มติบอร์ดคุรุสภารื้อระบบขอตั๋วครู เผยกลุ่มผู้ผลิตครูร่วมหนุน

มติบอร์ดคุรุสภารื้อระบบขอตั๋วครู เผยกลุ่มผู้ผลิตครูร่วมหนุน

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคุรุสภาว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบในหลักการของแนวทางการปรับปรุงระบบการอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาเสนอ เนื่องจากเห็นว่าเมื่อเรียนจบจากคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ซึ่งเป็นสาขาวิชาชีพครูโดยตรงมาแล้ว ไม่มีความจำเป็นที่ต้องสอบเพื่อขอรับใบรับรองการปฏิบัติการสอนอีกให้ยุ่งยาก โดยได้กำหนดให้มี ใบรับรองการปฏิบัติการสอน ซึ่งจำแนกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 1.ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น 2.ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นกลาง และ 3.ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูง โดยมีระบบการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น กำหนดให้มีการทดสอบความรู้และประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการคุรุสภากำหนด ประกอบด้วย วิชาครู (PCK และทักษะวิชาชีพครู) 6 วิชาที่สอน (Content พื้นฐาน) โดยแบ่งเป็น 5 ประเภท ดังนี้ ปฐมวัย การศึกษาพิเศษวิชาบูรณาการวิชาเฉพาะ (ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) อาชีวศึกษา ตามหลักสูตรการอาชีวศึกษา แยกตามสาขา/แขนง ทั้งนี้ ความรู้ในวิชาการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร วิชาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และวิชาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ซึ่งเป็นสาระความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู จะถูกกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งในหลักเกณฑ์บังคับของการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา เพื่อการประกอบวิชาชีพครู และการรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู

รศ.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รักษาการเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า เรื่องนี้ได้ทำประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มผู้ผลิตครู โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณบดีคณะครุศาสตร์ และศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยต่างๆแล้ว ร้อยละ 90

ต่างเห็นด้วยกับแนวทางดังกล่าว เช่นเดียวกับกลุ่มผู้ใช้ครูทั้งรัฐและเอกชน ร้อยละ 95 ก็เห็นด้วย และอยากให้มีการนำระบบดังกล่าวมาใช้โดยเร็ว เพราะจะช่วยยืดหยุ่นให้ผู้ที่อยากจะเข้ามาสู่อาชีพครูได้เข้ามาสอบเป็นครูได้สะดวกขึ้น อีกทั้งระบบสามารถเทียบเคียงกับนานาชาติ ที่สำคัญระบบยังเชื่อมโยงกับการพิจารณาวิทยฐานะใหม่ด้วย อย่างไรก็ตามคุรุสภาจะจัดทำรายละเอียดเรื่องดังกล่าวก่อนนำกลับมาเสนอคณะกรรมการคุรุสภาเพื่อขอความเห็นชอบก่อนจะประกาศใช้อย่างเป็นทางการ.

คุณกำลังดู: มติบอร์ดคุรุสภารื้อระบบขอตั๋วครู เผยกลุ่มผู้ผลิตครูร่วมหนุน

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แหล่งที่มา: https://www.thairath.co.th/news/local/2403410

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด