ลีสซิ่งกสิกรไทย ใช้สัญญาเช่าซื้อใหม่ของ สคบ. เริ่ม 22 พ.ย. 65 นี้

ลีสซิ่งกสิกรไทย ประกาศปรับใช้สัญญาเช่าซื้อใหม่ ของ สคบ.ให้ส่วนลดปิดบัญชีล่วงหน้าสูงสุด 100% เอื้อประโยชน์ให้กับลูกค้า ครอบคลุมทุกเกณฑ์ สคบ.ใหม่ ตั้งแต่ 22 พ.ย. 65 นี้เป็นต้นไป

ลีสซิ่งกสิกรไทย ใช้สัญญาเช่าซื้อใหม่ของ สคบ. เริ่ม 22 พ.ย. 65 นี้

ลีสซิ่งกสิกรไทย ประกาศปรับใช้สัญญาเช่าซื้อใหม่ ของ สคบ.ให้ส่วนลดปิดบัญชีล่วงหน้าสูงสุด100% เอื้อประโยชน์ให้กับลูกค้า ครอบคลุมทุกเกณฑ์ สคบ.ใหม่ ตั้งแต่22พ.ย. 65 นี้เป็นต้นไป

เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 65 นายธีรชาติ จิรจรัสพร กรรมการผู้จัดการ ลีสซิ่งกสิกรไทย กล่าวว่า จากประกาศคุมสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือ สคบ.ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 ม.ค. 2566 ที่ครอบคลุมเรื่องหลักที่เป็นประโยชน์กับผู้บริโภค เช่น

- การกำหนดเพดานดอกเบี้ยค่าเช่าซื้อรถยนต์แบบลดต้นลดดอกแบ่งตามประเภทรถยนต์โดยรถยนต์ใหม่คิดดอกเบี้ยไม่เกิน 10%รถยนต์มือสอง 15% และรถจักรยานยนต์ 23%

- การให้ส่วนลดดอกเบี้ยที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระเมื่อมีการปิดสัญญาก่อนครบกำหนดโดยคิดเป็นแบบ3ขั้นบันได ได้แก่

กรณีผู้เช่าซื้อชำระค่างวดไม่เกิน1ใน3 (<=1/3) ของค่างวดเช่าซื้อที่ระบุไว้ในสัญญา ให้ได้รับส่วนลดในอัตราไม่น้อยกว่า60% ของดอกเบี้ยเช่าซื้อที่ยังไม่ครบกำหนดชำระ

กรณีผู้เช่าซื้อชำระค่างวดไม่น้อยกว่า1ใน3แต่ไม่เกิน2ใน3 (>1/3 ถึง <=2/3)ให้ได้รับส่วนลดในอัตราไม่น้อยกว่า70% ของดอกเบี้ยเช่าซื้อที่ยังไม่ครบกำหนดชำระ

กรณีผู้เช่าซื้อชำระค่างวด ไม่น้อยกว่า2ใน3 (>2/3) ให้ได้รับส่วนลดทั้งหมดของดอกเบี้ยเช่าซื้อที่ยังไม่ครบกำหนดชำระ

ทั้งนี้ ลีสซิ่งกสิกรไทยจึงได้เร่งดำเนินการปรับปรุงระบบและสัญญาเช่าซื้อฉบับใหม่ เพื่อรองรับประกาศใหม่ดังกล่าว โดยนำร่องเป็นสถาบันการเงินแรก ก่อนวันที่เกณฑ์ใหม่มีผลบังคับใช้ ซึ่งปรับให้ครอบคลุมทุกเกณฑ์ สคบ.ใหม่ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้บริโภค และปฏิบัติครอบคลุมตามแนวทางการกำกับดูแลการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct)ของธนาคารแห่งประเทศไทย

โดย ลูกค้าที่สมัครและทำสัญญาเช่าซื้อใหม่ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ย. 2565 เป็นต้นไป สามารถรับสิทธิ์ได้เลยไม่จำเป็นต้องรอจนถึงวันที่10ม.ค. 66 ให้เกณฑ์สคบ.ใหม่มีผลบังคับใช้จึงจะออกรถ

เมื่อลูกค้าออกรถใหม่ หรือรถยนต์ใช้แล้วและสมัครใช้บริการสินเชื่อรถ ประเภทเช่าซื้อของลีสซิ่งกสิกรไทย จะได้รับสิทธิประโยชน์ตามเกณฑ์ใหม่ เช่น กรณีลูกค้าที่ต้องการโปะปิดสัญญาก่อนครบกำหนด จะได้รับส่วนลดดอกเบี้ยเพิ่มเติมจากเดิม50%เป็นอัตราขั้นบันไดใหม่ที่60% 70%และสูงสุด100%

สำหรับส่วนลดดอกเบี้ยกรณีการมาโปะปิดบัญชีตามเกณฑ์ใหม่จะมีความแตกต่างกันออกไป เช่น หากกู้ประมาณ500,000บาท ลีสซิ่งกสิกรไทยจะให้ส่วนลดดอกเบี้ยที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระกรณีปิดบัญชีล่วงหน้าเพิ่มขึ้นอยู่ที่ประมาณ1,000-4,400บาทขึ้นอยู่กับเวลาที่มาโปะปิด เช่นตัวอย่างดังนี้


ในกรณีที่ลูกค้าอาจชำระค่างวดล่าช้า ดอกเบี้ยปรับของลีสซิ่งกสิกรไทยจะคำนวณตามเกณฑ์ใหม่ซึ่งลดลงจากอัตราไม่เกิน 15% (ดอกเบี้ยตามสัญญาบวก 3% แต่ไม่เกิน 15%) เหลือที่อัตรา 5% โดยคำนวณจากฐานเงินต้นของค่างวดที่ผิดนัดเท่านั้น ซึ่งจะต่ำกว่าการคำนวณแบบสคบ.ที่ใช้ฐานค่างวดที่ผิดนัดอันประกอบด้วยเงินต้น และดอกเบี้ย

เช่น หากค่างวดเป็นจำนวนเงิน10,000บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ประกอบไปด้วย เงินต้นจำนวน8,000บาทดอกเบี้ยปรับจะคำนวณจากยอดเงินต้น8,000บาท เท่านั้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct)ของธนาคารแห่งประเทศไทยที่คุ้มครองผู้บริโภคเป็นหลัก

นายธีรชาติ กล่าวอีกว่า จากประกาศใหม่ของสคบ. อาจมีความเข้าใจผิดในกลุ่มผู้บริโภคว่าจะทำให้อัตราดอกเบี้ยรถใหม่ลดลง ซึ่งในหลักเกณฑ์ที่แท้จริง เป็นเพียงการกำหนดเพดานอัตราดอกเบี้ย โดยในปัจจุบันดอกเบี้ยสินเชื่อรถใหม่มีอัตราที่ต่ำกว่าเพดานกำหนดอยู่แล้ว แต่อัตราดอกเบี้ยในปี2566มีแนวโน้มอยู่ในช่วงอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นจากต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้น ซึ่งการตัดสินใจจองรถและออกรถช้าออกไปอาจทำให้ได้รับอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นกว่าปัจจุบัน จึงประสงค์ให้ลูกค้าได้รับทราบข้อเท็จจริง สิทธิและประโยชน์ของประกาศฯ ฉบับใหม่

รวมถึงแนวทางปฏิบัติที่ลีสซิ่งกสิกรไทยจะเริ่มนำมาใช้จริง เพื่อเอื้อประโยชน์สูงสุดให้กับลูกค้า ทั้งนี้การดำเนินงานของลีสซิ่งกสิกรไทยที่ผ่านมาได้คำนึงถึงผู้บริโภคเป็นหลักมาโดยตลอด โดยมุ่งหมายที่จะอำนวยสินเชื่ออย่างเป็นธรรมตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่มุ่งเน้นคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ซึ่งพอร์ตสินเชื่อของลีสซิ่งกสิกรไทยมีลูกค้าที่มีประวัติการชำระหนี้ที่ดีและมีสัดส่วนหนี้ที่ไม่ก่อรายได้ หรือ NPLในระดับต่ำ ส่งผลให้มีผลประกอบการที่ดีขึ้น จึงทำให้ลีสซิ่งกสิกรไทยมุ่งมั่นในการให้บริการสินเชื่อรถที่เป็นธรรมและส่งต่อผลดีให้เกิดกับลูกค้าต่อไป

คุณกำลังดู: ลีสซิ่งกสิกรไทย ใช้สัญญาเช่าซื้อใหม่ของ สคบ. เริ่ม 22 พ.ย. 65 นี้

หมวดหมู่: การเงิน การธนาคาร

แหล่งที่มา: https://www.thairath.co.th/business/finance/2558670

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด