"ลุงป้อม" ปลุกหน่วยงานรัฐ ร่วมขจัดยากจน พัฒนาคนทุกช่วงวัย ใช้ระบบ TPMAP

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ปลุกหน่วยงานรัฐ ร่วมขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย ใช้ระบบ TPMAP รองรับข้อมูล หลังเป็นประธานประชุม คกก. ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน

"ลุงป้อม" ปลุกหน่วยงานรัฐ ร่วมขจัดยากจน พัฒนาคนทุกช่วงวัย ใช้ระบบ TPMAP

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ปลุกหน่วยงานรัฐ ร่วมขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย ใช้ ระบบ TPMAP รองรับข้อมูล หลังเป็นประธานประชุม คกก.ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


วันที่ 3 ก.พ. 2566 เมื่อเวลา 10.00 น. พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting)

นายวันฉัตร สุวรรณกิตติ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการและเลขานุการร่วม กล่าวว่า ที่ประชุมมีมติรับทราบความคืบหน้าการดำเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งเป็นความก้าวหน้าจากการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ที่เห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ในระยะต่อไป โดยใช้ระบบ TPMAP เป็นเครื่องมือหลักในการดำเนินงาน

ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบกลุ่มเป้าหมายการดำเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกอบด้วย 4 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ (1) กลุ่มเป้าหมายเร่งด่วน (คนที่ตกเกณฑ์ MPI) จำนวน 655,365 คน ประกอบด้วย คนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 211,739 คน และคนที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 443,626 คน

(2) กลุ่มครัวเรือนเปราะบาง ซึ่งเป็นครัวเรือนที่มีบุคคลในภาวะพึ่งพิงที่ต้องได้รับความช่วยเหลือและดูแลจากครอบครัว เช่น เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง เป็นต้น และ/หรือเป็นครัวเรือนที่มีรายได้น้อย (ครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี ไม่เกิน 100,000 บาท)

นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ได้มอบหมายให้ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติการฯ ร่วมกับหน่วยงานของรัฐ ดำเนินการช่วยเหลือและพัฒนากลุ่มเป้าหมายตามแนวทางการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมอบหมายหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติการฯ และภาคีการพัฒนาในพื้นที่เร่งดำเนินการตาม 4 แนวทาง ดังนี้

แนวทางที่ 1 การเติมเต็ม ข้อมูลในระบบ TPMAP หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเร่งพัฒนาและปรับปรุงข้อมูลประชากร สถิติ สถานการณ์ที่เชื่อมโยงกับเลขบัตรประชาชน และศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติการฯ เติมเต็มข้อมูลในระบบ Logbook และระบบจัดเก็บข้อมูลแบบสอบถามเพื่อการพัฒนาคนตามหลัก MPI ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งจัดทำคำนิยามการดำเนินการต่างๆ ให้มีความเป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ

แนวทางที่ 2 ร่วม แก้ไขปัญหาในระดับ บุคคล/ครัวเรือน ดำเนินการช่วยเหลือ/พัฒนากลุ่มเป้าหมายร่วมกัน โดยบันทึกข้อมูลการดำเนินการบนระบบ

แนวทางที่ 3 ร่วม แก้ไขและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน กำหนดการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนในทุกช่วงวัยเป็นวาระจังหวัดอย่างจริงจัง โดยใช้ข้อมูลจาก TPMAP เพื่อจัดทำโครงการฯ ตามแนวทางของมติ ครม. วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 และวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ ในการดำเนินการตามแนวทางที่ 2 และ 3 จะต้องประยุกต์ใช้ข้อมูลจากเมนูแก้จนประกอบการดำเนินการ และเร่งบูรณาการความร่วมมือในการดำเนินการพัฒนาต้นแบบ ศจพ. นำร่องระดับตำบล โดยใช้ข้อมูล TPMAP

และแนวทางที่ 4 ร่วม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ติดตามกลุ่มเป้าหมาย พ.ศ. 2565 เพื่อให้ได้รับการพัฒนาตามขั้นของการพัฒนา รวมทั้ง นำเข้าข้อมูลการดำเนินการ ของการพัฒนาของคนหรือครัวเรือน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในระบบ Logbook และรายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การดำเนินการ ในระบบ eMENSCR และเร่งดำเนินการพัฒนาระบบ TPMAP โดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาของแผน

พลเอกประวิตร กล่าวว่า ผลการประชุมในวันนี้ ขอให้ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติการฯ ในพื้นที่ รวมทั้งภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ร่วมดำเนินการ แก้ไขปัญหาความยากจน และการพัฒนาคนทุกช่วงวัยร่วมกันอย่างบูรณาการโดยใช้ข้อมูลจากระบบ TPMAP เป็นเครื่องมือในการชี้เป้า การแก้ไขปัญหาความยากจน เพื่อให้การแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยเป็นการดำเนินการ แบบพุ่งเป้า นำประเทศไทยไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

คุณกำลังดู: "ลุงป้อม" ปลุกหน่วยงานรัฐ ร่วมขจัดยากจน พัฒนาคนทุกช่วงวัย ใช้ระบบ TPMAP

หมวดหมู่: การเมือง

แหล่งที่มา: https://www.thairath.co.th/news/politic/2620003

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด