแก่นักลงทุน จึงกำหนดให้ผู้ออกตราสารประเภทนี้มีสิทธิไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด (Call option) เช่น วันครบกำหนด 5 ปี หรือวันชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้แต่ละครั้ง ภายหลังปีที่ 5

ตัวอย่างเช่น หุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ "ดุสิตธานี" กำหนดอัตราดอกเบี้ย 5 ปีแรก ไว้ที่ 8% มาจากผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล ที่2.2%รวมกับCredit Risk Premium ที่ 5.8%ในปีถัดไปจะมีเงื่อนไขปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ในแต่ละปี

ทั้งนี้ การลงทุนหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ เป็นอีกสินทรัพย์ลงทุนที่ช่วยเสริมพอร์ตลงทุน สร้างผลตอบแทนชนะเงินเฟ้อปรับตัวขึ้นได้

การลงทุนในหุ้นกู้ อย่าดูเพียงแค่อัตราดอกเบี้ยที่สูงเท่านั้น แม้ "หุ้นกู้ชั่วนิรันดร์" จะจ่ายดอกเบี้ยสูงกว่าหุ้นกู้ทั่วไป นักลงทุนควรพิจารณาว่า "ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยที่" เพิ่มขึ้นนี้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นหรือไม่ และควรเลือกลงทุนให้เหมาะสมกับความเสี่ยงที่นักลงทุนรับได้

และที่สำคัญ นายสมจินต์ยังคงแนะนำว่านักลงทุนต้อง วิเคราะห์หุ้นกู้ของแต่ละบริษัท ทำความเข้าใจในหนังสือชี้ชวนอย่างละเอียดด้วย

คุณกำลังดู: มัดรวม "3 หุ้นกู้ชั่วนิรันดร์" เตรียมเสนอขาย เสริมพอร์ตลงทุนสู้เงินเฟ้อ

หมวดหมู่: การเงิน การธนาคาร

แหล่งที่มา: https://www.bangkokbiznews.com/business/business_finance/1019406

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด